Peetrist saab peagi moodne elupaik


Peetrist saab peagi moodne elupaik
Ivo Orav

Elada Tallinna lähedal, vaiksel tänaval, kus akent lahti tehes tuleb tuppa liiklusmüra asemel värskelt niidetud muru lõhn on see, mille pärast paljud linnainimesed on Rae valda elama tulnud.

Alguses, sisseelamise perioodil on kõik ilus nagu suvepäeva hommik, kuid peagi saab selgeks, et sotsiaalne infrastruktuur ei võimalda elada nagu vanasti linnakeskkonnas.

Tuleb nentida, et vahepealne ülikiire areng eluasemeturul on jätnud oma jälje. Kümne aastaga on valla elanike arv kasvanud pea 100 %. Uusi elanikke jätkub igasse külla, kuid suur osa nendest asub Peetri alevikus ja selle lähiümbruses.

Kortermajade ja uute elamurajoonide rajamisega koos kasvas Peetri, Järveküla ja Assaku piirkonnas teedevõrk, mis tänasel päeval on suurematel tiheasustusaladel kõvakattega ja enamasti valgustatud.

Kehvemini on läinud sotsiaalse infrastruktuuri rajamisega, sest suurimaks probleemiks on olnud maaküsimus. Peetri alevikus kuulub maa valdavalt eraomanikele, lisaks on Peetris riigile kuuluvaid maid, kuid Rae vallale endale Peetri alevikus maid, va kooli ja lasteaia alune maa, ei kuulu.

Mitmeaastase tegevuse tulemusel sai vald omale maalapi, kus praegu asub Peetri lasteaed ja põhikool. Kahjuks aga ei kata kool ära reaalseid vajadusi, sest elanikkond jätkab üheltpoolt juurdekasvu valda kolimise ja teiselt poolt kasvu loomuliku iibe näol.

Peetri alevik jõuab linnalise keskkonnani 4-5 aasta pärast

Tundub tragikoomiline, kuid sisuliselt on olnud Peetri piirkonna sotsiaalinfrastruktuuri piduriks see, et vallal pole oma maad territooriumil, kus tuleb pakkuda avalikku teenust. Kujundlikult öeldes ei ole vald oma õue peremees, kuid õue kasutajatele peab pakkuma istet toolil, mille paigaldamiseks pole tal õigust.

Kui saame riigilt munitsipaliseerida vaba maad, siis plaan uue lasteaia ehituseks ootab kiiret elluviimist.

Kindlatest plaanidest teostub käesoleval aastal olemasoleva Peetri lasteaia ja kooli laiendamine. Juurde tuleb 240 lasteaiakohta ja lisaruume üheksale klassikomplektile.

Kooli ehitatakse play box ruum ja laiendatakse huvitegevuseks vajalikku pinda ning suuremad ruumid saab raamatukogu.

Peetri alevikku ehitatakse keskväljak, puhkeala ja market

Töö Peetri keskväljaku ja puhkeala valmissaamise nimel on käinud juba pikka aega. Rae vallavalitsuses on valminud detailplaneering, mis näeb ette ligi 4,9 hektari suurust ala nii puhke kui tegevusalana erinevate ettevõtmiste jaoks.

Peetri alevikku ehitakse moodne lava ja istumisala. Planeeritud on ruumid noortekeskusele ja perearstipunktile.

Tulevast puhkeala, mis hakkab asuma Niinesaare tee ja Suurekivi tee vahelisel alal, kaunistab projekti järgi imeilus veesilm. Puhkealale on planeeritud mitmeid mängualasid lastele, jalutamiseks radu ja istumise kohti. Kava kohaselt valmib puhkeala aastatel 2014 -2015.

Loodetavasti järgmisel aastal alustatakse kauaoodatud Selveri ehitamist Peetrisse. Seoses sellega rekonstrueeritakse ja ehitatakse tänapäevastele nõuetele vastavaks Aruheina ja Peetri tee. Rekonstrueerimise käigus ehitatakse uus sadevee eesvoolusüsteem. Ei ole kaugel see aeg, kus Peetrist saab moodne elupaik, sest projektid on käivitatud, aga nende elluviimiseks kulub veel aega.