„Kõik Läänemere-äärsed riigid on kalavarudest huvitatud, seega toovad meie pingutused tuura hea käekäigu nimel kasu nii loodusele kui inimestele. Ka Euroopa Liidu looduse taastamise määruse eesmärgiks on kõikide Loodusdirektiivi liikide soodsa seisuni saavutamine hiljemalt aastaks 2050,“ ütles kliimaminister.

Erinevate tuuraliikide käekäik on Euroopas olnud juba mõnda aega erilise tähelepanu all. Läänemere riike ühendav Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon (Helsingi komisjon ehk HELCOM) on 2019. aastal vastu võtnud Läänemere tuura kaitse tegevuskava, mis näeb ette eesmärgi taastada Atlandi tuura asurkond Läänemeres. Esimene samm sel teel on asustada tuura tema poolt varem elupaikadena kasutusel olnud jõgedesse.

Tuuradel on Eesti jõgedes hea toidubaas, nad kasvavad kiiresti ja on levinud juba kogu Soome lahe rannikumeres.


Tuur koeb suurtes jõgedes, noorkalad laskuvad seejärel merre ja kasvavad seal aastaid, et siis umbes 10–15 aasta pärast taas jõgedesse kudema tulla.

Tuura asurkond hävis Läänemerest eelmise sajandi lõpuks. Viimane looduslik isend püüti Eesti vetest 1996. aastal, see kala oli 2,9 m pikk ja kaalus 136 kg. Hävinud liigi taastamist tuleb alustada taasasustamisest ja seepärast on RMK Põlula kalakasvandus võtnud tuuramaimude kasvatamise omale südameasjaks. Möödunud sügisel käivitus Eestis Euroopa Liidu LIFE programmi poolt toetatav tuuraasurkonna taastamise projekt, mille käigus viiakse viie aasta jooksul Narva ja Pärnu jõkke kokku vähemalt 500 000 noorkala.

Projekti „Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes“ lühinimega LIFE Baltic Sturgeon partnerid on Eesti loodushoiu keskus, RMK ja Luonnonvarakeskus Soomest.

Loodusesse lastud tuurade käekäiku jälgiv Eesti loodushoiu keskuse (ELK) juhatuse liige Meelis Tambets ütleb, et uuringud näitavad kasvandusest tulnud kalade head kohanemist. „Tuuradel on Eesti jõgedes hea toidubaas, nad kasvavad kiiresti ja on levinud juba kogu Soome lahe rannikumeres. Meile tuleb pidevalt teateid kalurite kohtumisest märgistatud tuuradega ja me oleme selle info eest väga tänulikud,“ sõnas Tambets. Teadlik kalur laseb märgistatud tuura vette tagasi, et kala saaks järglasi tuua juba looduslikus keskkonnas.