Rae Huvialakool õpetab kauneid kunste


Rae Huvialakool õpetab kauneid kunste
Madis Niinsoo, Tauri Vosman ja Brey VelberkRae Sõnumid

Rae Huvialakooli motot väljendab kõige paremini Richard Jeffries´i ( 1848-1887) kirja pandud mõte: "Tunnid, kui meel on haaratud ilust, on ainsad tunnid, mil me elame!„

Rae Huvialakool tegutseb 14ndat õppeaastat. Koolis töötab 25 pedagoogi ja õpilasi on nimekirjas 297, neist paarkümmend osaleb meie tegevuses rohkem kui ühel erialal. Meie tunnid ja treeningud toimuvad kuues eri paigas: Jüri Gümnaasiumis, Rae spordikeskuses, Rae Kultuurikeskuses, Lagedi Põhikoolis, Vaida Põhikoolis ja Peetri Lasteaed-põhikoolis.

Huvialakoolis tegutseb kolm osakonda: muusika-, kunsti- ja tantsuosakond. Huvialakoolis saab õppida klaveri, kitarri, viiuli, kandle, fl öödi, plokkfl öödi, löökpillide ja akordioni erialadel.

Miks peaks muusikat õppima?

Kanada teadlaste uuringu andmetel (McMasteri ülikooli teadlaste uuring on avaldatud ajakirjas Th e Brain) ergutab muusika õppimine lapse aju arengut ning parandab mälu ja õppimisvõimet. Kanada teadlased võrdlesid ühe aasta jooksul 4-6-aastaseid muusikatundides käivaid lapsi nendega, kes muusikat ei õpi. Teadlased leidsid, et muusikat õppivate laste mälu oli erksam ning samuti oli tunduvalt parem nende kirjaoskus ning nad said edukamalt hakkama matemaatikaülesannetega. Uurijad märkasid arengut muusikat õppivate laste ajus juba esimese nelja kuu jooksul.

Muusikat õppival lapsel, kes osaleb regulaarselt harjutamisprotsessis, on rohkem eeldusi elus iseseisvamalt hakkama saada, ta oskab arukamalt oma aega planeerida ja sihte seada. Musitseerimise oskus võimaldab kujundada erinevaid sotsiaal-kultuurilisi rolle.

Lapse muusikaline loovtegevus on seotud fantaasia ja emotsioonide arenguga, kuid nõuab lapselt kogu aeg ka aktiivset mõttetegevust, arendades tema koordinatsiooni- ja tähelepanujaotusvõimet, reageerimiskiirust. Muusikaga tegelemine stimuleerib lapse tundeelu, sh emotsioone, mis annavad lapsele võimaluse tunda elust rõõmu.

Pikemaajaliselt muusikaga tegelenud lapsed on emotsionaalselt stabiilsemad, sihikindlamad, nad oskavad oma töö tulemusest rohkem rõõmu tunda, saavutatut teistega jagada ja tolerantsemalt kõigesse ümbritsevasse suhtuda.

Muusikaõpingud teevad lapse elu huvitavamaks ja mitmekesisemaks ja mis peamine - musitseerimine pakub rõõmu!

Mida annab laulmine?

Mida laulmine lastele annab või miks peaks laps lisaks pillimängule huvialakoolis ka laulma? Kui instrumenti õppida, siis see protsess on enamasti tehniliselt keerukas ja aeganõudev. Mitte et laulmine lihtne oleks, aga laulutunnis on veidi hõlpsam hakkama saada. Lisaks on meil võimalus õppida läbi mängu. Laulmise tehniline pool on tunnetuslik. Väikesele lapsele ei saa seletada, kuhu hingad, kuidas suunad heli, seepärast laulame mängides ja liikudes, sest siis loksub hingamine ja õige kehahoiak ise paika. Mida laulmine lapses lisaks muusikalistele oskustele (fraseerimine, hääle juhtimine, kõrvatreening) annab? Hea diktsiooni, eneseväljendusoskuse, esinemiskogemusi, laiema silmaringi.

Miks peaks õppima solfedžot?

