Peetri Lasteaed-Põhikooli sihid ja eesmärgid


Peetri Lasteaed-Põhikooli sihid ja eesmärgid
Õppimine ei toimu ainult raamatu ja vihikuga koolilaua tagaRae Sõnumid

Peetri Lasteaed-Põhikool on uus, kasvav ja arenev Rae valla haridusasutus, mis avas uksed 2009. aasta sügisel. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 264 õpilast 1.-7. klassini, Peetri lasteaias on kuus ja meile kuuluvas Assaku majas 7 lasteaiarühma. Uue kooli ja lasteaia loomine on suur ja huvitav väljakutse kõikidele töötajatele.

Seadsime eesmärgiks luua lasteaed ja kool, mis vastab 21. sajandi ootustele. Selleks, et teha head uut kooli ja lasteaeda, vajame uut lähenemist ja arusaamist õppimisele ja õpetamisele. Meie töötajate tegevuse eesmärgiks on, et Peetri kooli õpilasest kasvaks õnnelik, ennast tundev ja motiveeritud õppija. Lasteaia lõpetajal on säilinud uudishimu kõike avastada ja teada saada. Lasteaialapsed avastavad maailma läbi mängu ja muinasjuttude. Kooliks ettevalmistades peame oluliseks peale tähtede, numbrite tundmist, oskust toimida ja toimetada koos teistega.

Mida saame teha meie, et kujuneks aktiivne, kriitiliselt mõtlev ja teistest hooliv kodanik?

Võtmeisik koolis ja lasteaias on ÕPETAJA. Õpetaja ülesanne on olla elavaks eeskujuks õpilasele ja toetada õpilase õpihimu ja võimaldada omaalgatuslikku, iseseisvat võimetekohast tööd. Peetri koolis lähtume põhimõttest, et kedagi ei saa õpetada, kasvatada ja arendada, vaid meie ülesanne on luua sobivad tingimused, kus laps õpib, kasvab ja areneb. Õpetaja on suunaja, juhendaja ja abistaja.

ÕPPIMINE toimub vaid siis, kui õppija ise võtab õppetööst aktiivselt osa. Lasteaias ja koolis õpitakse läbi tegevuse, katsetades ja avastades. Kuulates vaid õpetaja seletusi, täites õpetaja korraldusi, olles ise passiivne õppija, ei toimu õppimist. Õppimine on teadmiste ja arusaamise ühtsus, mis tekib läbi iseseisva ja loova töö tulemusena. Vähem äraõppimist ja lihtsalt äravastamist. Töötame selle nimel, et õppimine oleks igale õpilasele huvitav. Suuname õpilast ise uurima, otsima valikuid tegema, otsustama ja vastutama. Õppimise käigus tuleb pingutada, et kogeda eduelamust ja tunda rõõmu sellest, et saadi hakkama. Arvestame õppetöö organiseerimisel, et igal õpilasel on erinevad võimed ja eeldused. Meie õpetajate ülesanne on märgata ja tunnustada iga õpilase edusamme.

Õpilase õppimist ja arengut toetab TAGASISIDE. Peetri koolis antakse õpilase teadmistele ja oskustele kirjeldavat ja analüüsivattagasisidet. Õpilasele antakse teada, mida ta oskab ja teab, mida on vaja veel õppida, harjutada ja kuidas seda kõige paremini teha.Õpetame õpilast ise enda õppimist hindama ja analüüsima, seadma endale uusi eesmärke.Õpilase jaoks on oluline tagasiside, et saada aru, mida on õpitud ja mida mitte. Numbrilist hindamist alustame 4. klassist ja sedagi vaid kolmes õppeaines (eesti keel, matemaatika, inglise keel). Peetri koolis oleme seisukohal, et ühtemoodi õpilaste oskusi mõõtes ja hinnates ei ole võimalik arvestada õpilaste individuaalsusega. Numbrilisel hindamisel tekib hirm eksida, aga tihti õpime just tehtud vigade kaudu. Peetri koolis anname aega õppida õppima ning koolitöös on palju sellist, mida numbriga mõõta ei saa. Soovime, et õpilasel kujuneks teadmine, et õppida tuleb selleks, et areneda ja targemaks saada, mitte vaid hinnete pärast.

Koolis toimuv ja lähedaste suhtumine mõjutab õpilase enesehinnangut. Suuname õpilast alates 1. klassist ENESEHINNANGUja -ANALÜÜSI poole. Usume, et õpiedu sõltub suurel määral oskusest end õigesti hinnata, seada endale jõukohaseid eesmärke ja ülesandeid. Suuname õpilast enda õppimist, teadmisi ja oskusi ning käitumist hindama ja analüüsima. Õpime koos nägema ja hindama kaaslaste edusamme ja abistama ning toetama abivajajat. Peetri koolis ei ole ühelgi õpilasel eesmärgiks olla teistest parem, vaid kõigil on eesmärk saada ise järjest targemaks, osavamaks ja paremaks.

Kõige aluseks on KOOSTÖÖ. Meie eesmärgid ei realiseeru, kui neid ei mõista ja toeta kõik töötajad, õpilased ja lapsevanemad. Ainult koos jõuame seatud sihini. Töötame alles kolmandat õppeaastat, koostöö kõikide osapooltega on olnud positiivne. Lapsevanemad mõistavad ja hindavad meie eesmärke, õpilastele meeldib koolis käia, töötajatest on kujunenud rõõmsameelne, üksteist toetav ja tegus kollektiiv.

Oleme alles oma pika tee alguses.