1. juulil jõustub uus ehitusseadustik

 (13)
Ehitus
Foto: Scanpix/ AFP

Uue ehitusseadustiku jõustumine toob juulikuu algusest kaasa mitmeid muudatusi. Kui kehtiva seaduse kohaselt on ehitamiseks vajalik kas ehitusluba, kirjalik nõusolek või kohaliku omavalitsuse teavitamine, siis uue seadustiku järgi on ehitamiseks vaja esitada kas ehitusteatis või taotleda ehitusluba.

Ehitusteatis tuleb esitada 20–60 m2 ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisel, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone ning üle 60 m2 ehitisealuse pinnaga elamu ümberehitamisel või laiendamisel.

Kõige väiksemate hoonete ja rajatiste ehitamise puhul pole vaja ka ehitusteatist esitada.

Ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel ning see on kohustuslik suuremate ja olulisemate hoonete ja rajatiste püstitamisel. Ehitusloa kehtivusaeg on uue seadustiku kohaselt viis aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba seitse aastat.

Kasutusluba on uue seadustiku kohaselt vaja üldreeglina juhul, kui ehitise ehitamiseks oli vaja ehitusluba. Ehitusloa ja kasutusloa taotluse ning ehitusteatise ja kasutusteatise saab esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Ehitusseadustiku jõustumisega seonduvalt muudetakse ka muid ehitusvaldkonna õigusakte.