Stanislav Tšerepanov: Iga võimalus inimestega suhelda on minu jaoks kingitus

 (3)
Stanislav Tšerepanov: Iga võimalus inimestega suhelda on minu jaoks kingitus
Foto: Siim Lõvi

Paldiski Linnalehe toimetaja küsimustele vastab Paldiski abilinnapea Stanislav TšerepanovTere, härra Tšerepanov! Ei möödunud kaht kuudki Paldiski linnavalitsuses abilinna­peana tööle asumisest, kui teie kohalolek ja tegevus muutusid linlastele vägagi nähta­vaks. Teie juures käib esimestest päevadest peale vastuvõtul palju inimesi - ning seejuu­res mitte üksnes kui abilinnapea juures, vaid ka kui kogenud juristi juures.

Olen jõudnud tutvuda paljude tähelepanu­väärsete linlastega. Iga võimalus inimestega suhelda on minu jaoks kingitus. Selle käigus saada alati midagi uut teada. Paldiski elanikel on tõepoolest hulgaliselt juriidilisi küsimusi, eriti neid, mis on seotud korteriühistute siseprobleemidega. Püüan neid küll jõudumööda aidata, ent kui jäängi tegelema õigusnõustamisega, siis ei jää mul lihtsalt aega tegelda oma otseste töökohus­tustega. Seepärast tekibki ikka ja jälle küsi­mus, mille eest mulle palka makstakse. Võtsin vastu otsuse seda olukorda kardinaa­lselt muuta: olen pidanud läbirääkimisi eri­nevate advokaadi- ja õigusbüroodega ning alates detsembrist hakkab linnavalitsuse ruu­mides kaks korda nädalas vastu võtma jurist, kelle ülesanne on pakkuda linnaelanikele ta­suta õigusabi. Varsti hakkab meil töötama ka lastepsühholoog, mis on samuti meie linna laste ja lapsevanemate jaoks väga tähtis.

Olete mitu korda kohtunud linnaelanikega, sealhulgas korteri- ja aiandusühistute juhti­dega, kus esitati hulgaliselt küsimusi.

See on ju hea, et küsimusi on palju! See tä­hendab, et meie peale veel loodetakse. Palju­dele küsimustele suutsin anda vastuse kohe, mõned vajavad järeleuurimist ja otsuse vas­tuvõtmist igal üksikjuhul eraldi. Palju oli küsimusi linnaettevõtte Paldiski Linnahool­duse OÜ tegevuse kohta. Kohtumisel osales ka ettevõtte uus juht Marge Tiidus. Alates detsembrist on tal ametlikud kodanike vas­tuvõtu ajad, ja nii saab paljudele küsimustele vastused kiiremini kui linnavalitsuse kaudu. Mulle on arusaamatu, miks eelmisel juhil ei olnud vastuvõtuaegu, sest on ju lihtsam lahendada küsimused otse kohapeal, kui jooksutada inimesi suure ringiga läbi lin­navalitsuse. Marge Tiidus kirjutas üles kõik esitatud küsimused ning juba otsitakse neile ka lahendusi. Näiteks on omaalgatuslikult te­kitatud prügi mahapaneku kohad. Seal, kus süüdlased on kindlaks tehtud, on asjakoha­sed kirjad juba teele saadetud. Kui nad oma prügi ära ei korista, hakkame neid trahvima. Kevadel paigaldab linn mitmesse kohta kon­teinerid, et linlastel oleks võimalik lahti saada kogunenud ülemõõdulisest prügist. Samas soovitaksin siiski korteriühistutel selliseid konteinereid oma majade jaoks perioodiliselt tellida, mida paljud ka teevad.

Linnas on Paldiski Linnahoolduse OÜ juht­konna väljavahetamisega seoses tekkinud hulgaliselt küsimusi. Kas uus luud pühib lihtsalt uutmoodi, nagu öeldakse, või on põhjus milleski muus?

Jah, seda küsimust on meie linna elanikud mulle tõepoolest korduvalt esitanud - nii vastuvõtul kui ka mitmesugustel koosoleku­tel. Võin selle ažiotaaži põhjusi ainult aimata. Tegelikult ei juhtunud mitte midagi erakor­ralist: see on tavaline kaadri ümberpaigu­tamine. Sellised otsused kuuluvad linnava­litsuse - ehk siis linnapea ja abilinnapeade pädevusse. 19. oktoobril nimetati Paldiski Linnahoolduse OÜ juhatuse teiseks liikmeks Marge Tiidus ning 9. novembril kutsus linn juhatuse liikme Igor Pivovarovi oma ko­halt tagasi. Vastavalt lepingule on talle välja makstud lahkumishüvitis. On selge, et kõigel on oma põhjus, kuid midagi konkreetsemat ma praegu öelda ei saa.

Teie vastuses on tunda poliitiku tausta. Just­kui vastasite, aga küsimused jäid ikkagi al­les. Meie riigi mastaabis olete te kõrge taseme poliitik. Kas teid ei sega ametikohal Paldis­kis tõsiasi, et olete Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees?

