Foto on illustratiivne FOTO: Marko Mumm

Reformierakond

URMAS KRUUSE

Millised on need põhimõtted, millest teie erakond lähtub tervishoiusüsteemi pikaajalisel arendamisel?

Põhimõte, millest erakond lähtub tervishoiusüsteemi pikaajalisel arendamisel, on ennekõike pikem ja tervena elatud elu. Igaühe enda, riigi ning tööandjate mitmekülgne panustamine tervise edendusse, et ennetada haigusi ja sõltuvusi ning pikendada tervena elatud eluiga.

Kuidas kavatsete uute lubaduste rahastamiseks haigekassasse raha juurde tuua või vähendate nende arvelt mõnda olemasolevat kulurida?

Täiendavad meetmed nõuavad kahtlemata täiendavaid kulutusi, kuid ei ole plaanitud esialgu rahastada uusi tegevusi teiste kuluridade arvelt. Eesti ravikindlustuse eesmärk on jätkuvalt katta kindlustatud isikute tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastada ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist ning maksta ajutise töövõimetuse jm rahalisi hüvitisi. Oluline on reformiga lahendada näiteks enim abi vajavate tööealiste hambaravi küsimused. Ravikindlustus ei kata hetkel neile midagi.

Kas, ning kui jah, siis kuidas plaanite rahastada hambaravi – kas see eeldab lisaraha haigekassasse või millegi seni rahastatu vähendamist?

Kogu haigekassa eelarve juurdekasv ei tohi ainult hambaravile ära kuluda, kindlasti ei tohi teiste erialade või teenuste arvelt hambaravi rahastus suureneda. Eriti tuleb rõhku panna preventsioonile, sest ennetades hambahaigusi nii lastel kui täiskasvanutel, on pikemas perspektiivis loota, et olukord paraneb. Pensionärid peaksid saama proteesihüvitist, kavandame ka olemasoleva toetuse laiendamist hambaraviks neile eakatele, kel pole vajadust proteeside järele.


IRL

TIIT MEREN

Millised on need põhimõtted, millest teie erakond lähtub tervishoiusüsteemi pikaajalisel arendamisel?

Eesti tervishoiu optimeerimiseks pole õige tekitada kaks monopoolset haiglat ja likvideerida konkurents tervishoiuteenuse pakkujate vahel. See ei hoia meditsiinile minevaid kulutusi mõistliku kontrolli all, ei lühenda patsientide ootejärjekordi – seega ei parane meditsiiniteenuse kättesaadavus. Kui ravile mõeldud raha liigub koos patsiendiga, siis selgub, milline teenusepakkuja jääb alles. Haigete liikumisel abi saamiseks peab kaduma senine kaos, ja suund ravi saamiseks määratakse perearsti juures.

Kuidas kavatsete uute lubaduste rahastamiseks haigekassasse raha juurde tuua või vähendate nende arvelt mõnda olemasolevat kulurida?

Kui tervishoiu korraldus Eestis pöörata jalgadele tagasi, arvestades eeskätt haigete tervise parandamise huve, mitte (suur)haiglate äriplaane, siis selguks ka, kui palju jääb eri tasemel raviks raha puudu. Samuti võiks Eestis rakendada USAst pärit meditsiiniteenuste auditeerimist – äkki jääb raha hoopis üle? See on põnev optimeerimisülesanne Eestile edasiseks.

Kas, ning kui jah, siis kuidas plaanite rahastada hambaravi – kas see eeldab lisaraha haigekassasse või millegi seni rahastatu vähendamist?

Eeskätt peaks leidma kriisiprogrammi raames raha hambaraviks neile, kes pole aastakümneid hambaarstil käinud ja kelle suu seisund võib ühel või teisel moel nende elule saatuslikuks saada.


SDE

EIKI NESTOR

Millised on need põhimõtted, millest teie erakond lähtub tervishoiusüsteemi pikaajalisel arendamisel?

Eeskätt ravijärjekordade vähendamine ning soodusravimite valiku laiendamine. Arstiabi kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise kõrval tuleb pöörata rohkem tähelepanu ennetustegevusele ja haiguste varajasele avastamisele ning taastusravile. Innustada inimesi rohkem liikuma. Vabastame erisoodustusmaksust tööandja kulutused töötaja tervise edendamiseks ja sportimiseks. Tervishoiusüsteem patsiendikesksemaks. Arendada perearstide ja eriarstide koostööd, väärtustada enam põetus- ja rehabilitatsiooniteenuseid ning toetada tervishoiuasutuste ja sotsiaalhoolekande koostööd.

