Fotod: Ekspress Meedia

Nimelt ütles Kutsar oktoobris väljaandele Lõunaeestlane, et Potisepp on aastaid inimesi petnud ning presidendilt ajupesu tegemise eest ka teenetemärgi saanud.

Kutsar on viimastel aastatel meedias avaldanud toiduliidu ja Sirje Potisepa vastu suunatud artikleid, mille sisuks on see, et lipumärgi kasutamine eksitab tarbijaid.

Kutsar leiab, et lipumärki tohiksid kanda vaid need tooted, mis on valmistatud Eesti toorainest. Tema arvates ei piisa vaid sellest, et valmistamine on Eestis toimunud. Juulis esitas ta valitsusele ja riigikogu liikmetele ka samasisulise avaliku kirja.

Hagiavalduses juhitakse tähelepanu sellele, et Kutsar on pöördunud tarbijakaitseameti poole, kes kinnitas, et lipumärgi näol ei ole tegemist eksitava reklaamiga.

„Lähtudes eeltoodud seadusesätetest ning Eesti Lipumärgi väljaandmise ja kasutamise põhikirjast/statuudist, ei näe me antud märgi kasutamises vastuolu kehtiva seadusandlusega, st Eesti Lipumärgi kasutamist toodetel, mis on toodetud/valmistatud Eestis, kuid mille põhitooraine (antud juhul liha) ei pärine Eestist, puhul ei ole tegemist eksitava reklaamiga reklaamiseaduses sätestatud tähenduses. Antud küsimuses oleme täiendavalt konsulteerinud ka veterinaar- ja toiduametiga, kes jagavad meiega sama seisukohta,“ vastas tarbijakaitseamet.

Sirje Potisepp ja toiduliit on korduvalt avalikult selgitanud lipumärgi tähendust ning asjaolu, et lipumärgi eesmärk on just Eestis toodetud toodete tähistamine, sõltumata toote tooraine päritoluriigist.

“Vaatamata sellele, et kostjale on korduvalt kinnitatud ja selgitatud, et lipumärgi kasutamine on Eesti seadustega kooskõlas, on kostja valeväited toiduliidu vastu jätkunud ning kostja on asunud süüdistama toiduliidu juhatuse liiget isiklikult ning on esitanud hageja kohta tema au teotavaid ebaõigeid fakte ja ebakohaseid väärtushinnanguid. Ka toiduliidu mainet kahjustavate põhjendamatute artiklite avaldamine on õigusvastane, kuid hageja kui füüsilise isiku isiklik laimamine lipumärgi kampaania kontekstis on täiesti põhjendamatu,” seisab advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaadi Allar Jõksi koostatud hagiavalduses.

“Kostjale on korduvalt selgitatud, et lipumärgi kampaania on seaduslik. Kui kostja leiab, et lipumärki on kasutatud vastuolus kampaania reeglitega, on selle eest vastutavaks reegleid rikkunud ettevõtted, mitte aga toiduliit, veel vähem toiduliidu juhatuse liige isiklikult. Olukorras, kus hageja on äsja saanud oma kauaaegse tulemusliku töö ning pühendumuse eest presidendilt teenetemärgi, tekitavad kostja alusetud väited hagejale eriti suures ulatuses kahju ning hagejal ei ole muud võimalust kui pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.”

Hagiavalduses tuuakse näiteks, et hiljutises kohtupraktikas seoses füüsilise isiku kohta ebaõigete andmete avaldamisega on Harju Maakohus pidanud põhjendatuks näiteks mittevaralise kahju hüvitist suurusega 7000 eurot. Hageja hinnangul jääks mõistlik hüvitis ka käesolevas asjas samasse suurusjärku.

“Palume kahju suuruse määramisel arvesse võtta, et isiku petiseks nimetamine või lapseahistajaga võrdlemine tekitab ilmselgelt isikule olulist moraalset kahju, eriti arvestades, et need väited on jõudnud suure hulga isikuteni ning mõjutanud ka teiste isikute arvamust hagejast,” seisab hagis.

Täispikka hagiavaldust näeb Kaupo Kutsari Facebooki-lehel.