Hiiepuu.

Lisaks soovitakse, sarnaselt võõrsilt tulnud usundite pühakodadega looduslike pühapaikade aluse maa maksust vabastamist, suitsusauna ja hiite esitamist UNESCO kultuuripärandi nimistusse, riigipalgaliste pastorite ehk kaplanite ametikoha kaotamist ning võimalust valida igal aastal teatav arv päevi isiklike (usu)pühade tähistamiseks.

Maavalla koda teeb ettepaneku suurendada kultuurivaldkonna eelarvet 50% ning sellest pool suunata pärimuskultuurile, toetades kohalikke põliseid kultuuriruume, looduslikke pühapaiku, talurahvaehitust, regilaulu jms.

Pöördumises juhitakse tähelepanu, et kuigi eesti kultuuri kestmnine üle aegade on Eesti Vabariigi põhiseaduslik eesmärk, on kultuurivaldkonna eelarve alarahastatud ning selle osa Riigieelarves on jätkuvalt vähenenud. Kultuuriministeeriumi eelarves omakorda on pärimuskultuur äärmiselt alarahastatud. Näiteks piisab Maa-arhitektuuri programmi eelarvest üksnes rehetarede uurimiseks ning looduslike pühapaikade arengukava on saanud 2008. -2010. a ette nähtud 11,3 mln krooni  asemel kõigest 2,28 mln krooni. Samas on tegemist rahvuskultuuri eriti oluliste ning ohustatud nähtustega. Eesti välisministeerium toetab ÜRO vahendusel põlisrahvaid, kuid samas pole setodel ja võrokestel ainsatki emakeelset lasteaeda ja algkooli.

Samuti tehakse ettepanek luua kultuuriministeeriumis pärimuskultuuri osakond, luua üldhariduskoolides pärimuskultuuri õppeaine, tagada põlisrahva traditsioonide ja elatusalade jätkamiseks vajaliku riikliku tegevuskava koostamine jm.

Koda juhib pöördumises tähelepanu, et Eesti riik on süveneva usuvabaduse ja inimõiguste rikkumise teel, mis põhjustab kodanike võõrandumist võimust ja süvendab ühiskonna tasakaalutust. Riigi- ja omavalitsusasutused on põhiseaduse vastaselt asunud rahastama ja korraldama usulist pööramist ning loonud olukorra, kus mittekristlasi nende maailmavaate alusel ebavõrdselt koheldakse.

Lisaks politsei-, kaitseväe ja vanglavaimulike ametikoha kaotamisele soovib koda valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vahel 2002. a sõlmitud leppe nende punktide tühistamist, mis näevad ette riigi ristiusustamise. Soovitakse, et usulised talitused riigi- ja omavalitsusasutustes, s.h koolides keelustataks, lõpetataks rahvusringhäälingu kanalitel usutalituste ja misjoni ülekandmine ning kaotataks riiklik tellimus religiooniõpetajate koolitamiseks.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on mittepoliitiline usuühendus, mis peab usuvabaduse ja võrdse kohtlemise küsimustega tegelema olude sunnil. Samas toetab koda kõiki erakondi ja muid liikumisi, mis oma tegudes seisavad põlisrahva kultuuripärandi ja usuvabaduse kaitsel.