juht, liider, juhtimine Foto: Panther Media, Scanpix

Samuti täpsustatakse eelnõuga kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaldamisel küsimusi tekitanud regulatsioone.

Eelnõu kohaselt on riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutuste ülesandeks hoolitseda selle eest, et nende nimel avalikke ülesandeid täitvad isikud ei oleks karistatud korruptiivsete kuritegude eest.

Volikogu esimeestele ja aseesimeestele ning revisjonikomisjonide liikmetele seatakse piirang olla sama valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ega mittetulundusühingu juhatajaks, juhatuse liikmeks ning sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhiks või juhi asetäitjaks.

Eelnõu kohaselt otsustab vallavanema või linnapea teenistuslähetusse saatmise edaspidi valla- või linnavolikogu esimees. Valla- või linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise üle hakkab otsustama vallavanem või linnapea.

Ühtlasi antakse prokuratuurile õigus nõuda kahtlustatavalt, süüdistatavalt või tsiviilkostjalt kriminaalmenetluses sisse kuriteoga riigile, kohaliku omavalitsuse üksustele ja muudele avaliku võimu kandjatele tekitatud varaline kahju.

Juhtivkomisjoniks määrati selle eelnõu menetlemisel põhiseaduskomisjon.

Korruptsioonivastase seaduse rakendamist kohalikes omavalitsustes auditeeris 2017. aastal ka riigikontroll. Auditimaterjalidega saad tutvuda SIIN.