Rae vald vajab kaasaegset vee- ja energeetikaettevõtet

 (3)
Rae vald vajab kaasaegset vee- ja energeetikaettevõtet
Foto: Marianne Kuusk

Rae vallavanemana olen pidanud tegema raske otsuse - vahetada välja valla ettevõtte Elveso AS nõukogu esimees Tarmo Klaar ja suures osas kogu ettevõtte nõukogu ning koostöös uue nõukoguga viima sisse muudatuse ka ettevõtte juhatuses. Möönan, et valla oma vee-, kanalisatsiooni- ja energeetikaettevõtte nägu saab ainult nii muutuda kliendisõbralikuks ning juhtimine kaasaegseks.

Elveso AS on 100% valla omanduses ettevõte, kus töötab 35 inimest. Ettevõte osutab elektrivõrguteenust ja müüb elektrienergiat, tegeleb vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega ja sadeveega ning soojusenergia tootmise, jaotamise ja müügiga.

Ettevõtte juhtimine seisneb eesmärkide saavutamiseks vajaliku struktuuri ja süsteemi loomises ning selleks tarvilike põhimõtete ja protseduuride väljatöötamises ning arendamises. Valla kui ettevõtte omaniku huvi on tagada ennekõike kõikidele klientidele kvaliteetne teenus.

Kaebused Elveso AS aadressil on teinud ettevõtte omaniku murelikuks juba aastaid tagasi. Elanikele vee-, soojuse- ja elektrienergia teenuseid pakkuv ettevõte ei saa omale lubada eksimusi, mis seavad ohtu vallaelanike varad ja heaolu.

Paraku pean vallajuhina nentima, et Elveso AS on jätnud lahendamata klientide mitmed väga teravad probleemid või näidanud haldussuutmatust omaniku huvide eest seismisel.

Veeuputused

Kui ma 2010. aastal alustasin tööd vallavanemana, ootas Rae valda ees tõsine kriitika üleujutatud alade pärast Peetri alevikus (toona külas) ja Kopli külas. Üleujutuse teke oli küll arendajate tegemata töö sadeveetrasside väljaehitamisel, kuid vallavalitsuse kohustus oli oma elanikke aidata ning seda tehtigi võimaluste piires. Õnneks saime probleemi 2011. aastaks kahandada sellisele tasemele, et uputused kahes kohas olid viidud vähese reageerimisaja ja ressurssidega miinimumini. Kuid tööd selles valdkonnas jagub nii tänaseks päevaks kui lähitulevikuks.

Vallavanemana olen seadnud eesmärgiks, et Rae valla kuvandit ei iseloomusta kevadvee uputused. Kuigi ehitusbuumi ajal on nii mõnedki elamud või suisa elamupiirkonnad ehitatud nii, et sadevete või kanalisatsiooni ärajooks on puudulik, tuleb selliste probleemidega tegeleda ja ühegi elaniku muresse ei saa suhtuda stiilis, et kus oli ta siis, kui maja ehitas või ostis.

Trasside rajamisel passiivne hoiak

Soojus-, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamiseks on saanud Elveso toetust Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Sisuliselt tähendab see seda, et väikese kaasfi nantseeringu abil sai vald võimaluse rajada koostöös ehitusfi rmadega uued ühisveevärgitrassid, puurveepumplad ja joogiveerajatised teenindamaks mitmeid uusi elurajoone meie vallas.

Selline lisaraha oli Rae valla jaoks suur õnn, sest saime hakata lahendama paljude elanike vee- ja kanalisatsioonimuresid. Paraku tõi projektide elluviimine lubamatult palju probleeme. Ehitusprotsess venis, see oli juhitamatu, ei järgitud mitmeid õigusakte, lubamatult kaua kestis meie elukeskkonna häirimine, töös esines mitmeid puudusi.

Kurb on tõdeda, et kogu selle probleemistiku rägastikus võttis nõukogu passiivse hoiaku. Oleks piisanud juba sellest, kui Elveso tööde tellijana oleks nõudnud projektijuhilt ja omanikujärelevalvelt oma lepinguliste ülesannete korrektset täitmist.

