Foto: erakogu

VASTAB

MAIDO PAJO
maaõiguse jurist

Üksikasjaliku vastuse andmiseks oleks vajalik tutvuda kõigi olemasolevate dokumentidega, et teha kindlaks juriidilist tähtsust omavad asjaolud. Põhimõtteliselt peab kohalik omavalitsus maa tagastamisel maareformi seaduse ja maakorraldusseaduse ning kohtupraktika kohaselt lahendama ka juurdepääsutee probleemi.

Maareformi seadus näeb ette, et maa tagastamisel tuleb lähtuda ja juhinduda muu hulgas maakorraldusnõuetest. Maakorraldusseaduse kohaselt kuulub maakorraldusnõuete hulka ka otstarbeka juurdepääsutee määramine. Kui vallavalitsus maa tagastamisel neid seadusesätteid ei järginud, oleks pidanud tagastamise korralduse õigeaegselt vaidlustama.

Teeservituuti saab seada üksnes kinnistute omanike kokkuleppel. Kui naabruses oli tegu riigi omandisse jäetud maaga, siis ei saanud olla takistusi sellele teeservituudi seadmiseks. Kui tegu oli maaga, mille osas maareform oli veel läbi viimata (jätkuvalt riigi omandis olev maa), siis sellele maale teeservituuti seada ei olnud võimalik. Kahjuks selle naabermaa juriidiline staatus kirjast ei selgu. Samuti ei selgu see, millisele dokumendile oma allkirja andsite.

Kui erafirma 2001. aastal ostis riigilt maa, millele oli juba teeservituut seatud, siis ei ole tal mingit õigust teeservituudi kasutamist ühepoolselt takistada. Asjaõigusseaduse kohaselt kehtib servituut kinnisasjade suhtes, sõltumata omanike vahetumisest. Varasemalt seatud servituut jääb jõusse kõigi uute maaomanike suhtes.

Kui teile tagastatud kinnistu kasuks naabermaale servituuti ei olnud seatud, on teil õigus nõuda juurdepääsu asjaõigusseaduse
§ 156 alusel. Seda juhul, kui muud otstarbekat juurdepääsu ei ole. Juurdepääsu kasutamiseks võib sõlmida lihtkirjaliku kokkuleppe.

Kui kokkuleppele ei jõuta, määrab juurdepääsu tingimused ja ka tasu kohus huvitatud isiku avalduse alusel. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt vaadatakse avaldus kohtu poolt läbi hagita menetluses suhteliselt kiiresti. Seejuures võib kohus kohustada kinnisasja omanikku tagama juurdepääsu vaba kasutamise ka asja läbivaatamise ajaks.