Laskumata hetkel pikemalt sellesse, mis koerte omanikuga jutuks tuli, oli kogu jutuajamise tulemus see, et politsei alustas koeraomaniku suhtes menetlust kohaliku omavalitsuse korralduse sea­duse alusel koerte ja kasside pidami­se eeskirja rikkumise sätte järgi. Olgu öeldud, et 2013 aasta jooksul on politsei meie vallas pidanud vastava sätte järgi menetlust läbiviima 8-l korral.

Praeguseks hetkeks peaks vabalt rin­gijooksvate koerte probleem Võõpste külas lahendatud olema. Tõsi, mõnede kannatamatute külaelanike initsatiivil jõudis probleem ka üleriigilisse päeva­lehte. Kuigi koerte probleem sai ajaliselt lahenduse järgmisel päeval pärast artikli ilmumist, on tegelik seos artikli ilmumi­se ja koerteprobleemi lahendamise vahel olematu. Koerte terroriseerimise lõpeta­mise protsessid olid käima pandud juba oluliselt varem ning sellel päeval oleks see juhtund ka ilma ajaleheartiklita.

Loomaomanikke kutsun üles käitu­ma kaaskodanikke arvestavalt. Panen inimestele südamele, et võõrast looma toitma asudes võtate te endale kohustu­se selle looma eest hoolitseda mitte ai­nult toidu osas vaid tulenevalt seadusest võrdsustatakse teid looma omanikuna. Kodutute loomade puhul ei tohi neid asuda söötma. Loomast tuleb koheselt teavitada omavalitsust või politseid. Kui olete teadlik aga looma omanikust, tuleb pööruda omaniku poole. Vabalt ringi jooksvad koerad on ohuks meie kõigi jaoks. Lisaks sellele on iga koera omava­lituse poolt ära viimine seotud kuludega, mis puudutab meid kõiki. Selle summa eest võiksime muidu toetada vallas spor­ditegevust, kutuuritegevust või teeauke lappida, kuid hooletute koerteomanike tõttu kulub see loomade püüdmisele.

Ma tänan kannatlikke Võõpste küla elanikke ja inimesi, kes andsid pidevalt infot olukorra kohta Võõpstes. Koos saa­me teha vallas elu paremaks. Aitäh teile!