Kuidas kavatsete uute lubaduste rahastamiseks haigekassasse raha juurde tuua või vähendate nende arvelt mõnda olemasolevat kulurida?

Ravikindlustuse eelarvet tuleb turgutada riigi muude tulude arvelt. Ilma selleta ei ole tervishoiu edasine areng, sealhulgas ravijärjekordade lühendamine võimalik. Sotsiaaldemokraatide välja pakutud maksupakett toob riigieelarvesse täiendavaid vahendeid, mida saab kasutada parema arstiabi tagamiseks.

Kas, ning kui jah, siis kuidas plaanite rahastada hambaravi – kas see eeldab lisaraha haigekassasse või millegi seni rahastatu vähendamist?

Toetame täiskasvanu hambaravi 200 euroga ning vanadus- ja töövõimetuspensionäridele 350 eurot kolme aasta kohta. Maapiirkondades paneme käiku hambaravibussid. Nagu öeldud, selleks tuleb laiendada tervishoiu rahastamise tulubaasi. Hambaravi täiendav haigekassapoolne rahastamine lubab laiemalt inimeste tervisesse panustada. Paraku on hambaravi jäänud paljudele Eesti inimestele kättesaamatuks.


EKRE

MARE LIIGER

Millised on need põhimõtted, millest teie erakond lähtub tervishoiusüsteemi pikaajalisel arendamisel?

Lähtume loogikast, et üldmeditsiin saab edukalt ning ressurssi säästvalt lahendada 70–80% inimeste tervisemuredest. See tähendab tervikliku esmameditsiiniteenistuse loomist, mis koosneb perearstiteenusest, üldarstlikust valveteenistusest ja osalise haigekassa kompensatsiooniga transporditeenusest, mis tagab kõigile haigetele võimaluse pöörduda kas tervisekeskuse valveteenistusse või perearsti juurde.

Kuidas kavatsete uute lubaduste rahastamiseks haigekassasse raha juurde tuua või vähendate nende arvelt mõnda olemasolevat kulurida?

Haiglate üldvõrk ei pea olema ega tohi olla äriettevõte ja tootma haigekassa rahaga kasumit. Kaks suurhaiglat peaksid alluma otse ministeeriumile ja teised KOVile. Haigla nõukogud tuleb kaotada. Lõpetame kahe suurhaigla hegemoonia ja defineerime ümber haiglate funktsioonid. Eriarstidele peab jääma ainult nende kvalifikatsioonile vastav töö pluss üldmeditsiini konsulteerimine. Nii vabaneb raha üldarstiabile.

Kas, ning kui jah, siis kuidas plaanite rahastada hambaravi – kas see eeldab lisaraha haigekassasse või millegi seni rahastatu vähendamist?

Lahendus on ootamatult lihtne. Kui vähendada erakondade rahastamist riigi poolt 50%, hoiaks see kokku kuni 2,5 miljonit eurot. See tähendab, et pea poolele Eestile saab taas hambad suhu.


Keskerakond

MERIKE MARTINSON

Millised on need põhimõtted, millest teie erakond lähtub tervishoiusüsteemi pikaajalisel arendamisel?

Väärtustame tervena elatud aastaid, propageerides tervise edendamist ja tervisele suunatud tegevusi, terviseprobleemide ennetamine peab olema prioriteediks. Peame oluliseks ravijärjekordade vähendamist, seetõttu teeme ettepaneku haigushüvitiste rahastamiseks töötukassast. Viime lahku perearsti ja pereõe iseseisva vastuvõtu ajad; meedikute miinimumtasu tuleb siduda keskmise palgaga (arstidel 2x ja õdedel 1,2x). Hambaravihüvitis 200 euro ulatuses kolme aasta jooksul. Vabastame tööandja eri­soodustusmaksust töötaja tervisele tehtud kulutustelt.

Kuidas kavatsete uute lubaduste rahastamiseks haigekassasse raha juurde tuua või vähendate nende arvelt mõnda olemasolevat kulurida?

Haigekassa rahastus sõltub otseselt tööhõivest, mistõttu toob majanduse kasv ja uute töökohtade loomine sinna raha juurde. Samuti tuleb kaaluda haigekassa reservide kasutamist näiteks ravijärjekordade lühendamiseks. Viime haigushüvitiste rahastamise töötukassa alla.

