Keskkonnaameti 15.03.2024 korraldusega nr 1-3/24/86 otsustati lubada 2024. a kahjude vältimise eesmärgil suur-laukhanele, valgepõsk-laglele ja kanada laglele pidada jahti Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal ja Tartumaal korralduse lisas 1 ja lisas 2 nimetatud põllumassiivide.

Kokku oli lubatud küttida 750 suur-laukhane ja 800 valgepõsk-lagle, kanada lagle võis küttida piiramatult.

Eesti Ornitoloogiaühing esitas 28.03.2024 Tallinna Halduskohtule kaebuse. Kaebuse eesmärki – vältida ohustatud liikide isendite hukkumist heidutusjahi käigus – ei ole ornitoloogide sõnul võimalik saavutada muul viisil, kui peatades viivitamatult esialgse õiguskaitse korras vaidlusaluse korralduse kehtivuse.

Kohus leiab, et Eesti Ornitoloogiaühingu tühistamiskaebus kuulub halduskohtu pädevusse ning alluvuse järgi lahendamisele Tallinna Halduskohtus. Kohus tõlgendab kaebust viisil, et Eesti Ornitoloogiaühing soovib vaidlustada nii 15.03.2024 korraldust nr 1-3/24/86 kui ka seda muutvat 28.03.2024 korraldust nr 1-3/24/131. Kaebus on esitatud HKMS § 46 lg-s 1 sätestatud tähtaja jooksul ning vastab HKMS §-des 37-39 toodud nõuetelemääral, mis võimaldab selle HKMS § 120 lg 2 alusel menetlusse võtta.