Riigikogu istung Foto: Rauno Volmar

Komisjoni esimehe Kalvi Kõva sõnul ei tähenda langetatud otsus, et komisjonis toetatakse eelnõu esitatud kujul.

„Ees seisab suur töö nii komisjonis kui ka valitsuses,“ ütles Kõva. „Koalitsioonilepe näeb ette töötada 2015. aastaks välja omavalitsusreformi kava, mis määratleks üheselt erinevate tasandite ülesanded ning nende ülesannete täitmiseks vajaliku rahastamismudeli. Kindlasti tuleb teha enam koostööd omavalitsusliitudega ning arvestada nendepoolseid seisukohti ja ettepanekuid.“

Komisjonis toimunud arutelul kuulati ära Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) seisukohad. EMOL on andnud oma arvamuse nii eelnõu väljatöötamiskavatsuse kui ka kooskõlastamise etapis, kuid dialoogi eelnõu väljatöötajate ja omavalitsusliitude vahel tekkinud ei ole. EMOL-iga sama seisukohta jagas ka Eesti Linnade Liit (ELL). Nad märkisid, et eelnõu on suunatud kitsalt omavalitsusüksuste liitmisele nende territooriumide ühendamise teel, kuid lahendamata on jäetud sisulised küsimused nagu kohaliku omavalitsuse funktsioonid ja nende funktsioonide rahastamine. Samuti ei toeta omavalitsusliidud tõmbekeskuste mudeli põhist lähenemist. Viidati vähesele koostööle kohalike omavalitsuste ja maavalitsustega eelnõus pakutud tõmbekeskuste valikul. Lisaks tegi omavalitsusliite murelikuks kohaliku demokraatia areng pärast omavalitsusüksuste liitmist.

„Maaelukomisjon saatis eelnõu esimesele lugemisele sooviga tagada omavalitsuskorralduse reformi laiem arutelu, et leida koostöös omavalitsustega vastuvõetav suund muudatuste tegemiseks,“ märkis Kõva.