Kas, ning kui jah, siis kuidas plaanite rahastada hambaravi – kas see eeldab lisaraha haigekassasse või millegi seni rahastatu vähendamist?

Hambaravi vajab täiendavat rahastust, kuid lisaks võimaldame eakatel kasutada proteeside hüvitamise raha ka hambaraviks.


Eesti Vabaerakond

VEIKO  HERODES

Millised on need põhimõtted, millest teie erakond lähtub tervishoiusüsteemi pikaajalisel arendamisel?

Tõsta ennetustöö ja skriiningu osa haiguste ärahoidmisel ning varasel avastamisel. Esmataseme arstiabi lihtsalt kättesaadavaks. Maakonnahaiglad profileeritakse vastavalt kohalikele vajadustele ja spetsialistide olemasolule, regionaalhaiglad saaks keskenduda keerukamate juhtumite ravile. Järelravi võimalus kodustes ja/või kodulähedastes tingimustes – koduõendus-, hooldusõendussüsteemi ja päevaravikeskuste loomine. Raviprotsessi reorganiseerimise tulemusel paraneb kõigi lülide koostöö.

Kuidas kavatsete uute lubaduste rahastamiseks haigekassasse raha juurde tuua või vähendate nende arvelt mõnda olemasolevat kulurida?

Eestil on soovitatud leida meetmeid tervishoiu rahastamise suurendamiseks. Seda saab teha mitmel tasemel. Poliitiline − osaline alkoholi-, tubakatoodete aktsiisi suunamine tervishoidu. Majanduslik – haiglavõrgustiku patsiendikeskne väljakujundamine, väikesemahuliste haigusjuhtumite koondamine spetsiifilistesse keskustesse. Raviasutuste tasemel on võimalik efektiivsust tõsta. Patsiendi omaosaluse suurendamine ja ümberjaotamine.

Kas, ning kui jah, siis kuidas plaanite rahastada hambaravi – kas see eeldab lisaraha haigekassasse või millegi seni rahastatu vähendamist?

Tasuta hambaravi sihtgruppidele. Kuna ennetustöö hambahaiguste ärahoidmisel on ülitähtis, peavad inimesed kord aastas saama tasuta hambakontrolli. Nn proteesitoetust peaks patsient saama vajadusel kasutada ka hammaste raviks.


Eestimaa Rohelised

ALEKSANDER LAANE

Millised on need põhimõtted, millest teie erakond lähtub tervishoiusüsteemi pikaajalisel arendamisel?

Eesmärk on lisada tervelt elatud aastaid. Seome ravi, taastuse ning hoolduse tervikuks. Uued ravimid peavad kiiremini jõudma soodusravimite nimekirja, omaosalus vähenema. Töötame välja reeglistiku, et maapoodides, sotsiaaltöötaja või perearsti juures oleks apteekri kontrolli all olev ravimikapp ravimite kättesaadavuse parandamiseks. Rohkem raha ennetusse ja taastusse. Loome vabatahtliku terviselepingute süsteemi, millega patsient kohustub täitma tervisekava ning saab soodustusi tervise edenduseks.

Kuidas kavatsete uute lubaduste rahastamiseks haigekassasse raha juurde tuua või vähendate nende arvelt mõnda olemasolevat kulurida?

Meie eesmärk on eelkõige inimeste toimetulek. Paigaldame puudustkannatavatele peredele riigi kulul päikesepaneelid või lunastame neile osaluse taastuvelektrit ja sooja tootvas ühistus. Teeme osalise tööajaga töötamise lihtsamaks – kaotame sotsiaalmaksu miinimumi nõude, kusjuures osalise koormusega töötamine ei tohi kaotada kogu toetust. Loome targa investeerimispoliitika ja tulundusühistute toetamisega töökohti üle Eesti.

Kas, ning kui jah, siis kuidas plaanite rahastada hambaravi – kas see eeldab lisaraha haigekassasse või millegi seni rahastatu vähendamist?

See on realistlik, kui majandataks ökonoomselt. Vajame tõhusat ümberõpet, vajame kõigi töövõimeliste inimeste tööpanust, töönädala lühendamist tervise hoidmise eesmärgil ning ettevõtete vabastamist erisoodustusmaksust, kui nad töötajatele taseme- ja täiendusõpet rahastavad. Lisaks vajame kodumaise ühistulise ettevõtluse, eriti väiketootmise toetamist ning väikefirmade elu lihtsus­tamist. Toetame kodanikupalga ideed.


