Tabasalu kool on uueks õppeaastaks valmis


Kooli IT-spetsialist Philip James Mills ja IT-tugiisik Siret Piir uues arvutiklassis. Foto: Karin Lember
Kooli IT-spetsialist Philip James Mills ja IT-tugiisik Siret Piir uues arvutiklassis. Foto: Karin LemberHarku Valla Teataja

Tabasalu Ühisgümnaasiumile oli möödunud õppeaasta tegus ja edukas. Põhikooli lõpetas 67 õpilast, kellest enamik (70%) jätkab oma õpinguid meie kooli 10. klassis.

Edukalt sooritati nii eesti keele kui valikaine eksamid (inglise keele keskmine hinne 4,6). Meeldivalt üllatas reaalsuu naga 9. klass, kelle keskmine matemaatikaeksami tulemus oli 4,6.

Gümnaasiumi lõpetas sel aastal 14 noort, kellest 4 olid ka esimesed sisekaitse õppesuuna lõpetajad. Kevadel läbiti laager Paikusel ja sooritati erialaeksam, meie koos tööpartnerid Sisekaitseakadeemiast jäid õpilaste teadmiste ja oskustega rahule.

Tabasalu kooli õpilased olid tublid ka mitmetel maakondlikel konkurssidel. Esi kolmi kusse jõuti eesti, inglise ja vene keeles, matemaatikas, geograafias ning inimeseõpetuses.
Ka uuel õppeaastal panustavad meie õpetajad tööle andekate lastega, saavutamaks samaväärseid kohti nii maakondlikul kui vabariiklikul tasemel.

Teist aastat võistlesid 2.-9. klassi õpilased koolisiseselt „Parima kooliklassi" tiitli nimel, seekord osutusid omas vanuserühmas parimateks 2B, 4A ja 7B klass.

Uut õppetöös

Koolis alustab sel sügisel tööd 44 klassikomplekti. Avatakse 4 esimest klassi, sh inglise keele ja matemaatika-muusika õppesuunaga klassid.

Gümnaasiumiosas avatakse esmakordselt 3 õppesuunda: mate maatika-ettevõtluse, sisekaitse ja humanitaarsuund.

Üle aastate saame taas avada kaks 10. klassi, kus lisaks suunaainetele pakume õpilastele valikkursustena prantsuse keele, filosoofia, majanduse ja maailma religioonide kursust. Õpilaste parima õpitulemuse nimel rakendame gümnaasiumiosas osalist tsükliõpet, kus samaaegselt omandatavate õppeainete arv ja seega ka õpikoormus väheneb.

Uuenenud ainekava näeb ette põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kohustusliku eeldusena loovtööde/uurimis tööde koostamist. Meie kooli 8. klasside õpilased kirjutasid ja kaitsesid oma loovtöid esmakordselt sel kevadel, 11. klass alustas õpilasuurimuse/praktilise töö kirjutamist, kaitsmised toimuvad sel õppeaastal.
Uued õpetajad koolis:

  • õppejuht Kristi Siirman,
  • klassiõpetajad Triinu Loigom ja Elina Krautman,
  • kehalise kasvatuse õpetajad Marko Savi ja Sulev Särekanno,
  • inglise keele õpetaja Ingvar Veidenberg,
  • tööõpetuse- ja tehno loogiaõpetaja Gunnar Salum,
  • sotsiaalpedagoog Liisa Rüütel.

Erinevad projektid

Üheks suuremaks neist on rahvusvaheline Comeniuse projekt „Vastutustundlik tarbimine", kus on osalejaid 8 riigist. Esimene projektiaasta lõppes edukalt - kõik plaanitu sai teoks, töökohtumistel Saksa maal, Poolas ja Türgis osales meilt 19 õpilast ja õpetajat.

Rõõmu teeb, et üks tore aasta on projektis osalejatel veel ees - tulevad kohtumised Taanis, Rumeenias, Portugalis ja Ungaris. Sügisel valmistatakse looduslikest materjalidest kree me, talvel keskendutakse kahjulikele ainetele iga päe vaelus kasutatavates toodetes (nt kosmeetikas). Suureks välja kutseks on rahvusvaheline T-särgi kavandite võistlus. Kevadel ootab aga kogu kooliperet ees meeleolukas moeshow, kus põhirõhk on taaskasutusel.

Samuti jätkub koostöö Valgevene sõpruskooliga nr 48 Minskist. Sel sügisel toimub meie koolis üleriigiline konkurss- festival „Valgevene-Eesti", mille raames toimuvad õpetajate vestlusringid, osaletakse koolitundides, käiakse teatris ja külastatakse vaatamis väärsusi Tallinnast Haapsaluni, korraldatakse ka kunstikonkurss. Uueks projektiks aastatel 2013-2015 on koostöös Harku valla ja MTÜ-ga RuaCrew Comeniuse Regio projekt, kus meie partnerid on Türgist.

