Põllumehed ja loomapidajad saavad 49,2 miljonit eurot maaelu arengukava keskkonnatoetusi

 (2)
Lehmad
LehmadFoto: Sven Arbet

Veebruarikuus jõudis PRIA lõpule 2016.a taotletud maaelu arengukava (MAK) keskkonnatoetuste määramisega põllumeestele ja loomakasvatajatele, kokku said 6088 taotlejat 49 202 573 eurot.

Enamik toetusesaajaid on võtnud kohustuse täita MAK 2014-2020 perioodi keskkonnatoetuste nõudeid, osa jätkas veel MAK 2007-2013 viieaastaste kohustustega, kuid mõlema perioodi toetusi rahastatakse uue perioodi eelarvest. Keskkonnatoetuseid makstakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

MAK keskkonnatoetused aitavad hüvitada keskkonnasõbraliku ning kohalikke sorte väärtustava majandamisega seotud kulutusi, samuti motiveerivad tegelema mahetootmisega ning arendama kohalikku köögivilja-marja-puuviljakasvatust.

Kõige rohkem – 2058 - on toetusesaajate hulgas loomapidajaid, kes said loomade heaolu toetust, järgides loomaliigile omaseid pidamistingimusi ja kohustust loomi rohumaal karjatada. Ligi 1500 on nii keskkonnasõbraliku majandamise toetuste saajaid kui ka mahetootjaid. Üle 1300 põllumehe said toetust selle eest, et majandasid Natura 2000 alal asuvatel põllumaadel kaitsealaga seotud tingimustel; 820 füüsilisele ja juriidilisele isikule makstakse toetust poollooduslike koosluste hooldamise eest. 151 000 hektaril toimub mahetootmine ning 453 000 hektaril keskkonnasõbralik tootmine. Loomapidajad kasvatasid toetuse abil ka ohustatud tõugu loomi, kelle hulgas on eesti tõugu hobused, maatõugu veis ning ka eesti vutt.

Seotud lood:

„Taotlejate arv on igal aastal toetuse saajate omast suurem, aga taotluste menetlemise ja kontrollide tulemusel selgub kahjuks ka põhjusi, miks tuleb mõnel juhul toetusi vähendada või määramata jätta,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell . „Vähendamise levinumateks põhjusteks on olnud viljavahelduse nõuete rikkumised ja taotletud ning toetusõiguslike pindade erinevused. Toetusest ilmajäämisi tõi kaasa peamiselt taotletud ja toetusõiguslike pindade suur erinevus või ei vastanud taotlusalused loomad toetuse saamise tingimustele. Kokkuvõtteks aga on nõuete rikkumiste arv võrreldes eelmise aastaga vähenenud, mis on igati positiivne MAK toetuste eesmärkide täitmisel,“ ütles Trell.

Kuidas jagunesid toetused maakondade lõikes, selle kohta on info PRIA kodulehel , samuti on iga toetuseliigi info juures kodulehel väljas toetuse ühikumäärad ning määratud toetuste andmed.

Käesoleval aastal algab hektari- ja loomadepõhiste MAK keskkonnatoetuste taotlusvoor 2. mail ning nende meetmete tänavune eelarve on 54,4 miljonit eurot. Lisandub 4,3 mln eurot Natura 2000 metsamaa toetust, mille taotlusi võtab vastu ja menetleb SA Erametsakeskus.

2016. aasta MAK pindala- ja loomatoetuste saajad seisuga 20.02.2017*

   

Toetusliik

Toetuse-saajate arv

Määratud summa, EUR

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste eest (MAK 2014-2020)

22

10 121

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020)

55

313 411

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus

1480

22 316 796

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020)

2058

6 380 002

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus

1516

13 817 329

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013, karjatatavad loomad)

131

208 709

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013, põllumajanduslikud loomad)

12

76 338

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020)

202

516 568

Natura 2000 toetus põllumajandusmaale

1331

539 778

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (Eesti tõugu hobune)

358

342 111

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (Eesti maatõugu veis)

151

289 373

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (Eesti raskeveotõugu hobune)

68

63 841

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (Tori hobune)

197

89 952

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (Eesti tõugu vutt) (MAK 2014-2020)

3

42 939

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

820

4 157 907

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020)

39

35 851

Kohalikku sorti taimede /Sangaste rukki/ kasvatamise toetus (MAK 2007-2013)

7

1 547

Kokku

6 088

49 202 573