FOTO | Loodushoid RMK moodi: jätame keset lageraiet pesakastiga puu püsti, siis on linnud hoitud

 (32)
FOTO | Loodushoid RMK moodi: jätame keset lageraiet pesakastiga puu püsti, siis on linnud hoitud
Foto: Toomas Mägi

"15. märtsil algas meie kandis taas lageraie, kohas mis külgneb aasta linnu metsise pesitsuspaigaga," kirjutab Facebookis Kose kandis elav Toomas Mägi.

Ning jätkab: "Nagu näha, RMK siiski hoolib - saabuvatele rändlindudele on jäetud nende pesakast."

Samal päeval nägi mees raiekohast umbes 200 meetrit eemal ka uhket metsisekukke jalutamas. "Ei tea kas ootab metsa väljaveo ära või loobub mängimast?" mõtiskleb Mägi.

Keskkonnaregistri andmetel asub lageraiesse kavandatud kvartali PY145 eraldis 19 alal, kus on inventeeritud II kategooria kaitsealuse liigi metsise piiritletud elupaik. Alal teostati viimane vaatlus 16. aprillil 2014, mil territoorium oli asustatud - registreeriti viis metsisekukke.

Metsaregistris on märge, et 0,53 ha suurune eraldis, millel lageraie teostati jääb väljaspoole kukkede mänguala, kanade sigimisalale.

Looduskaitseseaduse kaitsealuse linnuliigi tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal keelatud.

Lähtudes sellest on keskkonnaamet seadnud kõnealusele eraldisele kavandatud raiele metsise pesitsusaegse häirimise vältimiseks ajalise piirangu 15. aprillist 30. juunini.

"Sel perioodil metsise elupaigas (kanade sigimisalal) metsaraiest hoidumine aitab tagada, et metsis suudab edukalt pesitseda ning häirimise korral varjuda," on teatisel kirjas.

Metsakorraldusettevõtteks, kes antud maatükil tegutseb, on metsaregistris märgitud Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Raiet lubav metsateatis anti välja enam kui kolm kuud tagasi, 2. detsembril 2017.

KESKKONNAAMETI TEADE 09.02.2018: LINDUDE PESITSUSPERIOODIKS PEAVAD OLEMA METSATÖÖD TEHTUD
Esimeste ohustatud linnuliikide pesitsusaja alguse tõttu tuletame metsamajandajatele meelde, et raietööd, sh metsamaterjali kokkuvedu raiealalt, peavad olema lõpetatud metsateatises määratud ajaks.

Nüüd, kus ilmad on lõpuks talviseks muutunud, on tegelikult looduses esimesed kevade märgid juba käes. Kassikakk alustas pesitsemisega juba veebruaris alguses, karvasjalg-kakk ja merikotkas alustavad veebruari keskel. Linnud valivad sobiva pesakoha, kuulutavad lauluga teistele lindudele, et pesapaik on hõivatud ning alustavad peagi koos kaasaga pesaehitust või vana pesa kohendamist.

„Pesitsusperiood on lindude elus kõige olulisem ja õrnem aeg. Selle edukast läbimisest sõltub paljuski liikide püsimajäämine. Oluline on, et raietööd ei häiriks ohustatud linnuliikide pesitsust, sest häiringute tõttu võivad linnud pesakohast lahkuda ja pesaehituse pooleli jätta. Kitsa elupaiganõudlusega liigid ei pruugi sobivat pesakohta lähiümbrusest leida ja võivad pesitsemisest loobuda. Seetõttu tuleb lõpetada raietööd ohustatud linnuliikide pesapaikade lähistel enne lindude pesitsusaega,“ lausus Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit.

Kaitsealuseid häirimistundlikke linnuliike ei sega mitte ainult puude raie pesametsa lähiümbruses, vaid ka muud raietööd, nt tüvede laasimine ja metsamaterjali kokkuvedu ladustamisplatsile. Seetõttu tuleb veenduda, et puidu ladustamisplats ei jää liikumispiiranguga alale ning puidu väljaveoteel ei ole liikumis- ega sõidukeeldu.

Kotkaste, mitmete kakkude ja teiste kaitsealuste linnuliikide elupaikade kaitseks on moodustatud püsielupaigad või on nende elupaigad arvatud kaitsealade sihtkaitsevöönditesse, kus kehtivad kindlad käitumisreeglid.

Keskkonnaamet on alati valmis maaomanikke ja metsamajandajaid nõustama kehtivate piirangute osas.