RÜE

PIRET  HALJEND

Millised on need põhimõtted, millest teie erakond lähtub tervishoiusüsteemi pikaajalisel arendamisel?

Tervishoiusüsteem vajab korralikku reformi. Muuta tuleb kogu süsteemi (kiirabi, pere- ja eriarstide struktuuri) ja rahastust. Perearstidele tuleb anda laiem kompetents teha ise patsientidele uuringuid enne eriarsti juurde suunamist. Väikehaiglate “võidurelvastumise” asemel tuleb arendada tervisekeskusi, kus perearstidel on suurem roll.

Haiglate kommunaalkulude katmine haigekassast tuleb lõpetada, seda tuleb teha riigieelarve kaudu. Aeg on käes hakata juurutama tervishoius erakindlustussüsteemi.

Kuidas kavatsete uute lubaduste rahastamiseks haigekassasse raha juurde tuua või vähendate nende arvelt mõnda olemasolevat kulurida?

Haigekassa kulud, mis ei ole seotud ravikuludega, tuleb läbi analüüsida, vabanev ressurss võtta ravi eesmärgil kasutusele. Haigushüvitisi rahastada töötuskindlustusest ja osaliselt tööandja poolt, näiteks kolmel esimesel haiguspäeval. Riigieelarvest rahastada statsionaarset ōendusabi. Patsiendil peab olema erakindlustuse kasutamise vōimalus. Kaotada erisoodustusmaks.

Kas, ning kui jah, siis kuidas plaanite rahastada hambaravi – kas see eeldab lisaraha haigekassasse või millegi seni rahastatu vähendamist?

Hambaravis tuleb alustada pikaajalisest ennetusplaanist. Sellega vähendaksime tulevikus raviks vaja minevaid kulutusi. Tõsiselt tuleb kaaluda magusamaksu juurutamist nagu Soomes. Teiseks, seoses Euroopa Keskpanga otsusega paisata eurotsooni igas kuus 60 miljardit eurot, tuleb teha analüüs, et kasutada neid vahendeid Eestis fondi loomiseks eesmärgiga parandada hambaravi rahastamist. Teeme hambad korda − tulemuseks parem tervis ja enesetunne.


Asjatundja hindab

Esmatasand ja hambaravi

Kõik erakonnad on tähtsustanud ennetustegevust või esmatasandi tervishoiu ja perearstide rolli – selles põhimõttes ollakse valdavalt ühel meelel ning see kattub ka Eesti tervishoiu seniste arengusuundadega.

Spetsiifilisemalt hambaravi puhul rõhutavad Reformierakond (RE) ja Rahva Ühtsuse Erakond (RÜE) ennetuse olulisust. Lisaks pööravad Reformierakond, Keskerakond (KE), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ja Eesti Vabaerakond (VE) tähelepanu eakatele lubadusega, et proteesihüvitist peaks saama kasutada ka hambaraviks.

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ning Eestimaa Rohelised (EER) toovad välja enim abi vajavatele või absoluutses vaesuses elavatele suunatud toetuse vajaduse. Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) lootus, et 2,5 miljoni euroga on võimalik poole Eesti elanikkonna hambaid ravida, on liiga optimistlik, arvestades, et kogu patsientide omaosalus on Eestis ligi 60 miljonit eurot aastas.

Ka teiste erakondade pakutud hüvitised tähendaksid võimalikke lisakulusid 5–15 miljonit eurot.

Nii hambaravi kui ka teiste lubaduste rahastamise osas on ettepanekud erinevad. SDE sooviks muudest riigieelarve tuludest tervishoidu rahastada ning EER ja VE aktsiisituludest. EKRE näeks lahendusi üldarstiabi rolli suurendamises. VE ja IRL rõhutavad raha optimaalsemat kasutamist ning IRL, et kvaliteedi mõõtmine võib tuua kokkuhoidu.

KE ja RÜE rahastaks haigushüvitisi töötukassast, mis tähendaks haigekassale võimalikku kulusäästu. KE sooviks ära kasutada ka reservid. Erakindlustuse juurutamist täiendava rahastamisvõimalusena pakuvad RÜE ja EER. Erisoodustusmaksu vabastuses tööandjate tervisekulutustelt (SDE, KE, RÜE, EER) nähakse võimalust suurendada ettevõtete panust.

Igal muudatusel on lühi- ja pikaajalised mõjud, seega loodetavasti tekib enne valimisi piisavalt diskussiooni, et plaan edasiminekuks saaks selgem.

PRIIT KRUUS

Praxise tervisepoliitika analüütik