Vald korraldab hanke Luunja jõesadama rajamiseks


Vald korraldab hanke Luunja jõesadama rajamiseks
Pilt on illustreerivFoto: Delfi/Eesti ajalehed

Valla poolt loodud sihtasutus on käivitanud riigihanke Luunja jõe­sadama ehitustööde I etapi te­ostamiseks. Tegemist on esimese järguga suuremahulisest sadama ja puhkeala projektist, mida asu­takse välja ehitama etappidena. Kompleks on üheks osaks Emajõe-Peipsi veetee väljaarendamisel.

Juba paari aasta eest valmis valla tel­limusel ning inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt teostatuna lõplik ehitusprojekt Luunja jõesadama ja puhkeala väljaehitamiseks, mis on aluseks investeeringutoetuste taot­lemisel ning etapiviisilisel objektide väljaehitamisel.

Esialgse, maksimaalse versiooni näol on tegemist unikaalse projektiga, mis hõlmab ca 13 hektarit ning seob ühtseks tervikuks Luunja aleviku ja Emajõe vahele rajatava jõesadama ning selle lähiümbrusse planeerita­va puhkeala. Projekt tugineb vara­semalt kehtestatud detailplaneerin­gule, hõlmates kanali süvendamist, sildumisrajatisi, veesõidukite hoiu­ala ning muud veesõidukite teenin­damiseks vajalikku. Puhkealale on planeeritud ujumisala, laste mängu­väljakud, spordiplatsid, piknikuko­had, jalutusteed jmt.

Esialgse projekti alusel asuti taotle­ma investeeringuvahendeid ENPA Eesti-Läti-Vene piiriülese koos­töö programmi (Interreg) raames, keskseks eesmärgiks Emajõe veetee aktiivne kasutuselevõtt, sh laeva­liikluse ja turismi arendamine, eri­nevate teenuste väljaarendamine koos vajaliku infrastruktuuriga. Pa­raku ei õnnestunud Interregi raa­mes raha saada, puudusid sobivad välispartnerid ning meetme raames eelistati rajada sadamad Tartusse ja Peipsi äärde.

Seejärel otsustas vald jagada tööd etappidesse, projekti korrigeerida ning asuda sadamat rajama oma vahenditega. I etapi korrigeerimise käigus keskenduti kanali rajamisele, vähendati tööde mahtu ning korri­geeriti kanali koridori.

Luunja valla eelarvesse on planee­ritud I etapi finantseerimiseks 150 000 eurot. Tööd tuleb teostada 2014. a jooksul.

Järgnevatel aastatel on kavas jätka­ta sadama ja puhkeala arendamist, taotledes võimalusel investeeringu­toetusi väljastpoolt vallaeelarvet.

SA Luunja Jõesadam on hetkel kor­raldamas riigihanget Luunja sadama ja puhkeala põhiprojekti 1. raken­dusjärk, Luunja paadikanali ja ran­naala kaevetööd.

Pakkuja peab teostama paadikana­li rajamise tööd vastavalt projektile koos pinnase teisaldamise, kallaste kujundamise ning planeerimisega.

Hanke korraldamine toimub digi­taalselt riigihangete registri andme­baasi kaudu.