Keskkonnaorganisatsioonid kaebasid Rootsis kohtusse lageraieteatise Härryda kommuunis, kuna alal elavad metsis, kanakull ja rabakonn. Kaebajad leidsid, et metsaraie kahjustaks nende kaitsealuste liikide elupaiku, häiriks või tapaks isendeid ja hävitaks nende munasid. Kuna vaidlus puudutab ELi linnudirektiivi ja loodusdirektiivi sätteid, palus Vänersborgi Kohus asja lahendamisel Euroopa Kohtult eelotsust.

Seni oli Rootsis praktika, et raiuda ei tohi vaid kaitsealuste või ohustatud liikide elupaikades. Eelotsuse järgi ei tohi aga kahjustada ühtegi looduslikku liiki ega selle isendit ka siis, kui otsest ohtu liigi kaitsestaatusele ei ole.

Teine oluline Euroopa Kohtu tõdemus on, et tahtlik häirimine või tapmine ei piirdu tegevustega, mille puhul see ongi eesmärk (nt salaküttimine), vaid tahtlikuks loetakse ka seda, kui teo tegija möönab sellise häirimise või tapmise võimalust.

Teisi elusolendeid ja nende elupaiku võib aga kahjustada kõikvõimalik inimtegevus.