Eelarve suurimaks tuluallikaks olevat üksikisiku tulumaksu laekus eelmisel aastal ligikaudu sama palju kui 2008. aastal - 2,04 miljonit eurot, mis 2012. aastaga võrreldes on rohkem koguni 10,5%.

Eelarve põhitegevuse tulusid laekus 2013. aastal eelmise perioodiga võrreldes rohkem 4,4%. Kuna lõviosa valla tuludest kulub alati kõige juba olemasoleva töös- ja korrashoiuks, on uue loomiseks raha leidmine tõeline aritmeetika. Ka ressursside väikenegi kasv loob võimaluse ja tingimused valla paremaks arendamiseks, kuigi mitte nii kiiresti, kui me sooviksime või kui vaja oleks. Oleme harjunud, et meie vallas kasvab elanike arv aasta-aastalt ja koos sellega suureneb ka valla tulubaas. Viimasel ajal teeb meid ärevaks elanike arvu vähenemine - aasta jooksul lahkus Pärnumaalt 1200 inimest, sh Paikuselt 88. Päris kindlasti ei kiirenda rahvaarvu kahanemine, millest sõltub otseselt valla nö rahakoti paksus, meie arenguliste eesmärkideni jõudmist.

Kuna vahendeid piisavalt ei ole, on väga oluline saavutada võimalikult laiapõhjalised kokkulepped investeeringute prioriteetide õigeks reastamiseks, samuti hinnata ausalt valla tegelikke rahalisi võimalusi, et pakkuda võimalikult palju heatasemelist ja mitmekülgset teenust oma elanikele nende kodukohas.

Just selles suunas oleme liikunud edasi pika sammu - ligikaudu kolm miljonit eurot maksva uue spordi- ja tervisekeskuse väljaehitamiseks Paikuse alevis õnnestus vallal saada 2013. aasta lõpuks ka tuge Euroopa Liidu struktuurfondidest.

Selle maja käiku andmisega juba sügisel paraneb mitmete otse vallaelanikele suunatud teenuste kvaliteet oluliselt: mitmekülgsemad sportimise ja vaba aja veetmise võimalused, kaasaegse lugemissaali ja avaliku internetipunkti kasutamine avaras raamatukogus, tingimustele vastav baas meditsiiniteenuste parandamiseks.

Lisaboonuseks on põhikoolile uued klassiruumid leevendamaks pidevat ruumipuudust.

Suhteliselt soodne oli läinud aasta vee- ja kanalisatsioonimajanduses. Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas kõik vallavalitsuse esitatud kolm taotlust ja eraldas vallapoolsele omaosalusele lisaks järgmised toetused: 34 tuhat eurot Paikuse alevis Jõekalda tee äärse elurajooni ühe osa ja 74 tuhat eurot Keraamika piirkonna veetrasside ning 119 tuhat eurot Seljametsa küla elamurajooni veetrasside ehitamiseks. Paikuse alevis on mõlemad tööd tehtud, Seljametsas parasjagu käivad.

Valla hallatava tänavavalgustuse osas võib eelmist aastat nimetada uuendusteja kokkuhoiuaastaks, sest 100 tänavavalgusti lambid vahetati uute ja energiasäästlikemate vastu, mis omakorda võimaldab kokku hoitava raha arvel edaspidi rajada uusi valgustuskohti.

Toominga ja Teeveere tänavaid valgustab nüüd 21 lampi, osad uued, osad renoveeritud.

Üks enam rahapuuduse all kannatavaid valdkondi on kindlasti teede ja tänavatega seonduv. Kui eelnevatel aastatel on vald suutnud ainult parandada kruusateede auke, siis esimest korda 20 aasta jooksul jõudsime niikaugele, et uuendasime ka kruusateede katet, kuigi vaid ligikaudu 2 km ulatuses.

Lõpuni sai mustkatte alla Linnuriigi veel ainuke kruusakattega Pääsukese tänav.

Kindlasti ei rahulda tänane teedevõrk ja selle hooldus kaugeltki kõiki vallakodanikke, kuid olukorras, kus aastakümneid on omavalitsuste teede hooldus ja remont olnud riigi poolt alarahastatud, on raske kiiresti uut kvaliteeti saavutada. Olen optimist ja usun, et täna vallas toimiva süsteemi järjepidev teostamine võimaldab siiski ka järgnevatel aastatel hoida meie valla teedevõrgustik rahuldavana.

Pisematest uuendustest väärivad ehk äramärkimist nii vallamaja 1976. aastast pärit saali põranda vahetus kui Päevakeskusele uue katuse panemine ning värskema välisilme andmine.

2014. aasta eelarve on vastu võetud. Käib töö uue arengukava koostamise kallal - esimene, nii öelda tutvustav arengupäev, kuhu ka kõik huvilised on oodatud, on 4. märtsil kell 14 vallamajas (vt lk 4).

Meie järgmises lehes annan ülevaate juba selleks aastaks vastu võetud eelarvest ning lähiajaks kavandatud plaanidest.