Uhtna alevikus lülitati tööle uus veepumbamaja


Uhtna alevikus lülitati tööle uus veepumbamaja
PumbamajaSõmeru Sõnumid

14.03.2013 oli see kuupäev, kui ehitaja AS Terrat lülitas Uhtna alevikus peale seadmete katsetamist tööle uue rekonstrueeritud veepumbamaja.

Uhtna aleviku veetöötlusjaama projekti käigus lammutati vana pumbamaja, ehitati uus hoone, vahetati välja kõik veepumbamaja seadmed ja torustikud ning paigaldati rauaeraldusfiltrid.

Projekti tulemusel on tagatud Uhtna aleviku ühisveevärgi klientidele ühisveetorustikus kehtivatele piirnormidele vastav joogivesi.

Et vee kvaliteet hoones või korteris ei halveneks, soovitame kõigil elamu ja korteriomanikel pesta läbi oma hoonesisesed veetorustikud, puhastada mudasõelad ja filtrid. Kui on plaanis elamus või korteris remontida vannituba või köök, siis on alati otstarbekas vahetada ka vanad torustikud uute vastu.

Uude veepumbamajja on paigaldatud ka generaator, mis lülitub tööle automaatselt pärast võimalikku elektrikatkestust. Generaator tagab elektrikatkestuse ajal pumbamajale vajaliku elektrivarustuse.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldustööd lõpetati sügisel, kevadel taastatakse kaevamisega rikutud haljastus ning viiakse lõpuni teede ja tänavate korrastamine. Veepumbajaama ja reoveepuhastile on vaja ehitada vastavalt projektile juurdepääsuteed ja platsid ning paigaldada piirdeaiad.

Uues reoveepuhasti hoones on kõik projektijärgsed seadmed paigaldatud, käimas on automaatikatööd ja seadmete katsetamine. Kui kõik seadmed on seadistatud ja puhastusprotsess töötab, võib hakata Kunda jõe suunas juhtima puhastatud heitvett.

Pärast uue reoveepuhasti töösse lülitamist likvideeritakse vana nõukogudeaegne biopuhasti ja korrastatakse kogu reoveepuhasti territoorium.

Momendil on kõigil klientidel sõlmitud teenusleping AS-ga Kunda Vesi. Kõikide ühisvee- ja kanalisatsioonitorustikes esinevate probleemidega tuleb endiselt pöörduda ASi Kunda Vesi poole.

Pärast seda, kui Sõmeru vallavolikogu määrab Uhtna aleviku uue vee-ettevõtja, sõlmib AS Rakvere Vesi kõigi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni klientidega uued teenuslepingud.