Õpilased saavad neljaks nädalaks minna teise keelega kooli ja 200 eurot pealekauba

 (10)
Õpilased saavad neljaks nädalaks minna teise keelega kooli ja 200 eurot pealekauba
Ekraainitõmmis

Viie tegutsemisaasta jooksul on VeniVidiVici Õpilasvahetus mõistnud, et eesti ja vene keelt kõnelevate noorte ühendamiseks on tarvis teha midagi enamat, kui korraldada ühe või kahe nädala pikkuseid vahetusi.

Selleks, et pakkuda noortele reaalset võimalust keeleõppeks ning pikemaajaliste kontaktide loomiseks, on VeniVidiVici Õpilasvahetus koostöös Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga asunud pakkuma 7.–12. klasside noortele võimalust õppida neli nädalat teise õppekeelega koolis. See tähendab, et vene õppekeelega koolis õppival noorel on võimalus asuda õppima eesti õppekeelega kooli ning vastupidi.

Selleks, et vahetus annaks noorele võimalikult eheda kogemuse, toimub majutamine vahetusperioodi jooksul võõras perekonnas, kellega on võimalus juba enne vahetuse algust suhtlema hakata.

„Seni oleme õpilastel lasknud vabalt valida, millal nad vahetusse lähevad. Neljanädalase vahetusperioodi puhul oleme paika pannud kevadperioodi vahetuste toimumise aja, mis oleks pärast märtsikuu vaheaeg,“ selgitas Gerle Trifanov VeniVidiVicist. Kindel periood on paika pandud seetõttu, et vahetuste organiseerijatel oleks pilootprojekti tegevustel parem silma peal hoida ning analüüsida. Hiljem, sügisperioodil, lastakse noortel ise valida, kuna neile vahetusse minna sobiks.

200 eurot stipendiumi

VeniVidiVici Õpilasvahetusele ja Kultuuriministeeriumile on oluline, et igal Eestimaa noorel oleks võimalus neli nädalat teise õppekeelega koolis õppida. Seetõttu on kõigil huvilistel võimalus enne vahetusse minekut taotleda 200 euro suurust stipendiumi, mis kataks kõik vahetusperioodi jooksul tehtavad kulutused, sh kulutused toidule, transpordile, kultuuritegevustele, vaba aja tegevustele jm tegevused, mis vahetuse jooksul tekivad. Täpsema info selle kohta, kuidas stipendiumit taotleda, annab VeniVidiVici koordinaator igale noorele individuaalselt.

Vahetusperioodil saadavate hinnete ülekandmise süsteem oleks samalaadne senise põhimõttega – kodukooli õpetajatel on võimalus hindeid arvestada, kui sihtkoolis läbi võetud teemad kattuvad kodukooli teemadega.

Juhul, kui koolide õppekava ei kattu või erinevad osaliselt, tuleb koolidel koostöös õpilasega läbi mõelda ning paika panna individuaalne süsteem hinnete arvestamiseks. Hinnete ülekandmise puhul saab kindlasti eeskujuks võtta näiteks sportlastele tehtavaid individuaalõppekavasid treeningperioodidel. Oluline on, et kool ja õpilane teeksid omavahel koostööd ning muudaksid koolitöödega järje peal olemise võimalikult ladusaks.

Kevadel läbi viidavad õpilasvahetused oleksid edasistele tegevustele pilootprojektiks, täiustaksime ning kujundaksime hinnete ülekandmise süsteemi vastavalt tekkivatele olukordadele ja koolide nõuandeid kuulates.

Eesmärgiks soodustada lõimumist

VeniVidiVici Õpilasvahetus on vahetuses osalenud õpilaste tagasiside põhjal mõistnud, et üks või ksks nädalat teises keskkonnas on piisav aeg “sisse elamiseks”, kuid mitte piisav keeleliste oskuste arendamiseks ning püsivate sõprussuhete loomiseks. Seetõttu on neljanädalaste vahetustega seatud eesmärkideks:
• soodustada keeleõpet ning lõimumisprotsessi õpihimuliste aktiivsete noorte seas;
• arendada noorte kohanemisvõimeliste õpilaste sotsiaalseid oskuseid võõras keskkonnas elamisega;
• luua alus võrdseteks võimalusteks nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide õpilastele;
• sisestada noortesse arengutahet, mis kanduks edasi ka tulevikutegemistesse;
• vähendada keelelisi ja ühiskondlikke barjääre eesti ja vene noorte vahel, luua sõprussidemeid;
• anda igale noorele võimalus muuta oma elu positiivsemaks, sõltumata noorte erinevatest sotsiaalsetest teguritest.

Neljanädalases vahetuses osalemise soovi korral tuleks valida kodulehelt vvvopilasvahetus.ee välja kolm kooli, kus oleks soov õppida, täita ära vahetusõpilase ankeet ning saata see aadressile vvvopilasvahetus@gmail.com.