Juba praeguse perioodi maa-elu arengukavas nähti ette, et kohalike tegevusgruppide arenedes toetatakse külade elukeskkonna säilitamiseks ja parandamiseks mõeldud tegevusi LEADERi kaudu.

Arvestades, et vajadused erinevad piirkonniti, on mõistlik toetusi jagada piirkonnapõhiselt. Selleks sobib hästi LEADERi meetod, mis arvestab paremini kohalike eripäradega.

Mitmekesistamise meetmes suuname senisest enam vahendeid muudele maaettevõtjatele, põllumeestest saavad ligipääsu meetmele üksnes mikrotootjad. Võrreldes praeguse perioodiga kavandame LEADERi meetme eelarve suurendamist 85,7 miljonilt eurolt 93,6 miljoni euroni.

Millega põhjendate investeeringutoetuste vähenemist?

Investeeringutoetuste summad kokkuvõttes ei ole väiksemad. Investeeringuteks ja ettevõtluse edendamiseks on uuel perioodil ligikaudu 440 miljonit eurot ja 7 meedet. Eelmisel perioodil oli see eelarve 374 mln. 

Ettevõtete konkurentsivõime tõstmisel on uuel perioodil rõhk lisandväärtust suurendavatel investeeringutel. Põllumajanduse, metsanduse, maaparanduse, töötleva tööstuse ja mitmekesistamise toetamisel eelistatakse tootmishoonete ja statsionaarsete seadmete soetamist. Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise toetamisel keskendume pikaajalistele investeeringutele - laudad, kuivatid jms.

Uuel perioodil ei ole kavas anda tagastamatut abi liikuva tehnika soetamiseks. Erandi saavad väiketootjad, ühistud ja aiandus.

Parimate projektide väljaselgitamiseks on plaanis moodustada taotlejatest tegevusvaldkondade lõikes paremusjärjestused. Siis saab hinnata piimatootmise projekte eraldi, taimekasvatuse projekte eraldi jne. 

Uus on rahastamise võimalus finantsinstrumentide kaudu - soodustingimustel antavad laenud ja tagatised. Nii suureneb maapiirkonna ettevõtjate ja põllumajandustootjate ligipääs kapitalile. Finantsinstrumentidele on 65 mln eurot.

Millega põhjendate keskkonnatoetuste summade vähenemist?

Keskkonnameetmete rahastamiseks kulub 35% eelarvest. Suureneb mahepõllumajanduse meetme eelarve, mis praegusel perioodil on 55 ja uuel perioodil 85 miljonit eurot. 

Kavas on ka uusi meetmeid, näiteks keskkonnasõbralik aiandus ja piirkondlik mullakaitsetoetus. Lisandub toetatavaid kohalikke sorte.

Suureneb ka keskkonnahoidliku majandamise toetuse eelarve, kuid toetussumma hektari kohta tõenäoliselt väheneb. Esiteks sihtrühm ja toetusaluste hektarite arv suureneb, sest nüüd saavad meetmega liituda uued taotlejad. Teiseks, seda maksti praegu viiel aastal, nüüd jaguneb eelarve seitsmele. 

Kuidas seletate, et mahetoetuste summa on suurem, ent toetus hektarile tuleb väiksem? 

Mahetoetuse üldmaht kasvab oluliselt, kuna mahepind on kasvanud. Uuel perioodil on prioriteet mahetoodangu kasv. Kui praeguseks on ligikaudu 15% põllumajandusmaast mahemaa, siis mahetoodangu osakaal on jätkuvalt alla 1%. Seega aastatel 2014-2020 eelistame toetada mahetoodangu kasvu. Näiteks annab mahetootmine eelise hindamiskriteeriumides. 

Loomade heaolu osas on uuel perioodil tegemist üheaastase toetusega. Toetatakse loomade heaolu kõrgemaid standardeid, mis ei ole veel seadustega reguleeritud - loomuomase käitumise võimaldamine ja paremad pidamistingimused. Toetatakse sigade loomuomasemat pidamiskeskkonda (sügavallapanu), soodustatakse alternatiivsüsteemide rakendamist linnukasvatuses (õrrekanad, vabalt peetavad kanad) ning keskkonnasõbraliku lamba-, kitse- ja hobusekasvatust. 

Algselt olid sihtgrupiks ka veisekasvatajad, kuid eelarve piiratuse tõttu ei saa toetust veistele rakendada.

Kust tulevad Natura toetused?

Põllumajandusministeeriumi ja MAKi 2014-2020 juhtkomisjoni seisukoht oli, et Natura toetusi tuleks rahastada riigieelarvest. 23. aprilli valitsuse istungil otsustati aga rahastada Natura toetusi põllumajandusmaale ja erametsamaale MAKist.

Valitsuse otsus rahastada Natura 2000 toetusmeetmeid MAKi 2014-2020 raames tingis põllumajandusministeeriumis vajaduse vähendada teiste toetusmeetmete eelarveid või mõnest  meetmest loobuda. Võimalusi analüüsides leidsime, et ühtki algselt valitud meedet arengukavast välja jätta ei tohiks, küll aga olime sunnitud kärpima teisi keskkonnameetmeid.