Valminud on Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava


Valminud on Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
Foto: Marianne Kuusk

OÜ Alkranel töö eesmärgiks oli koostada Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2025, mis on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga piiritletud aladel. Varasem ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud OÜ Projektkeskus poolt 2008. aastal.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda vajadusel korrigeerida. Ainult niimoodi on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide vajadustepõhiseks arendamiseks Vaivara valla territooriumil.

Seitsmest peatükist on huvipakkuvaim kuues peatükk, mis käsitleb tegevusi lühemas ja pikemas perspektiivis alljärgnevalt:

I etapp 2013-2016 - Sinimäe aleviku Pargi tn puurkaevu rekonstrueerimine. Soldina küla ühisveevõrgu rekonstrueerimine ning ühiskanalisatsiooni arendamine. Vaivara küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine. Puurkaev-pumplate ja reoveepuhastite kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi arendamine.

II etapp 2017-2025 - Olgina aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine. Tuletõrje veevõtukohtade (-mahuti) rajamine ja rekonstrueerimine Sinimäe alevikus ja Vaivara, Kudruküla ja Soldina külades.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava täistekstiga on võimalus tutvuda Vaivara valla ja KA Vaiko AS veebilehtedel - www.vaivara.ee ja www.vaiko.ee.