Elanike kannatused

Kahjuks olen kuulnud elanikelt mitmeid kordi, et nende muredega ei tegeleta. Meie elanikud ja AS Elveso kliendid on lubamatult palju pidanud pöörduma vallavalitsuse poole probleemidega, mis on olnud seotud AS Elveso ehitustegevuse, teenuste, klienditeeninduse, hinnakujunduse või vee kvaliteediga.

Esinenud on juhtumeid, kus elanike õueala on peale Elveso poolt tellitud või korraldatud trasside kaevamist nii vesine, et seda ei saa kasutada. Elveso AS omaniku esindajana ei saa ma aktsepteerida seda, et töökvaliteet on halb. Veelgi enam ei saa heaks kiita lahenduskäiku, kus pinnase parandustööde asemel üritati katselaborite abil tõestada, et õues kobrutav vesi on sadevesi, mitte trassivesi kust inimene saab joogivee. Mitu kuud kestnud tõestamise asemel oleks Elveso pidanud likvideerima õuealalt pinnavee, et elanik saaks oma maad kasutada.

Loe veel

Üheltki ettevõttelt, veel enam avaliku sektori ettevõttelt, ei oota keegi meist ükskõikset suhtumist. Kuid suhtumisest kõik algabki. Me võime mistahes eesmärke püstitada, aga kui keegi hakkab vähikombel liikuma, siis asjast head nahka ei tule. Olen veendunud, et ettevõtte juhtimine ei saa toimuda laua taga, kus istuvad luik, vähk ja haug. Erimeelsusi võib olla ja peabki olema, sest vaidluses selgub tihti tõde, aga meeskond peab tahtma edasi minna ühes suunas.

Elvesos juhtimises on taunimisväärne see, kui nõukogu ja juhtkond vastanduvad omaniku huvidele. Omaniku ehk valla huviks on pakkuda kvaliteetset teenust kõikidele klientidele sõltumata sellest, millises piirkonnas elatakse. Elveso on tegelenud probleemidega valikuliselt. Põhjus, et kõigi probleemidega tegelemiseks pole ressurssi, on eksitav, sest ressursse saab planeerida, kui ettevõte on kaardistatud teenuse tarbijate mured ja probleemid ning nende lahendamiseks on koostatud tegevuskava. See, et vee- ja energeetikaettevõte on jätnud probleemid ning neist lähtuvalt tegevuseesmärgid kaardistamata, pärsib süsteemset tegevust.

Hinnapoliitika segane

Elaniku jaoks on kõige olulisem hind, mida peab joogivee, kanalisatsiooni, soojuse või elektri eest maksma. Leian, et Elveso taotlused Konkurentsiametile hinnamuutuste tegemiseks peavad olema korrektsed ja igati põhjendatud. Selles osas on Elveso sundinud Konkurentsiametit tegema järelpärimisi kulude olemasolu põhjenduste kohta. Ka mind huvitab veetarbijana see, kas näiteks vee hinnatõus sisaldab investeeringuid trassidesse või digiarhiivi hooldust ja PR teenuse kulu. Vee- ja energeetikaettevõte ei saa jätta põhjendamata, miks ühte või teist teenust on vaja.

Vallavanemana ei saa ma olla nõus ka sellega, kui ettevõtte nõukogu, kes on ellu kutsutud esindama omaniku huve, ei pea Konkurentsiameti täpsustavaid küsimusi arutluse vääriliseks. Pean tõdema taaskord, et kõik algab suhtumisest.

Muutustele vastu

Kui võtsin möödunud kevadel nõukogu liikmetega üles teema kaasata juhatusse täiendav liige, polnud nõukogul tahet või motivatsiooni muutuste läbiviimiseks. Kuna ka ettevõtte juhtimises ei tulnud pärast seda ligi poole aasta jooksul muutusi, siis möödunud aasta novembris sai nõukogu ülesande arutada juhatuse väljavahetamist.

Paraku ükski nõukogu koosoleku protokoll ajavahemikul november 2011 - veebruar 2012 ei näidanud, et nõukogu oleks ülesannet lahendanud. Selle asemel alustati võimupöörde katset.

Nüüd on Elvesot ees ootamas suured uuendused, mis teevad ettevõttest kaasaegse ja inimsõbraliku näoga organisatsiooni, kus ei tegeleta esimese prioriteedina müügiga, et teenida kasumit, vaid lahendatakse elanike probleeme. Ainult seeläbi saame tulevikus rääkida tugevast ja elujõulisest ettevõttest.