Torma vallavanem: Torma kooli ja lasteaia ühendamise loos ei ole kõik nii nagu mõned volikogu liikmed väidavad

 (9)
Torma vallavanem: Torma kooli ja lasteaia ühendamise loos ei ole kõik nii nagu mõned volikogu liikmed väidavad
Torma põhikool

Ajalehes Vooremaa ilmus 14. aprillil faktivigade ja moonutatud infoga lugu „Tormas kogub tuure konflikt kooli ja lasteaia ühendamise pärast“, mille autoriks peatoimetaja Helve Laasik. Kahjuks ei olnud vallavalitsusel võimalik kõiki väiteid koheselt kommenteerida.

Torma vallavolikogu töö on peatanud ajutiselt viis liiget. Üks neist, Ahto Vili, on avalduses põhjuseks märkinud volikogu jätkusuutmatut tegevust haridusküsimuste lahendamisel. Aprillikuu volikogusse asendusliikmed ei jõudnud, mai volikogu töötab täiskoosseisus.

Väited, et haridusvõrgu korrastamine ei arvesta elanike huvidega ja on vallale majanduslikult ning rahaliselt kahjulikud, ei pea paika. Volitused peatanud vallavolikogu liige Tiiu Lindsalu eksitab lugejaid, kui väidab, et volikogu materjalides puudusid hoolekogude ja õpilasesinduse arvamused ja muud dokumendid. Väljavõtted dokumentidest olid eelnõude seletuskirjades, originaalid volikogu lisamaterjalide kaustas. Keegi volikogu liikmetest märtsi volikogus ei soovinud materjalidega tutvuda. Otsuste eelnõud olid avalikustatud nõuetekohaselt. Samades lisadokumentides on selgitatud kokkuhoiu põhimõtted.

Ahto Vili sõnutsi õpib Torma valla lapsi Jõgeva põhikoolis 12 ja me maksame nende eest kohamaksu aastas 58 000 eurot. Tegelikult õpib Torma valla lapsi põhikoolides väljaspool valda 20 (Jõgeva põhikoolis 17) ja me maksame nende eest 20 900 eurot aastas. Riigi poolt kehtestatud maksumus on 87 eurot kuus õpilase kohta.

Seotud lood:

Tiiu Lindsalu väide, et kulutused suurenevad, ei ole õige. Haridusanalüüsi kohaselt väheneb reformi tulemusena aastane kulu vähemalt 20 000 euro võrra.

Sadala lasteaiarühma loomiseks eraldas vallavolikogu 26 000 eurot. 100 000 euro suuruseid investeeringud tehti Torma vallas viimati ühisveevärki ja kanalisatsiooni korrastades. Samuti on eksitav väide, et lasteaiarühma pidamine Sadalas on kallim kui Tormas. Sadala kooli toitu ei tooda bussiga ja lapsed ei käi Tormas kehalise kasvatuse tundides.

Rahvakoosoleku protokoll ei jõudnud vallamajja volikogu ajaks ega ole jõudnud siiani. Seega ei olnud võimalik tutvuda volikogu liikmetel selle sisuga ega seda ka arutada. Koosolekul osalenuna võin väita, et osalejad esitasid väga mitmesuguseid ettepanekuid ja arutlesid erinevatel teemadel. Oli nii haridusreformi pooldavaid kui kahtlevaid arvamusi.
Haridus- ja teadusministeerium saatis kirja lihtmeilina ja menetlus toimus samal tasandil. Kirjavahetus on lisatud volikogu kausta.
Haridusvõrgu korrastamise teema on Torma valla arengukavas olnud aktuaalne juba aastaid. Sadala kooli ümberkorraldamine 6-klassiliseks, lasteaia rühma loomine vabanenud ruumidesse, lapsehoiu teenuse toomine Torma lasteaia majja, personali majanduskulude optimeerimine on olnud aruteludes ja tegevustes pikka aega. Arengukava on dokument, mille koostamisse on alati kaasatud kõik huvigrupid.

Kõik hoolekogud toetasid haridusvõrgu ümberkorraldamist, samuti õpilasesindus. Huvitatud isikutele korraldasime kogemusreisi Haaslava valla Sillaotsa kooli, kus sarnane reform toimus viis aastat tagasi. Kõik arupärimised, mis vallamajja jõudsid, said selgitused ja vastused.
Haridusvõrgu ümberkorraldamine tähendab sisuliselt lasteaiarühmade liitmist koolidega. Muudatused toimuvad juhtimises ja uueks aastaks täpsustatakse majandusvaldkonna spetsialistide ülesanded. Igapäevatöö hariduse andmises jätkub tavapäraselt ja ei saa rääkida hariduse kvaliteedi halvenemisest või laste heaolu vähenemisest.

Opositsiooni otsus peatada volikogu liikme volitused olid põhjendatud erinevalt - demokraatia puudumine, vähene konstruktiivsus ja haridusreform. Kindlasti ei saa nende väidetega nõustuda, kuna suurem enamus volikogu otsustest võetakse vastu koosmeeles. Mõnes küsimuses on eriarvamused ja see on loomulik, see ongi demokraatlik. Kui esimest korda Torma valla ajaloos on volikogus koalitsioon ja opositsioon, siis võibki see tunduda võõras.

Väikeste maakoolide pidamine on regionaalpoliitiliselt ülimalt oluline. Kui me soovime maal suurendada lastega perede osakaalu, siis on tuleb võimaldada kodulähedast kooli- ja alusharidust. Töökohtade loomise ja tööjõu maale jõudmise osas on haridusvõrgul suur roll.