Foto: Karin Kaljuläte

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt panid Egrit Viitkin, Kadi Viitkin, Eero Mikenberg ja Erki Aniot toime soodustuskelmuse, esitades erinevate ettevõtete nimel investeeringutoetuse saamiseks PRIA-le teadvalt valeandmeid. Soodustuskelmusega püüdsid mehed välja petta ligi kahe miljoni euro suurust summat, kuid väljamakseni jõudis PRIA vaid ühes kuriteoepisoodis, makstes määratud toetusest välja ligikaudu 33 000 eurot. Kuriteokahtluse ilmnemisel edasised väljamaksed peatati.

Süüdistuse järgi töötas Viitkin koostöös Mikenbergiga toetuste taotlemiseks välja ebaseaduslikke skeeme. Kuritegelikud plaanid olid hästi läbimõeldud ja organiseeritud, iga kuritegelik episood sisaldas endas mitmeid erinevaid pettuslikke tegusid. Nii loodi pettuslike andmeid ja dokumente müügitulu, hinnapakkumiste, investeeringuobjekti maksumuse, tegevusvaldkonna, investeeringu elluviija ja kuludeklaratsioonide osas. Kuna Viitkinile kuulunud AS Ekso kontserni ettevõtted OÜ Ekso Agro ja OÜ Ekso Farm ei vastanud mitmete meetmete tingimustele, korraldati taotlemist Viitkini kontrolli all olevate variettevõtete OÜ Setu Veis, OÜ Megarunner ja OÜ Veskivilly kaudu, mille omanikena ja juhtidena tegutsesid variisikutena kaasatud Viitkini lähikondsed, kellele prokuratuur samuti süüdistuse esitas.

„Kohtueelse uurimise käigus oli algselt kümme kahtlustatavat ja süüdistusaktiga sai kohtusse saadetud kuus isikut, kuid ülejäänute osas on õnnestunud leida juba eelnevalt lahendused kas oportuniteedi printsiibi rakendamise kaudu või kokkuleppemenetluses,“ märkis Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep. Tema sõnul oli kriminaalasi mahukas ja kohtulik arutamine põhjalik.

„Kohtus kerkis esile palju menetluslikke ja õiguslikke küsimusi, millele tuli poolteist aastat kestnud kohtuliku arutamise käigus leida vastused. Nüüdseks on kohus süü osas seisukoha võtnud,“ ütles Lellep.

„Õnneks said PRIA ja õiguskaitseasutused soodustuskelmuse katsetele jälile enne, kui toimusid määratud investeeringutoetuste reaalsed väljamaksed. See hoidis ühest küljest ära suuremate kahjude tekkimise, teisalt oleks ebaausal teel toetuste saamine oma majandustegevuse soodustamiseks olulisel määral mõjutanud ausat majanduskeskkonda ja vaba konkurentsi, vähemalt Lõuna-Eesti põllumajandusettevõtjate hulgas,“ selgitas prokurör.

„Kohus üldjoontes nõustus prokuratuuriga süüküsimuses ja mõistis kahele peamisele süüdistatavale prokuratuuri poolt taotletud karistused, sealhulgas osaliselt reaalse vanglakaristuse. Seega olen otsusega selles osas rahul," ütles Lellep.

Ta lisas, et otsustab üksikküsimustes prokuratuuri apellatsiooni esitamise vajalikkuse pärast otsusega põhjalikku tutvumist.