Kõige üksmeelsemad olid vastajad selles osas, kuidas oleks kõige parem kaasata metsaomanikke looduskaitsesse. Tervelt 84% kõigist vastanutest leidsid, et seda tuleks teha lepinguliste suhete kaudu. 11% arvasid, et jätkata võiks nii, nagu praegu, 4% olid seisukohal, et eramaal ei tohiks üldse loodust kaitsta, kui omanik seda ei soovi.