Täna edastas Pärnu Linnavalitsus volikogule otsustamiseks detailplaneeringu eelnõu, mis on konkreetseks edasiminekuks kaua kõneks olnud kavale koondada Lääne prefektuur ja päästeteenistus Riia maanteega ristuva A. H. Tammsaare puiestee äärsetele aladele, mis on seni olnud aastakümneid sõjaväelises kasutuses.

Mõlemal pool A. H. Tammsaare puiesteed asuvatele kruntidele koostatud detailplaneering on suunatud Pärnu Linnavolikogule kinnitamiseks

Detailplaneeringuga käsitletav pindala haarab 36 350 ruutmeetrit ja puudutab kinnistuid aadressidega Heina 6, Riia mnt 123, A. H. Tammsaare pst 70 ning spordihalli poolsel osal A. H. Tammsaare pst 61 ja Riia mnt 127, samuti nendega külgnevaid tänavalõike.

A. H. Tammsaare pst 70 paikneb üldplaneeringuga määratud miljööpiirkonnas, kus asub ajalooline Pärnu garnison ja sõjaväelinnak. Seatud eesmärgi kohaselt tahetakse säilitada ajalooliselt väljakujunenud linnaruumi arhitektuurne eripära.

A. H. Tammsaare pst 61 (suurus 14 226 m²) ja A. H. Tammsaare pst 70 (suurus 13 907 m²) kinnistute olemasolev maakasutuse sihtotstarve on riigikaitsemaa. Riia mnt 123 ja 127 ning Heina tn 6 kinnistute sihtotstarve on elamumaa. Riigikaitsemaadel ning Riia mnt 123 asuvad sõjaväe kasarmud ja abihooned. Heina 6 on hoonestamata. Üldplaneering näeb ette ka edaspidi riigikaitsemaa ja väikeelamumaa funktsioone, kuid detailplaneeringuga tehakse ettepanek maakasutuse juhtotstarvete muutmise osas. Eriotstarbeline politsei, tuletõrje- ja päästeteenistus on üldplaneeringuga ette nähtud koondada ühisele alale A. H. Tammsaare pst ja Riia mnt ristmiku piirkonda ca 2,7 ha suurusele alale.

Planeeringuala asub kesklinna läheduses – ca 1,2 kuni 1,5 km kaugusel. Teisel suunal asub suurim okupatsiooniaegne mikrorajoon. Keskne paigutus linna südame ja suurima elamurajooni vahel on seletuskirja kohaselt sobiv avalike ning poolavalike otstarvete määramiseks. Ala asub ühistranspordi sõlmpunktis, kus enamik Pärnu bussiliine kulgevad piki Riia maanteed ja A. H. Tammsaare puiesteed ning nimetatud tänavaid peetakse hea läbilaskvusega liiklussoonteks. Suurimaks võimalikuks negatiivseks mõjuks arvatakse avalike teenuste eemale jäämist vanalinnast.

Riia mnt 127 elamumaa ning A. H. Tammsaare pst 61 Riia mnt poolne osa sobivad kasutamiseks ärimaana ja ühiskondlike hoonete maana tänu heale eksponeeritusele Pärnu ühe kesksema peatänava ääres. Riia maantee on olnud läbi ajaloo üks tähtsamatest linna sisse- ja väljasõidu teedest Tallinna maantee kõrval. Ajalooliselt on Riia maantee kesklinna poolses osas olnud hoonetele iseloomulik esimese korruse tasapinnas äriruumide välja ehitamine. Kohtumisel Riia mnt 127 kinnistu omanikega nõustusid nad planeeringu lahendusega tingimusel, et nende kinnistu võõrandatakse detailplaneeringu arendaja poolt enne planeeringu kehtestamist.
Planeeringuga kavandatakse liita A. H. Tammsaare pst 70, Riia mnt 123 ning Heina tn 6 kinnistud üheks krundiks.

Senisest hoonestusest kavatsetakse rekonstrueerides säilitada Riia mnt ääres asuv senine söökla, krundi lääneosas asuv spordisaal, staap, kasarmu, idaosas asuv kasarmu, lõunaosas asuv laatsaret ja keskosas asuv kelder. Olemasoleval Riia mnt 123 tänavaäärsel hoonel säilitatakse tänavaäärne fassaad ja olemasolev hoonemaht. Ülejäänud hooned lubatakse lammutada. Rekonstrueerimisel säilitatakse võimalikult suures mahus algupäraseid konstruktsioone ja viimistlust, kõikidel rekonstrueeritavatel kasarmuhoonetel säilitatakse algupärane fassaadilahendus. Hoonete rekonstrueerimisel jäetakse alles majade üldine endisaegne välisilme koos iseloomulike tunnustega, milleks on katusekalle, viimistlusmaterjalid, avade proportsioonid jne. Hooned rekonstrueeritakse kuni kahe põhikorruse, pööningu ja keldrikorrusega hooneteks.

Edelaosas asuva nn „Punase hoone“ juures säilitatakse üksnes maja kehand. Ülejäänud lammutatavate hoonete asemele lubatakse püstitada kuni neljakorruselise uue hoonestuse.

Riia mnt 127 ja lähedal asuvad hooned planeeritakse lammutada. Asemele lubatakse rajada kuni neljakorruselised ärihooned. Tammsaare pst idapoolsel küljel on lubatud kuni 17m kõrgune hoonestus, mis poleks oluliselt suurem naaberkrundil asuva spordihoone kõrgusest.

Projekteeritavate hoonete kvaliteet ja mahud peavad vastama politseihoonete, arestimaja ja kainestusmaja ehitustehnilistele nõuetele, sama kehtib päästeteenistuse hoonetele ja ruumidele ning kogu kompleks peab sobituma piirkonda. Hoonete arhitektuurne välimus peab kujunema soliidseks ja kaasaegseks. Esmajärjekorras tuleb arvestada miljööpiirkonnale kehtivate nõuetega, säilitades hoonestuse struktuuri ja kompleksi tervikliku ilme.

Riia mnt 127 uushoonestusele tuleb parima arhitektuurse lahenduse saamiseks koostöös Pärnu Linnavalitsusega korraldada arhitektuurivõistlus.

Riia mnt juurdepääsu kohalt likvideeritakse olemasolev bussipeatus. Riia maanteele on planeeritud lisarada parempöördeks A.H. Tammsaare puiesteele, mis võimaldab pööret ilma foorita. A.H. Tammsaare puiesteele on planeeritud foorita lisarada parempöördeks Riia maanteele, samuti on kavandatud eraldi rajad vasakpöördeks ning otse sõiduks. Riia maanteele ja Tammsaare puiesteele on planeeritud bussitaskud. Tammsaare puiesteele on planeeritud Mai tänavale ja Kooli tänavale pööramiseks vasakpöörderajad. A. H. Tammsaare puiestee läänepoolsesse serva on planeeritud 4 m laiune kergliiklustee ning vastasküljele 3 m laiune kergliiklustee. Riia maanteele on planeeritud 4 m laiune kergliiklustee.

Parkimine on ette nähtud kruntide siseselt. Parkimiskohtade planeerimisel on arvestatud Siseministeeriumi esindajate poolt nimetatud reaalsete vajadustega ning ärihoonete puhul arvutusliku vajadusega. Kruntidel nähakse ette jalgrattaparklad.

Olemasolev kõrghaljastus on enamjaolt väheväärtuslik. Kuna A. H. Tammsaare puiestee äärne puuderida on fragmentaarne, kavatsetakse see kuni Kooli tänavani terviklikult asendada uute puuderidadega.