Need on avaldatuist ühed leebemad pildid. Foto:https://heikivalner.blogspot.com.ee/

„Kahjuks tuleb meil peaaegu iganädalaselt tegeleda loomade väärkohtlemise juhtumitega,“ sõnas veterinaar- ja toiduameti (VTA) loomakaiste büroo juhataja Tarmo Serv. „Meie igapäevatööks on ka loomade heaolualane järelevalve tapamajades. Selle käigus puutume kahjuks kokku ka olukordadega, mis ei ole kindlasti laiemale avalikkusele eksponeerimiseks sobilikud. Selliste telekaadrite ja fotode näitamist oleme igati vältinud ega kiida heaks ka kõnealuste piltide avaldamist ajakirjanduses.“

Lisaks VTA regulaarsetele kontrollidele peab igas tapamajas endas olema tööl loomade heaolu eest vastutav töötaja, kes peab tagama, et järgitakse kehtestatud eeskirju ja seadusi. Loomade heaolu eest vastutav töötaja on ettevõtja otseses alluvuses ning annab loomade heaoluga seotud küsimustes aru otse ettevõtjale. Tema ametikoht võimaldab tal nõuda tapamaja personalilt mistahes parandusabinõude tegemist ühes või teises olukorras.

Loomi tuleb surmamisel ja sellega seotud toimingutes säästa kõikidest välditavatest valudest, ängist ja kannatustest. Selle nõude täitmiseks peavad ettevõtjad tarvitusele võtma kõik abinõud, et loomadele oleks tagatud füüsiline mugavus ja kaitse. Tuleb tagada, et loomadel ei esineks välditava valu või hirmu või muu ebanormaalse käitumise tunnuseid. Loomad ei tohi kannatada pikemaajalise söödata ja veeta olemise pärast. Seega tuleb loomad tappa võimalikult kiiresti pärast tapamajja saabumist.

Looma tohib surmata üksnes pärast tema uimastamist ning seda tohivad teha üksnes vastava pädevustunnistusega isikud. Ettevõtjad peavad tagama, et kõiki seadmeid, mida kasutatakse loomade liikumise piiramiseks või uimastamiseks, hooldavad ja kontrollivad tootja juhendite kohaselt sel eesmärgil eriväljaõppe saanud isikud.