- Uue loomakasvatusharuga alustamisel tuleb tingimata teiste kasvatajate kogemusi kuulata, selleks peaks tutvuma mitme farmiga. 1970ndate lõpul, kui meil lihaveiseid kasvatama hakati, puudusid kogemused täielikult ja lihaveisekasvatus ei edenenud kuidagi. Kui saabus võimalus minna sellega tutvuma Soome, oli sest suur kasu.

- Karjas ei kasutata paaritamiseks puhtatõulist pulli.

- Tihti ei taheta väikesearvulises karjas osta kallist puhtatõulist sugupulli, vaid muretsetakse lehmade paaritamiseks vahest ka heade paberitega ristandpull. Õige sugupulli kasutamine pidavat soomlaste kogemustel parandama aastavanuste pullikute kehamassi aga igal aastal 40 kg.

- Karjamaal ei võõrutata vasikaid õigeaegselt, nii võivad tegutsema hakata noored pullid.

- Noorveised muutuvad sigimisvõimelisteks 6 kuu vanuselt, seega peaks nad 6–8 kuu vanuselt võõrutama ning soo järgi grupeerima. Eestis on esinenud juhtumeid, kus pooleaastased
lehmikud on tiinestunud – siis jääb emaslooma kasv väikeseks, sest suur osa söödast läheb loote kasvatamiseks ja neist kummastki ei kasva tulevikus täisväärtuslikku looma.

- Laudas ei grupeerita loomi vanuserühmade järgi ning söötade kasutamine on ebaratsionaalne.

- Talveperioodil on lihaveised vabapidamisel rühmaviisi aedades. Kui rühmi ei valita loomade kasvu järgi, ei lase suuremad loomad väiksemaid söödalava juurde ja nii jäävad viimased kängu.

- Poegimisi ei jälgita pidevalt, vasikad võivad hukkuda.

- Hea kui poegimisperiood on viidud lühikesele ajavahemikule, kus loomade jälgimine on seetõttu jõukohasem. Jägima peaks loomi iga paari tunni tagant, sest poegimisel esineb väärasendeid ja -rühte.

- Antakse mittekvaliteetseid söötasid, mis põhjustab
haigestumise, madala juurdekasvu jne.

- Kui söödad on kvaliteetsed, on kari terve ja poegimised kerged. Eriti ohtlikud on hallitanud koresöödad. Kui ei ole võimalik teha kuiva heina, tuleb valmistada silo.

- Igal aastal kasutatakse ristamiseks uut tõugu pulli, teadmata, mida tahetakse saada. Peab püstitama enesele kindla sihi.

- Uut tõugu pulli võib muidugi igal aastal karja tuua, kuid siis peab loomakasvatajal olema siht, mida sellega tahetakse saavutada. Näiteks kui soovitakse parandada ammlehmade
piimatoodangut, tuleks kasutada simmentali tõugu pulli; kui tahetakse järglastele häid lihavorme, tuleks kasutada akviteeni heledat, limusiini või belgia sinist jne.