Õppeaine, mis erialase pilliõpinguga koos käib, on solfedžo. Solfedžosse suhtutakse vahel eelarvamusega. Kui pilliõppes juba noodid selgeks saavad, siis poleks eraldi noodiõpetusele enam aega vaja kulutada. Ometi on pilliõpetajad seda meelt, et õpilane, kes solfedžotunnis aktiivselt osaleb, jõuab ka oma pillimängu omandamisel kiiremini edasi.

Millega siis selles tunnis tegeldakse? Solfedžo on laiapõhjaline noodiõpetuse aine, kus suur rõhk on teoreetilisel osal. See tähendab helistike tundmist, helide kooskõlamise ehk harmoonia õpetust.

Teine oluline osa selles õpetuses on muusikalise kuulmise arendamine. Tasapisi avab õpetaja helide omavahelisi seoseid, õpetab neid kuulama ja analüüsima. Kui kuuled, siis ka areneb oskus oma häälega neid seoseid tekitada. Üks oskus, mida solfedžotunnis kindlasti treenida saab, on rütmitaju ja rütmitunnetus. Väidetakse, et just see anne on kõige raskemini arendatav, aga harjutamine teeb meistriks. Meenub tarkus muusikaõpikust, kus väidetakse, et kuulsa Elvise üks edusaladusi oli just eksimatu rütmitaju.

Võib väita, et muusikakeel on üks rahvusvahelistest keeltest. Selle keele oskus avab helidemaailma igas ilmakaares.

Miks peaks laps kunstiga tegelema?

Loe veel

Kunstiga tegelemine annab lapsele väga palju, see arendab ilumeelt ja suhtumist kunstiväärtustesse. Kindlasti aitab märgata ilu looduses. Reisides võib mõnd kunsti edöövrit või ehitist kohates vallata suur äratundmisrõõm. Hinges oleme me ju kõik kunstnikud.

Oluline on lastele pakkuda rõõmu oma kätega valmistatud kunstiteostest, arendades nende maailmavaadet ja enesehinnangut kunstitegevuste kaudu ning seeläbi ka ise õppida ja areneda.

Lasteaialapsele on kunstiring väga vajalik käeliste oskuste ja fantaasia arendamise koht, kindlasti aitab laste kunstiring kaasa ka kooliks ettevalmistamisele. Läbi mängu, meeldiva ja eakohase tegevuse areneb lapse loov ja iseseisev mõtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Väljendusvahenditena kasutame maalimist, joonistamist, meisterdamist ja voolimist. Harjutame silma, käe ja mõtlemise koostööd.

Miks peaks laps tantsima?

Jälgides mitmeid aastaid neid tantsijaid, kes on käinud või käivad siiani tantsimas, märkab väga kiiresti, miks trenn kasuks tuleb.

Nende tüdrukute rütmitaju on tohutult arenenud. Samuti enda keha tunnetamine, puusatöö, jalavisked, kiirelt kava meelde jätmine ehk mälu treenimine - see näitab suurt edasiminekut. Tulevikus tuleb kindlasti kasuks teistega arvestamine, sest me ei õpi iga trenn uut tantsukombinatsiooni, vaid võtame midagi uut juurde, mis lõpuks teeb ühe kava terviklikuks.

Mida arvestada pilliõppimisel

Pilliõppimine kui huviala on üks raskemaid huvialasid just sellepärast, et lisaks tunnis käimisele nõuab see veel igapäevast kodust tööd. Üldiselt tuleb lapse õppima asumise korral arvestada tõsise lisakoormusega. Muusikaosakonnas kõigub nädalatundide arv 2-7 vahel, lisaks sellele igapäevane kodune harjutamine. Sageli peetakse rohket harjutamist pillimängu juures ehmatavaks, kuid just see annab meie lastele tööharjumuse, mis aitab neil elus hakkama saada ja läbi lüüa. Panna oma laps muusikat õppima, tähendab anda talle eluks kaasa tööharjumus ning töötahe.

Head vanemad - ärge kartke panna oma last mängima pilli! Toetage neid, kui nad harjutavad! Püüdke leida aega, et nendega koos harjutada või laste palasid kuulata. Käige nende esinemistel ja kiitke neid! Sellega Te laiendate nende silmaringi, annate võimaluse tunda oma tähtsust ja avate nende ees paljud võimalused. See on neile väga oluline.