Esiplaanil Priit Saksing Jõgeva kohtumajas. Foto: Argo Ingver

Oma 21. detsembri määruses leidis kohus, et Priit Saksingu, Andrus Sibula, Aita Saksingu ja Harri Uusalliku süü kuritegude toimepanemisel ei ole suur ning puudub avalik huvi menetluse jätkamiseks ehk karistuseesmärke on võimalik saavutada ka menetluse lõpetamisega. Samuti on Priit ja Aita Saksing asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt sai Priit Saksing mittetulundusühingu kaudu Eesti riigilt soodustust rannakülade arendamiseks ja kalurite koolitamiseks, kuid ei kasutanud saadud soodustust ettenähtud tegevusteks. Toetuse maksjale esitatud põhjendustes aga näitas, nagu oleks ta seda teinud. Sellega pani ta süüdistuse kohaselt toime soodustuskelmuse, mis seisnes soodustuse mitte-eesmärgipärases kasutamises.

Lisaks süüdistas prokuratuur Priit Saksingut selles, et grupis koos teise süüdistatavaga taotleti aastail 2011 – 2013 PRIA-lt MTÜ-le Peipsi Kalurite Ühing kalurite koolitustegevuseks toetust pettuse teel, näidates koolitustegevusele kulunud summasid tegelikest kuludest suurematena.

Kriminaalmenetluse lõpetamist otstarbekuse põhimõttel taotles kohtult prokurör ning kaitsjad toetasid seda.

“Kohus leidis, et taotlused menetluse lõpetamiseks on põhjendatud ja tuleb rahuldada. ,” märkis Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm, lisades, et menetluse lõpetamise määrus ei ole vaidlustatav ja on seega lõplik.

Tamme sõnul on maaeluministeeriumi kaudu esitatud tsiviilhagi summas 6400 eurot ning sellest on Priit Saksing praeguseks tasunud 2000 eurot. Mõlemad Saksingud on nõustunud hüvitama ka ülejäänud kahjusumma. Teine kannatanu ehk PRIA ei ole kriminaalmenetluses nõudeavaldust esitanud.

Kriminaalmenetluse kulude katteks peab Priit Saksing riigile tasuma 2300, Sibul 1275, Aita Saksing 1722 ja Uusallik 1347 eurot. Riigituludesse peavad Priit Saksing ja Andrus Sibul tasuma 1200 ning Aita Saksing ja Uusallik 800 eurot. Lisaks peavad nii Priit kui ka Aita Saksing hüvitama kannatanule kuriteoga tekitatud kahju katteks ja viimase õigusabikulude katteks kokku 3465 eurot. Kui nad neid kohustusi aga kuue kuu jooksul ei täida, uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse.

Kõik süüdistatavad on varem nii kriminaal- kui väärteokorras karistamata. Samuti pidas kohus menetluse lõpetamisel oluliseks seda, et see on kestnud juba kolm aastat. Ka on pärast maakohtu eelistungit ühele isikule läbi viidud ekspertiisis eksperdid leidnud, et tema suhtes tuleb kohtuistungite pidamisel rakendada eritingimusi. Ekspertiisi arvestades nõustus kohus prokuröriga, et menetlus esimese astme kohtus jääks venima, eelkõige põhjusel, et eelistungil aja planeerimisel ei olnud kohtul võimalik arvestada vajalike eritingimustega.

„Kriminaalasja arutamine oli esialgu planeeritud kokku 11 päevale, kuid asja mahtu arvestades ei olnud väga suure tõenäosusega võimalik senisest ajagraafikust kinni pidada, mis omakorda tähendanuks asja arutamise edasilükkamist ning võinuks kaasa tuua ohu, et menetlus ei jää mõistliku aja piiridesse,” lisas Tamm.

Priit Saksing (67) on pidanud paljusid juhtivaid ametikohti, sealhulgas töötanud Jõgeva maavanemana, Tallinna Sadama personalidirektorina, Silmeti peadirektorina, Sillamäe linnavolikogu esimehena. Ta on pävinud Jõgevamaa vapimärgi.