Minister kutsub Setomaa tuleviku kohta arvamust avaldama

 (4)
Seto kuningriigi päevad
Seto mustridFoto: Tiit Blaat

Ajaloolise Setomaa elanikud saavad avaldada arvamust, kas nad toetavad või ei toeta Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks.

„Kutsun piirkonna iga elanikku küsitlusel osalema. Iga inimese arvamus on oluline: mida rohkem on küsitlusele vastajaid, seda kaalukam on tulemus,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Valitsus tahab parima otsuse tegemiseks teada, mida kohalik rahvas arvab.“

Arvamust saavad avaldada Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga elanikud. Küsitluse korraldab Põlva maavalitsus koostöös Meremäe, Mikitamäe, Värska ja Misso vallavalitsusega.

Küsitlus viiakse läbi selleks, et valitsus saaks haldusreformi käigus valdade ühinemise kohta teha kaalutletud otsuse, mis võtab lisaks olemasolevale informatsioonile arvesse piirkonna kultuurilist eripära ja kohalike elanike soove.

Arvamust saab avaldada 26.–29. jaanuaril küsitluspunktides ja elektrooniliselt aadressil www.volis.ee, samuti saab avalduse alusel hääletada kodus.

Küsitluspunktid on avatud neljapäevast, 26. jaanuarist kuni pühapäeva, 29. jaanuarini iga päev kell 10–18 Värska, Mikitamäe ja Meremäe vallamajas, Obinitsa külakeskuses Meremäe vallas ja Luhamaa nulgas Collade Tolliagentuuris.

Kodus hääletamise avaldust saab esitada telefoni teel 29. jaanuari keskpäevani Värska küsitluspunktile telefoninumbril 51 33 960, Mikitamäe küsitluspunktile telefoninumbril 795 4433 ning Meremäe, Obinitsa ja Luhamaa küsitluspunktidele telefoninumbril 786 8301.

Elektrooniliselt saab arvamust avaldada alates 26. jaanuari hommiku kella 8-st hommikul kuni 28. jaanuari õhtu kella 20-ni aadressil www.volis.ee.

Üleskutse setokeelne versioon: Paiklik rahvas saa üldä uma arvamisõ Setomaa vallast
Setomaa inemise saasõ teedä anda, kas na tahtva vai ei taha Meremäe, Mikitämäe ja Verska valla ni Luhamaa nulga ütte köütmist Setomaa vallast.

“Ma kutsu õka seo kandi inemist ossa võtma. Õga inemise arvamine om tähtsä: midä inäp om vastajit, tuuvõrra om parõmb tulõmus,” ütel riigihaldusõ ministri Mihhail Korb. “Valitsus taht teedä, midä paiklik rahvas arvas, õt tetä kõgõ parõmb otsus.”

Arvamisõ saasõ ammõtlikult anda Meremäe, Mikitämäe ja Verska valla ni Misso valla Luhamaa nulga eläniku. Perräküsümise kõrraldas Põlva maavalitsus üteh Meremäe, Mikitämäe, Verska ja Misso vallavalitsusõga.

Inemisi arvamis küsütäs tuujaost, õt valitsus saasi tetä valdu kokkoköütmisõ kottalõ tetä höste läbi kaalutu otsusõ. Selle om vaia märki tuu pääle, määne om kandi kultuurilidne umaperä ja midä paiklik rahvas taht.

Uma arvamisõ saa anda 26.–29. jaanuaril perräküsümise punkteh vai elektroonilidselt internetih aadrõsi pääl www.volis.ee. Niisamatõ saa pallõlda võimalust anda uma helü kotoh.

Perräküsümise punkti omma avatu neläpääväst, 26. jaanuarist pääle kooni pühäpäävä, 29. jaanuarini õga päiv kl 10–18

• Verska vallamajah,
• Mikitämäe vallamajah,
• Meremäe vallamajah,
• Obinitsa küläkeskuseh Meremäe vallah ja
• Luhamaa nulgah Collade Tolliagentuurih.

Kotoh helü andmisõ avaldust saa esitä telefoni teel 29. jaanuari keskpääväni

• Verska perräküsümise punktilõ telefonil 51 33 960
• Mikitamäe perräküsümise punktilõ telefonil 795 4433
• Meremäe, Obinitsa ja Luhamaa perräküsümise punktilõ telefonil 786 8301.

Elektroonilidselt saa arvamist avalda neläpäävä, 26. jaanuari hummogu kellä 8-st kooni pühäpäävä, 28. jaanuari õdagu kellä 20-ni internetih aadrõsi pääl www.volis.ee.