Metsameetme taotlusvoor toimub 11.-28. detsembril 2023 ning infopäev, kus jagatakse teavet toetuse taotlemise, abikõlbulike tegevuste, muudatuste ja muu säärase kohta, toimub 8. detsembril (registreeri infopäevale siin). Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on lubanud selle kohta peagi täpsemat infot jagada. Seni on kõigil võimalik määruse tekstiga tutvuda Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/123112023007.

Enari Lumi sõnul saab toetust taotleda kõige lihtsamalt läbi metsaühistu ning toetust saab taotleda metsamaale, millel on kehtivad inventeerimisandmed ehk metsamajandamiskava (metsamajandamiskava kehtib 10 aastat). Hea on ka meeles pidada, et hooldusraiele saab toetust taotleda maksimaalselt 30 hektari kohta taotlusvoorus ja hooldusraie ei pea olema juba tehtud, vaid esmalt taotletakse toetust, mille järel tohib töödega alustada. Hooldusraiete osas on ka oluline see, et taotluse esitamisele vahetult eelnenud viie aasta jooksul ei ole sama metsamaa osa kohta makstud toetust hooldusraieks.

Mida toetatakse?

Erametsade kliimamuutustega kohanemise investeeringutoetuse eesmärk on aidata kaasa erametsade kliimamuutuste leevendamisele ja nende mõjudega kohanemisele, kiirendades süsiniku sidumist noore puistu kasvu soodustamise, metsapuude kahjustuste ennetamise ja kahjustatud metsa uuendamise kaudu. Lühidalt kokkuvõetuna saab meetme kaudu toetust järgmistele tegevustele:

  1. kuni 30-aastase puistu hooldusraie (valgustus- või harvendusraie).

  2. metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste ning ulukikahjustuste ennetamine ja nende leviku tõkestamine.

  3. loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustada saanud metsa kahjustuste kõrvaldamine ja kahjustatud metsa uuendamine. Loodusõnnetus on metsamaal tormi või trombi põhjustatud tuuleheide või -murd, vaalimine või põud.

Ulukitõrje jaoks mõeldud toetuse kasutamisega on sel aastal pigem keerulised lood, sest kohev lumevaip jõudis kohale enne määrust ja ulukitõrjetöödega ei tohi enne alustada, kui toetuse taotlus esitatud. Tavapäraselt tehakse taimede töötlemist repellendiga sügisel kuivade ilmadega. Pealtnäha väike nüanss võib olla aga määrava tähtsusega metsade saatusele. „Septembris, mil oodati metsameetme taotlusvooru avanemist ja oodati pikisilmi, et regionaalminister allkirjastaks uue määruse, siis seda ei tulnud ega tulnud. Tõsi, mitmeid kuid ootamist tõi küll suuremad toetussummad, kuid kui osaliselt neid kasutada ei saa, on see mõneti kahetsusväärne olukord,“ tunnistab Lumi, kuid märgib samas, et kui tuleva aasta varakevadel või sügisel on kavas metsataimi repellendiga töödelda, siis tasub toetuse taotlus ikkagi juba nüüd ära esitada. Lumi kutsub kõiki metsaomanikke üles veel enne aasta lõppu ja enne taotlusvooru avanemist oma metsades ringi vaatama ka selle pilguga, kas seal esineb näiteks tormimurdu, sest sügisel oli mitmeid torme, mis võisid kahju tekitada. Kliimamuutustega kohanemiseks mõeldud toetus aitab metsaomanikel ka kahjustada saanud metsas kahjusid kõrvaldada ja toetab metsauuendamist.

Kui metsaomanikel tekib küsimusi, siis 8. detsembril toimuv infopäev annab neile loodetavasti vastuse. „Pärast seda oleme igati valmis oma liikmeid toetuse taotlemisel abistama,“ ütleb metsaühistu juht, tuletades metsaomanikule meelde, et olles Timber.ee Metsaühistu MTÜ liige, abistab metsaühistu konsulent toetuse taotlemisel. Samuti on metsaomanikul hea meeles pidada asjaolu, et liitumine Timber.ee Metsaühistuga ei too finantsilisi kohustusi juurde - liitumine ja ühistu liikmeks olemine on tasuta.

Saada Timber.ee Metsaühistuga liitumisavaldus juba täna ja saa osa eelpoolmainitud ja ka teistest toetustest: https://metsauhistu.timber.ee/liitu

Jaga
Kommentaarid