Esiteks andis Viljandi vallavanem Ene Saar kokkutulnutele põhjaliku ülevaate Viljandi valla volikogu valimistest ja uue ühendvalla moodustamise senistest tulemustest. Ühendvalla 23-liikmelisse volikogusse said 7 inimest IRLi nimekirjast, 7 inimest SDE nimekirjast, 4 inimest valimisliidust Vabad Vallakodanikud, 4 inimest valimisliidust Viljandi Vald ja üks inimene Keskerakonna nimekirjast.

Volikogust jäid välja Reformierakonna nimekirjas kandideerinud inimesed, kes ei saanud rahvalt piisavalt hääli. Pärast pikki läbirääkimisi moodustati IRLi ja kahe eespoolnimetatud valimisliidu esindajatest 15-liikmeline koalitsioon.

Opositsiooni jäid SDE ja Keskerakond. Ühendvalla esimeseks volikogu esimeheks valiti Hellar Mutle valimisliidust Vabad Vallakodanikud ja aseesimeheks IRLi esindaja Kaupo Kase. Moodustatud on ka volikogu alatised komisjonid ning valitud nende esimehed.

Volikogule tehakse vallavanema poolt ettepanek moodustada valla struktuuris kantselei, majandusosakond, arenguosakond, finantsosakond ja kultuuri-, haridus- ja sotsiaalosakond. Osakondade nimed ja struktuur täpsustatakse hiljem. Uus vallavanem soovib, et inimesed ise annaksid märku, kui midagi on vaja muuta või teisiti teha. Uues vallavalitsuses asub ühinemislepingu järgi tööle 44 inimest, abivallavanemaks saab endine Viiratsi vallavanem Sulev Kannimäe. Ene Saar arvas, et lõplikult saab uus vald tööle 6-7 aasta pärast ja siis avaldub ka ühinemisest saadav kasu.

Pärast vallavanema sõnavõttu ja küsimustele vastamist teatas külaseltsi juhatuse liige Kai Mikk, et MTÜ-le Valma Külaselts on Vello Küti ja Kaie Humala poolt kogumiku «Kilde Valma kandi ajaloost » koostamise eest omistatud tiitel «Pärandikandja 2013» ja Viljandi maavanema poolt üle antud ka vastav kuldne tunnustuskiri. Selle andis Kai Mikk hoiule külamaja perenaisele Anne Schvedele.

Teine päevakorrapunkt oli külavanema valimine. Senine külavanem Jaan Leetsar tänas kohalolijaid suure usalduse eest Viljandi valla volikogu valimistel ja pärast lühikest sõnavõttu pani vastavalt kehtivale statuudile külavanema ameti üldkoosoleku ees maha. Uue külavanema kandidaadiks esitati taas Jaan Leetsar, kelle poolt olid üksmeelselt kõik üldkoosolekul osalenud Valma küla inimesed.

Kolmas päevakorrapunkt oli Valma küla arengukava aastateks 2014-2020. Kuna arengukava projekt oli asjahuvilistele juba varem saadetud, siis kulus aeg selles sisalduvate põhiküsimuste tutvustamisele nii naaberkülade esindajatele kui ka vallavanemale. Üldkoosolek otsustas Valma küla uue arengukava koos esitatud paranduste-täiendustega ühehäälselt kinnitada ja vallavanema ettepanekul esitada see Viljandi vallavalitsusele.

Eks ikka selleks, et Valma küla arengukavas sisalduv leiaks kindlasti koha ka uues Viljandi valla arengukavas.