Noortega tehtav töö on Rakveres laste- ja noortesõbraliku linna tiitli vääriline


Noortega tehtav töö on Rakveres laste- ja noortesõbraliku linna tiitli vääriline
Rakvere linn

Noorsootöö kvaliteedid hindajad pidasid Rakveres tehtavat noorsootöö kvaliteeti heaks, selgus Rakvere linna noorsootöö kvaliteedi hindamist esmaspäeval, 24. oktoobril kokku võttes.

Terve päeva vältel tutvusid Rakvere noorsootööga neli välishindajat üle Eesti (fotol: Kuressaare Gümnaasiumi huvijuht/noorsootöö osakonna juhataja Anneli Meisterson, TÜ Narva Kolledži ja Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Urmo Ustav, Keila avatud noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärv, ENTK asedirektor Kaur Köts), kes külastasid nii noorsootööasutusi, intervjueerisid ametnikke, noorsootöötajaid ja noori.

Eesti Noorsootöö Keskuse asedirektor Kaur Kötsi tõi Rakvere linna noorsootöö tugevusena välja siinse mitmekesise huvihariduse ja -tegevuse.

Hindajaid üllatas meeldivalt Rakvere linna valmisolek ja avatus noortega tegelda ning noorte usaldamine.

Abilinnapea Ain Suurkaev, kes juhtis kvaliteedi hindamiseks moodustatud enesehindamise komisjoni, nentis, et sageli nähakse noorsootöös noortele arenguvõimaluste loomist täiskasvanute poolt, kuid tõhusamalt toimib noorsootöö siis, kui algatus midagi teha ja korraldada sünnib noorte endi initsiatiivil.

„Noorte algatuste toetamise soodustamiseks on linn andnud teadlikult vabad käed noorte initsiatiivile," ütles Ain Suurkaev.

Noorte algatuste toetamiseks on Rakvere linnas vastu võetud noorte omaalgatusprojektide toetamise kord, mille kohaselt saavad noorteühendused taotleda linnaeelarvest oma projektidele raha. Seda võimalust kasutavad linna noorteorganisatsioonid aktiivselt.

„Lausa Eesti mastaabis väärib aga märkimist linna hea koostöö kogudustega," ütles Kaur Kösti. Tubliks saavutuseks luges ta ka vene keelt kõnelevate noorte aktiivset osalemist Rakvere linna noorsootöös.

Ain Suurkaevu sõnul on Rakveres nii eesti kui vene keelt kõnelevad kogukonnad omavahel tihedalt läbi põimunud ning igapäevases suhtluses ja huvitegevuses puudub kakskeelsus.

Edaspidiseks veelgi tulemuslikumaks noortega tehtavaks tööks soovitasid eksperdid linnal mõelda regulaarsema noorte organisatsioonide omavahelise infovahetamise ja noorte suurema kaasamise peale.

Linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialisti Katrin Joselin nõustus ekspertide arvamusega. „Oleme ka ise soovinud tihedamat suhtlemist ja infovahetust noorteorganisatsioonide vahel. Katrin Joselini sõnul toimub Rakveres palju üritusi, mistõttu on infovahetus ürituste ajalise kattumise vältimiseks erinevate organisatsioonide ja korraldajate vahel väga aktuaalne.

Ekspertide ettepanekutest jäi kõlama mõte korraldada linna noorte seas uuringuid, millest selguksid paremini noorte endi vajadused, kooruksid selgemini huvigrupid.

Linnavalitsus korraldas hindamise käigus Rakvere noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste kohta rahulolu-uuringu noorte, noorsootöötajate, lastevanemate ja noorteorganisatsioonide seas. Uuringu kokkuvõttes olid vastajad linnas pakutavate vaba aja veetmise võimalustega üsnagi rahul. Ettepanekutes toodi välja vajadus tihedama infovahetuse järele, sooviti rohkem huviringe poistele, näiteks tehnikaringe, riigilt aga kindlamat tuge ringijuhtide töö tasustamiseks.

Kaur Kösti hinnangul väärib Rakvere linn kui nooruslik ja avatud suhtlemisega linn 2009. aastal linnale omistatud laste- ja noortesõbraliku linna tiitlit.

Rakvere abilinnapea Ain Suurkaevu sõnul tuli algatus linna noorsootöö kvaliteeti hinnata linnalt endalt. „Soovisime saada linna noorsootööle adekvaatset kõrvalseisja pilku, mida saaks võrrelda teiste omavalitsustega.

„Igapäev ise asja sees olles ei taju teinekord hästi, mille poolest me teistest erineme, mis on meie tugevused. Hindamise tulemusena saime dokumendi, mida saame rakendada oma edasiste tegevuste planeerimisel."