Selle projekti eesmärgiks on aidata õpimotivatsiooni ja õpiedukusega raskustes ole vaid õpilasi erinevate õpi tubade, õppekäikude ja kooli tuste abil. Eelmisel õppeaastal toimusid meie koolis koostöös TTÜ loodus- ja tehnoloogia teaduskonna ja TÜ Teaduskooliga bioloogia õpikojad, kus osa lesid 8.-11. klassi loodushuvilised õpilased. Neilt saadud tagasiside on olnud väga positiivne.

Selgi aastal osaleme õpikodade programmis tugikoolina ning pakume eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat füüsika eriõpet.

Aastaid on kool võõrus tanud õpilasi maailma eri paigust. Eelmisel õppeaastal õppis meie koolis 2 vahetus õpilast: Birgit Austriast ja Luis Gerardo Mehhikost. Selgi aastal on üks välisõpilane USA-st avaldanud soovi jätkata oma õpinguid just meie kooli gümnaasiumiklassis.

Meeldivaks ja asjalikuks on kujunenud ka kooli ja lastevanemate koostöö. Septembri lõpus toimuval lastevanemate üldkoosolekul tahame jätkata eelmisel aastal ellu kutsutud las tevanemate ja õpetajate kohtumisi, kus eelnevalt registreerudes on vahetult enne koosolekut võimalik vestelda aineõpetaja, klassi juha taja või juhtkonnaga ning saada vastuseid tekkinud küsimustele.

Oma koolivorm

Alates selle aasta sügisest on koolimajas näha õpilasi, kes kannavad Tabasalu kooli logoga koolivormi - see on meie kooli värvides (hall/punane) vest või pihikseelik. Kuigi koolivormi tellimine jäi suve peale, on soovijaid olnud rõõmustavalt palju. Esimene tellimus on tehtud pea poolesajale pihikule ja veelgi suuremale arvule vestidele 1.-12. klassini, kokku on praegu tellitud 125 vormi. Kuna huvi on jätkuvalt suur, siis septembris-oktoobris võtame vastu uusi tellimusi.

Sellest sügisest on koolis 2 arvutiklassi: suurem 26-kohaline ja väiksem 14-kohaline klass. Tiigrihüppe SA kaasfinantseerimisel on meil nüüd ka 26 uut arvutit. Keeletundide efektiivsemaks läbiviimiseks saavad õpilased kasutada kõrva klappe ja mikrofone. Õpetajate töö toetamiseks on tööle võetud IT-tugiisik. Eesmärgiks on, et kõigi klasside õpilased saaksid õppetöös ka IT-vahendeid kasutada.

Raamatukogu töökoormuse hajutamiseks kooliaasta algul toimub õpikute jagamine õpilaspileti alusel 26.-30.08 (täpsem info kooli kodulehel). Kes siis ei saa tulla, saab õpikud kätte aktusepäeval, 2. septembril.

Töövihikud on põhikoolis tasuta ja neid jagavad aineõpetajad, gümnaasiumi töövihikute eest tasumise kohta tuleb täpsem info kooli kodulehel.

Mis on koolimajas sügisel uut?

MAREK TOPPER
majandusjuht

Juba varakevadel alustati koolis hooldus- ja remonditöödega, koolimaja 0-korrusel viidi läbi sanitaarremont, kõik põrandad said puhastatud ja vahatatud, valmis said kaks uut klassiruumi. Ka on koolimajas nüüd turvalisem, sest paigaldatud said päästeameti poolt nõutavad tuletõkkeuksed vahekoridoridesse ja samuti piksekaitse koolimaja katusele. Seoses laste arvu kasvuga koolis on ka söökla saanud uue suurema nõudepesumasina, juurde on ostetud garderoobikappe. Kooli aatriumis on nüüd olemas karikakapp, kus saame meie õpilaste auga väljateenitud auhindu kõigile eksponeerida. Suvega on tehtud ära suur töö, et septembris saaks taas kooliaastat alustada.
Veel enne kooliaasta algust toimub õpetajatele esmaabikoolitus, et meil oleksid vajaduse korral koolis olemas pädevad esmaabiandjad. Samuti toimub augustis õpetajatele iga-aastane evakuatsioonikoolitus ja septembris juba praktiline õppus kogu kooliperele.

________________________________________________________________________
Uue õppeaasta tervitus
Volikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni poolt soovime uueks õppeaastaks kõikidele õpetajatele (ka lasteaedade õpetajatele) õpetamisindu, lastele õppimishimu ning vanematele positiivset meelt ja jõudu oma laste toetamisel ja suunamisel sellel teel. Usun, et neid omadusi silmas pidades saab meie omavaheline koostöö olla parim.
Samuti tervitame uue õppeaasta alguse puhul kõiki haridustöötajaid ja abipersonali, kes aitavad kaasa meie laste arengule. Soovime teile kõigile parimat koostööd ning rõõmu oma töödes. Ilusat ja edukat kooliaastat meile kõigile.
Sel aastal on aga valla haridustöötajate perel ning ka kõigil kooliteed alustavatel lastel põhjust eriliselt rõõmustada - alustame uut õppeaastat uue kooliga. Kutsun teid kõiki osa saama Vääna-Jõesuu kooli avamispeost ning lahtiste uste päevast 30. augustil algusega kell 18.00.

Komisjoni nimel
MARJU AOLAID