Otsuseid vastu võttes tuleb eelkõige mõelda Paldiskis elavatele inimestele


Otsuseid vastu võttes tuleb eelkõige mõelda Paldiskis elavatele inimestele
Foto: Rauno Volmar

31. jaanuari istungil esitati Paldiski Linnavolikogu esimehele avaldus umbusalduse avaldamiseks Paldiski linnapea Kaupo Kallasele. Avaldusele oli alla kirjutanud kaheksa linnavolikogu saadikut. Juba 5. veebruaril hääletaski 11 linnavolikogu saadikut 13-st linnapea tagasikutsumise poolt. Veel samal päeval valiti linnapeaks Stanislav Tšerepanov.

See uudis ei jäänud märkamata ka massimeediale: juhtivad telekanalid ning trüki- ja internetiväljaanded arutasid Paldiski juhtkonna vahetust vägagi aktiivselt. Kaupo Kallas tõlgendas linnapea tooli kaotamist läbi kahe ärimehe omavaheliste poliitiliste mängude prisma ning ei mõista, miks temaga nii käituti - kõik oli ju justkui hästi. Paldiski Linnalehe toimetus pöördus kommentaaride saamiseks Aleksei Tšuletsi poole - ühe poole kahest uudistes mainitud ärimehest.

Aleksei, oma intervjuus portaalile Delfi rää­kisite te endise linnapea tagasikutsumise põhjustest. nende hulgas oli ebarahuldav töö ja sotsiaalvaldkonnaga mittearvestav eelarve eelnõu, mida endine linnapea val­mistus esitama linnavolikogule kinnitami­seks. arvan, et Paldiski elanikel on õigus teada juhtunu tõelisi põhjusi.

Esiteks soovitaksin kindlalt linnavõimudel linlasi sellistest linna jaoks olulistest uudistest teavitada lisaks Paldiski ajalehele ka bülletää­nide (lühikeste ametlike teadaannete) vormis, et Paldiski elanikud saaksid kõige ootamatu­test sündmustest teada esimesena ja neil po­leks tarvis teha toimuva kohta järeldusi va­hendajate tõlgendustele tuginedes. Nüüd aga asju sisu juurde. Saadikud seadsid Paldiski linnapea kandidaadile konkreetsed ülesanded, mida tulevane linnajuht lubas täita. Mõistagi on saadikutel teatava aja möö­dudes õigus linnapealt aru pärida, kuidas tal antud lubaduste täitmine edeneb. Praeguseks oleme jõudnud järeldusele, et mitmete infra­struktuuriga seotud ja sotsiaalselt oluliste pro­jektide osas lubadusi ei täideta, mõnedes vald­kondades valitseb aga sulaselge korralagedus. Kannatuste karika ajas üle ääre linnapea töö eelarvega. Meie arusaamise kohaselt ei tohiks eelarve olla sotsiaalprogrammide ning laste ja vähekindlustatute toetamise projektide osas mitte üksnes mullusest kesisem, vaid peaks isegi olema sellest parem, st neis küsimustes on ülimalt oluline järkjärguline edasiliiku­mine. Kokkuvõttes suutis aga linnapea eel­arve osas välja mõelda vaid seda, et sotsiaal­programmidele eraldatavaid vahendeid tuleb poole jagu (!) kärpida - vastupidiselt meie ettepanekutele, et tuleb kärpida linnavalitsuse aparaadile tehtavaid kulutusi (näiteks vähen­dada koosseisuliste töötajate arvu, mis või­maldanuks eelarve seisu parandada). Pärast kaks kuud kestnud kasutut kemplemist esi­tasid koalitsiooni kuuluvad saadikud lõpuks ultimaatumi, mida täitevvõim linnapea isikus aga eiras. See sundiski meid seda sammu ette võtma - linnapea välja vahetama. Oli ka hulgaliselt muid probleeme ja ette­heiteid, eelkõige seoses Linnahoolduse OÜ tööga. Pärast tutvumist selles ettevõttes läbi viidud kontrolli tulemustega sai selgeks, et Linnahoolduse OÜ oli muudetud isiklikuks ettevõtteks ning seoses sellega paistab selle endise juhi töö väga näotu välja. Hiljem tuleb see teave kindlasti linnalehes avaldada.

Meie saadikud suutsid eelarve osas kokkulep­pele jõuda: tagatakse laste spordi toetamine, tõstetakse linna allasutuste töötajate palku jms. Kõige tähtsam on aga, et tänaseks päe­vaks on eelarve kinnitatud.

Kaupo Kallas väitis ühes oma intervjuus, et tema tagandamise taga seisab Põhjasadama juhtkond.

