Tasub siiski tähele panna, et täiendavat maksusoodustust ei saa rakendada metsamaa müügi korral. Maksusoodustus on ellu kutsud lootuses, et see pidurdab erametsaomanike soovi müüa oma metsakinnistuid ning motiveerib neid oma metsas ise majandama.

5000-eurost maksusoodustust saavad kasutada kõik ühis- või kaasomandis olevad isikud

Nüansse on teisigi, mis jätavad hästi planeerides metsaomanike taskusse tuhandeid eurosid. „Näiteks tuleb paljudele üllatusena, et kui mets on ühis- või kaasomandis (õed-vennad, abikaasad), siis 5000-eurone maksusoodustus kehtib mõlemale, olenemata sellest, kelle kontole raiemüügist saadud raha laekus,“ märgib Asmer. See tähendab, et iga metsaomanik saab oma deklaratsioonis tulust maha arvata 5000 eurot metsamüügist saadud tulust. Näiteks abikaasade puhul võib see ühes aastas maksimaalselt olla suisa 10 000 eurot.

Eeltäidetud deklaratsioonis peaksid andmed küll olemas olema, kuid need tasub metsaspetsialisti sõnul alati üle vaadata. Asmer kutsub julgelt üles ka küsimuste tekkimisel otse Maksu- ja Tolliameti poole pöörduma, sest parimaid vastuseid oskavad anda vaid koolitatud spetsialistid.

Metsamüügist saadud tulust on võimalik maha arvata mitmeid kulusid

Metsamüügist saadud kasust on võimalik maha arvata ka metsa majandamiseks tehtud kulusid, sh soetamismaksumuse. See kõik võimaldab raieid või metsamaterjali müüa maksuvabalt isegi rohkem kui 20 000 euro väärtuses. Kuidas see siis ikkagi käib?

Esiteks on metsaomanikul õigus müügihinnast maha arvata metsa müügi või vahetamisega seotud otsesed dokumentaalselt tõendatud kulud. Näiteks on üheks selliseks kuluks uue metsakava tellimine. Otseseks kuluks võib olla lisaks ka puude langetamiseks, ladustamiseks, vedamiseks jms tehtud kulud, sh ka teenuse sisseostmisega seotud kulud.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügiga seotud kuludeks loetakse ka metsa majandamise kulusid. Näiteks on võimalik tuludest maha arvata kulutused, mis tehakse uue metsa istutamiseks ja hooldamiseks (istikute soetamine, maapinna parandus või ettevalmistus istutamiseks, istutamise kulu, ulukitõrje, metsakultuuride hooldamine jne). Loetletud kulud saab maha arvata kulu tegemise aasta tulust või kolmel järgneval aastal.

AS-i Timber metsaspetsialist Kristel Asmeri sõnul tasub kulusid ja tulusid edasi kandes, aga hinnata järgmise kolme aasta tegevusi, st läbi tasub mõelda, kas plaanis on müüa veel raieõigust või võõrandada metsamaterjali, kas ja milliseid töid metsas ning millises mahus kavatsetakse ette võtta pärast raiet. „Näiteks, kui metsa raieõiguse müügist saadud tulu jäi maksusoodustuse ehk 5000 euro piiridesse, võib paljudele tunduda koheselt mõttetu kanda metsaga seotud kulutusi tuludeklaratsiooni. Siiski võib kulude märkimine või edasikandmine tuua kasu juhul, kui on juba ette teada, et järgnevatel aastatel kavatsetakse müüa veel raieõigusi, mille müügitulu on suurem kui tulumaksuseadusega antud soodustus ehk see 5000 eurot. Nende kuludega saab deklareeritavat summat vähendada,“ selgitab Asmer.

Ka soetamismaksumuse saab metsa raieõiguse müügi või metsamaterjali võõrandamise tulust maha arvutada, kuid siingi peab olema tähelepanelik, sest soetamismaksumuse saab tulust maha kalkuleerida vaid sellel maksustamisperioodil, millal metsast tulu saadi ning mitte kogu soetusmaksumust ei saa kuluna deklareerida. Maatüki soetushinda tulust maha arvata ei saa. Kuluna käsitletakse sellisel puhul vaid kasvava metsa hinda ja selles ulatuses, millelt mets maha võeti. „Eks ta paras nuputamine ja kalkuleerimine ole, kuna tihti ei kajastu kinnisasja võõrandamislepingus eraldi maatüki ja kasvava metsa hinda ning need tuleb ise välja arvutada. Siinkohal soovitan jällegi konsulteerida Maksu- ja Tolliameti spetsialistidega,“ ütleb Asmer.

Müügiga seotud kulu ei ole aga näiteks metsa ülestöötamisega keskkonnale tekitatud kahju hüvitamine. Näiteks ei saa müügitulust maha arvestada trahve. Võõrandamisega seotud kuludeks ei loeta ka kulusid metsa ülestöötamiseks vajaliku tehnika soetamisel. Seda saavad teha vaid FIE-d.

Kuidas siiski hajutada raieõiguse müügist saadud tulu?

Metsaomanikud, kes müüsid raieõiguse või metsamaterjali näiteks möödunud aastal (2022) peavad kõige hilisemalt oma tulu deklareerima aastal 2025 ning igal maksustamise aastal on neil võimalik kasutada 5000-euro suurust tulumaksuvabastust. Tulu on võimalik maksustada 2022., 2023., 2024. ja 2025. aasta deklaratsioonis.

Näiteks müüs Mati 2022. aastal oma raieõiguse 20 000 euro eest. Uue seaduse järgi ei pea ta targalt planeerides müügist saadud tulult makse maksma juhul, kui ta tulu saamise aastale järgmise kolme maksustamisperioodi jooksul metsamüügiga lisatulu ei teeni. Kuidas? Mati kajastab käesoleva aasta (2022a) tuludeklaratsioonis tuluks 20 000 eurot ning märgib maksustamisele kuuluvaks summaks 5000 eurot ning kannab 15 000 eurot järgmisesse maksuperioodi. Nimetatud 5000 euro pealt ei pea ta 2022. aastal makse maksma. Järgmisel aastal ehk 2023. aastal otsustab Mati taas tuludeklaratsioonis valida maksustatavaks tuluks 5000 eurot ning kanda järelejäänud 10 000 eurot järgmisesse perioodi. Mati ei pea 2023. aastal metsatulu pealt makse maksma. Aastal 2024 käitub ta sama skeemi järgi ning kannab järelejäänud 5000 eurot aastasse 2025, mis on ühtlasi viimane aeg, mil on võimalik oma maksustamisele valitud tulu deklareerida. Ka aastal 2025 ei pea Mati makse metsatulult maksma.

Võta tekkinud küsimuste osas maksuametiga julgelt ühendust!

Maksu ja Tolliamet www.emta.ee Lõõtsa 8a, Tallinn Tel: 880 0811 (eraklientidele) ja 880 0812 (äriklientidele) e-mail: emta@emta.ee

Lisaks soovitame vaadata üle ka MTA endise maksuspetsialisti Eha Küti poolt koostatud praktiliste näidete kogumiku metsatulu maksustamiseks, mis on allalaetav siit: deklaratsiooni täitmise juhend.pdf

Loe veel samal teemal:

Kõikides metsa raieõiguse või metsa müüki puudutavates küsimustes kontakteeruge AS Timber kogenud metsaspetsialistidega! Meie konsultatsioon on sulle tasuta!

Helista meile 6665050 või kirjuta info@timber.ee

AS Timber, Narva mnt 36, Tallinn. www.timber.ee

Jaga
Kommentaarid