Berliin-Tallinn Rongiga Foto: Raimo Poom

KSH aruande avalikuks väljapanekuks 14-päevase perioodi andmine on vastuolus Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 punktiga 2, mille järgi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek kestab sama kaua kui strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu avalik väljapanek, kuid mitte vähem kui 21 päeva. Pigem oleks hea tava keerukaid ja paljude osapooltega projekte avalikustada kauem kui vaid seaduses nõutud miinimumaja jooksul.

EKO koordinaator Kai Klein peab nii lühikest avalikustamise aega lubamatuks. “Nii lühikese avalikustamisega (14 päeva) pannakse asjast huvitatud osapooled ebasoodsasse olukorda. Kodanikeühendustele ja avalikkusele, kelle jaoks mahuka ja tehniliselt keeruka materjali läbitöötamine ning kommenteerimine ei ole igapäevategevus, on antud aeg ebapiisav. Nii lühike avalikustamise aeg ning osapooltele ebasoodsate tingimuste kehtestamine kahjustab oluliselt protsessi läbipaistvust ning
usaldusväärsust.”

EKO peab jätkuvalt oluliseks, et kõik Rail Balticu projektiga seotud otsused oleks põhjalikult erinevate osapooltega, sh kodanikuühenduste ja ekspertidega, läbi arutatud. Nii suure ulatusega ja mõjuga taristu planeerimisel on väga oluline üheksa korda mõõta ja vaid üks kord lõigata.

Euroopa rööpmelaiusega kiirraudteetrassi Rail Baltic rajamiseks on algatatud Harju-, Rapla- ja Pärnumaa maakonnaplaneeringud ning nende keskkonnamõjude hindamine. Planeeringud näevad ette raudteetrassi rajamise suunal Tallinn-Pärnu-Ikla, planeeritav raudtee peab võimaldama
reisirongidel liikuda kiirusega 240 km/h.