Ühiskondlik liikumine, mida Põhjasadam toetab, on linnavolikogus tugevalt esindatud. Meie täidame oma lubadusi (aidata lasteaedu, koole ja pensionäre) kogu aeg, kuid meie lu­badusest „Linnavalitsus linlaste jaoks!" ei ole kinni peetud. Me vastutame oma valijate ees võetud kohustuste täitmise eest, mistõttu ole-me paratamatult sunnitud võtma vastu selli­seid karme otsuseid. Meie ühiskondlik liikumine ei ole kogu vali­miste päevast möödunud aja jooksul ühekski kuuks oma tööd katkestanud. Sedasama võib öelda ka Uue Laine kohta. Kõik ülejäänud Paldiski Linnavolikogus esindatud valimislii­dud ja erakonnad piirdusid vaid valimiseelse­te lubadustega - pärast tulgu või veeuputus. Valimiste vahelisel ajal on tööga linna heaks tegelenud ja tegeleb jätkuvalt ainult kaks lii­kumist: meie, mida esindab Põhjasadam, ning Uus Laine.

Sel korral otsustas linnapea tooli eest ra­beleda ka Andrei Martõnjak: ta seadis 5. veebruaril ise oma kandidatuuri hääletu­seks üles. umbes kolm aastat tagasi kutsus koalitsioon teda koostööle, tänu millele sai Paldiski tol hetkel ühe abilinnapea juurde.

Selles osas tahaksin öelda, et Andrei Martõn­jak on alati suhtunud väga negatiivselt nii meie ettevõttesse kui meie ühiskondlikku liikumis­se kui minusse isiklikult. Sellest hoolimata andsime me talle võimaluse, pakkudes talle abilinnapea kohta - me ulatasime talle käe. Eraettevõtetes on töötaja katseaeg tavaliselt kolm kuud, Martõnjakile aga anti võimalus töötada abilinnapeana kaks aastat. Kokkuvõt­tes pole ta selle aja jooksul linna heaks mitte midagi ära teinud: Linnahoolduse OÜ-s, mida Martõnjak pidi regulaarselt kontrollima, pol­nud üldse mingit korda - ilmselt pole ta sinna kordagi oma ninagi pistnud; linn seisab täp­selt samamoodi varemeis nagu ennegi. Tema niinimetatud teened läksid linlastele maksma 1776 eurot kuus, pluss erisoodustused. Kahe aasta jooksul on tema ülalpidamisele kuluta­tud 58 000 eurot - kui palju kasulikku oleks võinud selle raha eest linna heaks ära teha!

Lisaks võite veel kokku rehkendada, kui pal­ju aastaid ta enne seda linnavalitsuses istus - kui palju see on linnale maksma läinud. Mida märkimisväärset on ta linlaste heaks ära tei­nud? Kokkuvõttes mitte midagi meeldejäävat ega kasulikku. Ja pärast kogu seda tegevuse­tust, mis pole olnud linnale sugugi mitte odav lõbu, esitab ta veel ilma igasuguse häbitundeta oma kandidatuuri linnapea kohale! Ma arvan, et ei ole meil siin mingit mõtet tema ambit­sioonikate kavatsuste üle arutleda - pealegi kui neid niikuinii ei saatnud edu.

Aleksei, selgitage palun veel meie lugejaile, miks pakkus koalitsioon linnapea kohale välja just Stanislav Tšerepanovi kandida­tuuri.

Eelneva tööperioodi jooksul Linnavalitsuses on Stanislav Tšerepanov ennast tõestanud kui algatusvõimeline ja tegus inimene. Ma ütlek­sin, et ta on võitleja-tüüp. Me vaatasime, mida ta on jõudnud teha nelja kuu jooksul abilin­napea ametis, ning jõudsime ühtse koalit­sioonina järeldusele, et tehtud on päris palju. Mis kõige tähtsam: S.Tšerepanov kontrollis Linnahoolduse OÜ organisatsiooni tööd väga põhjalikult. Võib öelda, et ta keeras selle „he­rilasepesa" üdini pahupidi. Vaatamata kogu teabe suletusele ja avalikule vaenulikkusele, mida nii endine linnapea ja tema ringkond kui ka Linnahoolduse OÜ endine juhtkond tema suhtes ilmutasid, suutis S.Tšerepanov väga lühikese perioodi jooksul välja selgitada organisatsiooni juhtkonna töös kõige jämeda­maid rikkumisi. Koalitsioon suhtus linnapea kandidaadi vali­misse vägagi kaaluvalt: koalitsiooni saadikud andsid S.Tšerepanovile selle võimaluse, sea­des eelnevalt tema ette teatavad ülesanded, mille täitmist me kontrollime pärast seda, kui ta on pool aastat ametis olnud. Jutt käib mõistagi ülesannetest, mis on meie ette seatud meie valijate poolt, ning loomulikult kavatse­me me nende elluviimist kontrollida ja anda sellest aru ka ajalehe kaudu.

Vaadates tagasi endise linnapea tööle, mida sooviksite Stanislav Tšerepanovile, kes alles alustab tööd uuel ametikohal?

Otsuseid vastu võttes tuleb eelkõige mõelda Paldiskis elavatele inimestele.