Riigikogus on täna esimesel lugemisel kalapüügiseaduse eelnõu, mis lubab ka kadiskaga püüki


Räimepüük
Räimepüük. Täislast!Foto: Bianca Mikovitš

Kehivat kalapüügiseadust on pärast selle vastu võtmist korduvalt muudetud, selle struktuur on muutunud ülikohmakaks ning seaduse sisust arusaamine on raske. Täna lugemisele tuleva eelnõukohane kalapüügiseadus lihtsustab regulatsiooni arusaadavust olulisel määral ja see ongi seaduse tähtsaim uuendus.

Kadiska määramine harrastuspüügivahendite hulka annab harrastuskaluritele suurema püügivahendite valiku võimaluse.

Püügivõimaluste mõiste laiendamine lubab kehtestada püügivõimalusi ja anda kalapüügiluba ka laeva püügikoormuse ja püügivõimsuse alusel.

Kahju mõiste määratlemine KPSis tagab parema arusaadavuse kahju tekitamise juhtudest. Varem loeti kalavarudele kahju tekitamiseks tegevust, mis sisuliselt on seaduste või teiste õigusaktide nõuete rikkumine. Eelnõu kohaselt märgitakse seaduse tasandil konkreetsed nõudeid eiravad teod, millega kahju tekitatakse.

Eelnõukohases seaduses on väärteokoosseise seni kehtiva seadusega võrreldes rohkem, need on sõnastatud konkreetsemalt ja see tagab selguse ja arusaadavuse, millised normide rikkumised on väärteod.

Kalapüügi regulatsioon jääb sisuliselt suures osas samaks, mis kehtivas õiguses, ega too kaasa olulist sotsiaalset mõju ega olulist mõju riigi julgeolekule, välissuhetele ning majandusele.

Eelnõu ja selöle seletuskirjaga saab tutvuda SIIN.