Elmira Piiritalo õendustöö koordinaator Foto: Andres Putting

Tervishoiutöötajate palk kasvab. Riigieelarvest finantseeritavates tervishoiuasutustes tuleb vastavalt 19. detsembril 2014. aastal sõlmitud tervishoiutöötajate kollektiivlepingule tagada tervishoiutöötajatele palgatõus 10-11% võrra.

Pereõdedel tekib ravimiretsepti väljakirjutamise õigus. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muudatuste vastuvõtmine suurendab pereõdede rolli retseptide väljakirjutamisel ning riskirühmade ja krooniliste haigete regulaarsel jälgimisel ja nende ravi korraldamisel. Pereõe rolli laiendamine võimaldab vähendada perearstide töökoormust ning parandab esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavust, paraneb üldarstiabi osutamisel pereõe iseseisva vastuvõtu kvaliteet, terviklikumaks muutub krooniliste haigete jälgimine ja tervisealane nõustamine.

Uuendatud on tervisenõuded mootorsõidukijuhtidele. 1. jaanuaril 2016 jõustuvad mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja uuendatud tervisenõuded, kuhu lisanduvad uneapnoed reguleerivad muudatused. Uued nõuded juhtidele tähendavad, et keskmise raskusega või raske uneapnoe puhul on vajalik eriarsti otsus, et haigus on kontrolli all. Samuti tuleks seisundit kontrollida iga 3 aasta tagant või 1 kord aastas, kui tegemist on kutselise juhiga. On oluline arvestada, et tulenevalt uutest nõuetest võib uneapnoe või selle kahtlustuse korral tervisetõendi taotlemise periood pikeneda.

Haigekassa poolt hüvitatavate haiguspäevade arv ühes kalendriaastas ei ole enam piiratud. 2016. aasta 1. jaanaurist muutub kehtetuks piirang ravikindlustuse seaduses, millega oli sätestatud, et kindlustatud isikul on õigus saada haigushüvitist kokku mitte rohkem kui 250 kalendripäeva kalendriaastas.

Kaheksa järgneva aasta jooksul ehitatakse või renoveeritakse üle Eesti 113,6 miljoni euro eest vähemalt 35 esmatasandi tervisekeskust, aastaks 2018 peab neist olema valmis saanud juba 15 tervisekeskust. Tervisekeskuste loomine tugevdab perearstiabi ja parandab arstiabi kättesaadavust.

Kasvavad haiguste ennetamiseks ja sõltuvuste vähendamiseks tehtavad kulud. Täiendav raha (lisaks Euroopa Sotsiaalfondi vahenditele) suunatakse haiguste ja sõltuvuste vältimise eesmärgil tehtavale ennetustegevusele, näiteks terviseedendusele töökohtades, samuti tubakast loobumise nõustamisele ja pakutakse senisest suuremas mahus nõustamisteenuseid ning ka asendusravi muude sõltuvusprobleemidega isikutele. Ennetustegevusteks on kavandatud kokku 9,3 miljonit eurot, kasv kokku on 2,9 miljonit eurot.

Kehtestatakse rangemad piirangud tubakatoodete koostisele ja märgistuse nõuetele ning alkoholi reklaamile. Riigikogule esitatud tubakaseaduse muutmise eelnõu ühe peamise muudatusena karmistuvad alates 2016. aasta 20. maist vastavalt Euroopa Liidu õigusele tubakatoodete pakendamise ja märgistamise nõuded, millega seoses muutuvad kohustuslikuks pilthoiatused sigarettide ja suitsetamistubaka, sealhulgas vesipiibutubaka pakenditel. Eelnõuga keelatakse tubakatoodetes lisandina ka vitamiinide, kofeiini või tauriini ja muude stimulaatorite kasutamise ning tubakasuitsule värvuse või hõlbustavad nikotiini omastamist andvate ainete kasutamise 2016. aasta 20. maist. Samuti ei tohi tubakatoodete filtrid, paberid, pakendid ja kapslid sellest ajast alates sisaldada maitse- ja lõhnaaineid, tubakat ega nikotiini. Sigarettidel ja sigarettideks keerataval suitsetamistubakal ei tohi edaspidi olla tubakast eristuvat maitset ega lõhna (erandina on antud üleminekuaeg mentooliga maitsestatud tubakale – kuni 20. mai 2020). Välja on töötatud alkoholiseaduse eelnõu, millega asutakse ellu viima alkoholipoliitika rohelises raamatus toodud põhimõtteid. Eelnõu algatamise peamine eesmärk on rahva tervise kaitse, alkoholist tingitud sotsiaalsete ja tervisekahjude vähendamine ning alkoholitarbimise ja sellest tulenevate kahjude vähendamine alaealiste hulgas.

Tehakse riskiva seksuaalkäitumise ja HIV-ennetuse alast tööd erinevates sihtrühmades, jagades informatsiooni, kujundades hoiakuid ja oskusi, korraldades koolitusi ning tagades testimise ja kaitsevahendite kättesaadavuse.

Tagatakse valmisolek HIV/AIDS-i ravimite soetamiseks senisest suuremas mahus. See võimaldab paremini tagada vajalike ravimite kättesaadavuse. Kui 2015. ja varasematel aastatel olid ravimikulud eelarvest kindlaks määratud ega võinud planeeritud kulu ületada, siis alates 2016. aastast on kulud arvestuslikud, mis tähendab, et kui ravimeid on vajalik kasutada ja hankida rohkem kui eelnevalt planeeritud, on seda võimalik paindlikult teha.