Mis puudutab teie küsimuse esimest osa, siis küllap seab aeg ise kõik paika. Nüüd aga sellest, mis mida segab. Partei juhtimine nii aitab kui segab ühtaegu. Ühest küljest aitab see lahendada küsimusi efektiivsemalt kui muul tasandil, kuid teisest küljest võtab see kahtlemata ära aega - ja mitte üksnes seda aega, mille võiks pühendada Paldiski ela­nikele, vaid ka seda aega, mida oleks tarvis perega suhtlemiseks, kes samuti tahab mind mõnikord ka mõnel muul ajal kodus näha kui ainult öösiti. Just seepärast võtsingi vastu enda arvates piisavat kompromissi pakkuva otsuse: eesseisval erakonna üldkogul kan­dideerin ainult erakonna juhatusse ning ei esita enam oma kandidatuuri erakonna ase­esimehe kohale. Toetan sellele kohale minu arvates väga suure potentsiaaliga poliitiku Jevgeni Ossinovski kandidatuuri. Ise tahan aga pühendada rohkem tähelepanu ja jõudu Paldiski linnale.

Aitäh, et meid valisite! Olen märganud, et pöörate palju tähelepanu kasulike algatuste käivitamisele ning koos sellega ärgitate meie linna elanikke tulema välja mitmesuguste omaalgatuslike ideedega. Näiteks olete rää­kinud korteriühistute liidu loomisest ning sellest, et Paldiskis on vaja abipolitseinikke.

Aga kuidas siis muidu? Mind hämmastas see väga, et Paldiskis ei ole oma korteriühistu­te liitu. Paljusid probleeme, millest pidevalt räägitakse, on tunduvalt lihtsam lahendada üheskoos. Samuti oleks linnavalitsusel olemas subjekt, kellega koos ühistute tegevuse­ga seotud probleeme lahendada. Mis puutub koostöösse politseiga ja abipolitseinike töös­se, siis selleks on samuti pakiline vajadus, sest turvalisusest oleme ju kõik huvitatud. Selles osas on teistel Eesti kohalikel omavalitsustel juba positiivne kogemus olemas. Meie kui linn kahtlemata toetame seda. Juba on olemas kaks kandidaati, kellest võivad saada abi­politseinikud, kui nad on läbinud seadusega ette nähtud kursused ja sooritanud vastava eksami. Oleme pidanud politsei esindajatega mitu nõupidamist. Ajalehe tänases numbris (lk 4) on avaldatud ka kuulutus selle kohta, et 4. detsembril kell 18.00 toimub Paldiski linnavalitsuses kohtumine politsei esindaja Herman Toomiga, kuhu on kutsutud kõik kodanikud, kes on huvitatud abipolitseini­kuks saamisest.

Mulle on korduvalt vihjatud, et teie autot on nähtud linnavalitsuse ees ka hilistel õhtu­tundidel - isegi kella 10 paiku. Kas te olete töönarkomaan?

Ei. Ma ei ole töönarkomaan. Olen lihtsalt harjunud asjad lõpuni viima. On tarvis viia ennast asjaga kurssi, kohtuda inimestega ning lihtsalt teha ära need asjad, mis jäävad tegemata tööpäeva jooksul, kui on tarvis te­geleda igapäevaste kohustustega.

Jääb vaid üle teid energia ja optimismi pä­rast kadestada! Peab märkima, et selle lühi­kese aja jooksul olete juba jõudnud küllaltki palju ära teha. Kust küll selline töövõime?

On selline ütlus, et optimist on halvasti in­formeeritud pessimist. Mina seda arvamust aga ei jaga. Ehkki, nagu öeldakse, kes palju teab, sellel on palju muret, aga see pole üld­segi mitte põhjus norutamiseks. Kõik on väga lihtne: ma olen alati ja kõigile avatud. Kui oled aga avatud, siis saad kõike teada ja mõistad kõike kiiremini. Ning ka elada on tunduvalt huvitavam. Üksinda ei suudaks ma aga mitte kuidagi mitte midagi teha. Seepä­rast püüan alati teisi nende algatustes toeta­da ning otsida koostöövõimalusi. Sedasama kutsun üles tegema ka kõiki teisi.

Huvitav mõtteavaldus. Arvan, et meie luge­jatel oleks kindlasti huvitav kuulda ka teise esimesi muljeid Paldiski linnast.

Muljed on suurepärased! Linnal on väga ri­kas ajalugu. Mõelda vaid, millised nimed: Peeter I, Apraksin, Puškini vaarisa Hannibal, Münnich, Amandus Adamson... Kui seisan mere ääres panga serval, meenu­vad iseenesest Afanassi Feti luuleread: Пронеслась гроза седая, Разлетевшись по лазури. Только дышит зыбь морская, Не опомнится от бури. Nagu ma olen aru saanud, jätkub luuleloome traditsioon meie linnas ka praegu. Paldiski rolli meie riigi ajaloos ei ole minu arvates veel piisavalt vääriliselt tunnustatud. Tasub meenutada kas või seda, tänu millele ehitati Eestisse esimene raudtee, või kogu Euroopa ajaloos saatuslikku osa etendanud kahe keisri kohtumist. Aga olgu - sellest võiks pikalt rääkida... Paldiski rikkaliku ajaloolise pärandi säilita­miseks on meil hulgaliselt plaane. Näiteks täisväärtusliku linnamuuseumi avamine, aga kuni seda ei ole, plaanime korraldada linna raamatukogus koostöös Vene muuseumiga sarja vanade raamatute näitusi.

Tänan teid sisukate vastuste eest!

Olen alati rõõmuga valmis linlaste küsimus­tele vastama. Teen ettepaneku muuta selline formaat regulaarseks.