Nädal tagasi leppisid Nabala piirkonna vallajuhid kohtumisel keskkonnaminister Jaanus Tamkiviga kokku, et nii Tuhala nõiakaevu kui ka kogu Nabala piirkonna looduslikult keeruline keskkonnaseisund vajab täiendavaid uuringuid, et saada olukorrast võimalikult täpne ülevaade.

“Jõudsime valdade esindajatega kokkuleppele, et meil on keskkonna kaitsmisel ühised huvid ja ministeerium algatab täiendavad uuringud Nabala karstialaga põhjalikumaks tutvumiseks,” ütles Tamkivi.

Kavandatavad uuringud sisaldavad muuhulgas nii puurimis- kui ka elektromeetrilisi ja georadari töid. Lisaks soovitakse määrata nn maa-aluste jõgede läbilõiget ja mõõta nende vooluhulka. Selliste töödega olid päri ka MTÜ Tuhala Looduskeskuse esindaja Ants Talioja ja Kose valla volikogu keskkonnakomisjoni esimees Aivar Pohlak. Samas rõhutasid kõik kohtumisel osalenud, et kavandatavateks uuringuteks tuleb ühiselt koostada lähteülesanne. Selleks moodustatakse töögrupp ja saadakse uuesti kokku kahe nädala pärast.

“Kindlasti tuleb lisaks avalikkuse esindajatele kaasata erinevatel seiskohtadel olevaid teadlasi ja võimaldada uuringute juures viibida sõltumatutel vaatlejatel,” rõhutas Tamkivi. “Meil tuleb jõuda sellise lõpptulemuseni, mis on kõikidele arusaadav ja vastuvõetav.”

Tegu on väga mahukate uuringutega, mille maksumus selgub nii lähteülesande koostamise kui ka tööde käigus. Kui lähteülesanne on ühiselt kokku pandud, siis esitatakse projekti rahastamise taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele.

Loodetavasti saab uuringutega alustada juba tänavu, kuid lõplike tulemusteni jõudmise aega on vara ennustada. Praegu on Nabalas pooleli keskkonnamõjude hindamine. Ka on ministeerium teinud Keskkonnaametile ettepaneku kaaluda Nabala maastikukaitseala loomise otstarbekust.

“Mida rohkem on meil andmeid, seda täpsemalt oskame seda piirkonda hinnata. Nii et las eksperdid teevad tööd, see tuleb kasuks ka Tuhala nõiakaevule,” märkis Tamkivi. Ka pidasid kohtumisel osalejad vajalikuks rõhutada praegu pooleliolevas ehitusmaavarade riiklikus arengukavas, et Nabala puhul on tegemist keerulise veerežiimiga alaga.

Kuni uuringute lõppemiseni on Nabala maardlas kaevandamislubade andmine välistatud.