Täna ennelõunal toimus Sindi raekoja saalis kauaoodatud pidulik toiming. Sindi Vesi OÜ juhatuse liige Ants Tormilind ja Sindi linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis-ehitustöödele parima avatud riigihanke teinud ühispakkujad Water Ser Lääne Eesti OÜ ja Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ nimel Argo Auväärt (OÜ Water Ser Lääne-Eesti juhatuse liige) kirjutasid alla lepingule, mis lubab loodetavasti juba mõne nädala pärast alustada ühisveevärgi ehitusega.

Ants Tormilind ja Argo Auväärt kirjutavad mitmesjaleheküljelisele lepingule igale lehele eraldi alla

Hankelepingu kirjelduses sisalduvad peamiste tööde orienteeruvad ümardatud mahud
näevad ette 23,5 km ulatuses veetorustike rajamist, 21,2 km pikkust reoveetorustikku ja 3 km reovee survetorustikku. Sama projektiga rekonstrueeritakse 0,72 km olemasolevat reoveetorustikku. Torustike kogupikkusesse on arvestatud ka vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine. Olemasolevale veevõrgule paigaldatakse või asendatakse 11 hüdranti, lisaks paigaldatakse 60 uut hüdranti. Rajatakse 16 reoveepumplat ja rekonstrueeritakse üks olemasolev reoveepumpla elektri-automaatikasüsteem. Lisapumbad paigaldatakse veel veevarustuse II astme pumplasse. 0,4 km ulatuses tuleb ka sideliine ümber tõsta. Tööde teostamiseks tuleb teha kaevetöid linna 55 tänaval. Vajalikud projekteerimistööd teostas SWECO Projekt AS.

Hankelepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestuseks on määratud 660 päeva ehk 22 kuud. Projekti juht Ranno Mellis, kes on OÜ Ekoekspert juhataja, on arvamusel, et antud tähtaeg võimaldab kõigi töödega tähtaegselt valmis saada. Ilmselt võetakse ka appi alltöövõtjaid ja pole võimatu ka tööde ennetähtaegne lõpetamine. Argo Auväärt rõhutas, et palju oleneb siiski ka ilmastiku oludest. Mellis näeb võimalust, et järgmise aasta lõpuks on torutööd lõpetatud ja 2012-ks aastaks jäävad tänavakatte ehitused.

Kalendripäevade arvestus algab siiski Mellise selgitusel alles paar nädalat hiljem. Vahepealsel ajal teavitatakse inseneri lepingu allkirjastamisest, mis annab talle võimaluse teha algust ehitustööde ettevalmistamiseks ja konsulteerida ka töövõtjaga. Inseneriks on OÜ Vealeidja esindaja Ain Kivi. Väljakuulutatud hanke võitjana teostab nimetatud firma ehitustööde ja omanikujärelevalvet vastavalt FIDIC Inseneri teenuste tellimise korra kohaselt. Tegemist on ehitustöövõtulepingu tingimustega ehitus- ja inseneritöödeks vastavalt tellija poolt antud projektlahendi alusele.

Sindi inimesi huvitab seegi, millisest piirkonnast alustatakse kaevetöödega. Sindi Linnavalitsuse insener Vallo Vaargas ütles, et see otsustatakse mitmeid asjaolusid arvestades lähema paari nädala jooksul. Kindlasti tagatakse kaevetööde teostamisel operatiivteenistuste takistamatu liikumine ja püütakse inimestele võimalikult vähe ebameeldivusi tekitada.

Projekti maksumus on ca 72 miljonit krooni ilma käibeta, millest ca 78,5% kaasfinantseerib tagastamatu abina Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Sindi linna osalustasuks jäi 13 miljonit krooni.

Määratud tähtajaks, 17. juuniks laekus 11 pakkumist hinnavahemikuga 55-115 miljonit krooni. Mellis tundis suvel heameelt sellest, et enamike pakkumuste hinnad ei ületanud projekti kogueelarvet ja keskmine aritmeetiline maksumus osutus hanke eelarvest väiksemaks. Siis lootis Mellis jõuda lepingu allkirjastamiseni juulikuus. Paraku ei kulgenud edaspidine menetlus loodetud kiirusel, sest edukamale pakkujale alla jäänud firmad vaidlustasid soodsama pakkumise õigusliku tulemi. Olgu siinkohal ära toodud ka südikamate firmade nimed, kes leidsid, et nende töö pidanuks olema mitmeti vastuvõetavam, kuid vaidlustus jäeti siiski rahuldamata. Need firmad on AS Teede REV, Lemminkäinen Eesti AS, Merko Ehitus AS. Neist viimane ehitab praegu jõudsalt Sauga valla Tammiste küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi ehitushanke võitjana juba mõnda aega reovee kollektortorustikku Pärnu puhastusjaama suunal, sest ühtegi vaidlustust sellele objektile keegi ei esitanud.

Samal teemal:

Tammistes alustati torustike ehitusega

Vaidlus jätkub

Sindi veevarustuse ehitajaga loodetakse leping allkirjastada paari nädala pärast

Sindi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise konkursil osalenu vaidlustas komisjoni otsuse

Sindi linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimis-ehitustööde teostamiseks laekus tähtajaliselt 2010. aasta 17.juuniks 11 pakkumist.

Ettevalmistused vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse jätkamiseks on seni Sindis kulgenud plaanipäraselt