Lapsevanema osalustasu on seotud eelmiseks aastaks kehtestatud alampalga määraga, ilma protsenti tõstmata oleks see olnud käesoleval aastal 28.80 eurot, seega tõuseb osalustasu reaalselt 6.30 eurot kuus.

Kuna noorperede osakaal on vallaelanike hulgas suur (oleme ju silma paistnud ühe noorima vallana elanike keskmise vanuse järgi), tuleb vallal teha ka suuremaid investeeringuid tagamaks kaasaja nõuetele vastavad lasteaiakohad kõigile soovijaile. Alustatakse Tammiste lasteaia juurdeehituse projekteerimist ja Jänesselja lasteaia hoone vana osa vajab hädasti rekonstrueerimist. Seega on investeeringud lasteaedadesse jätkuvalt ka järgnevate aastate prioriteediks vallaeelarves.

Oluline on ka lasteaiaõpetajate palga küsimus - oleme sattunud olukorda, kus naaberomavalitsused hakkasid meie tublisid lasteaiapedagooge kõrgemate palkadega üle meelitama ja seetõttu sai oktoobrikuus palgaläbirääkiskomisjoni pingelise töö tulemusena 2014. aastaks kokku lepitud lasteaiaõpetajate 10%-line palgatõus. Palgafond on aga kõige kaalukam osa lasteaedade eelarves - töötajaid on kahe lasteaia peale kokku ligi 60.

Vallaeelarvest tuleb toetada ka peresid, kelle laps lasteaiakohtade puuduse tõttu valla lasteaeda ei pääse ja alanud aasta veebruarist on nende lapsevanemate osalustasu eralastehoius võrdsustatud valla lasteaedades käivate lastega - puudujääva osa maksab vald. Nii lasteaia- kui eralastehoiutasu puhul kehtivad võrdsed soodustused, kui samast perest kasutab teenust mitu last. Teise lapse puhul on osalustasu 50% ja kolmandale lapsele lasteaiakoht tasuta. Seda soodustust ei rakenda mitte kõik omavalitsused.

Siinkohal võib võrdluseks tuua mõne teise meiega sarnaselt suureneva elanike arvuga omavalitsuse lapsevanema osalustasusid - Viimsi vallas on see 20%, Harku vallas 15%, Tallinnas 12%, Tartus 11%. Seaduse järgi võib lastevanemate osalustasu olla kuni 20% miinimumpalgast.

Omavalitsusel on veel hulgaliselt muidki kohustusi lisaks lasteaedade ülalapidamisele, nendega saab tutvuda käesolevas ajalehenumbris toodud eelarve täitmise tabelis.