Maalehe lugeja

Vastab Eesti Töötukassa infospetsialist Nansi Kartanas:

Töötaja töötuskindlustusmakse maksmise kohustus lõpeb vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Vanaduspensioniealiseks saavad nii mehed kui naised 63aastaselt (v.a 1952 aastal sündinud naised, kelle puhul vanaduspensioniiga saabub 62 aasta ja 6 kuu vanuseks saamisel).

Töötajad, kes ei ole vanaduspensionieas, kuid saavad mõnda muud liiki pensioni kui ennetähtaegset vanaduspensioni (nt soodustingimustel vanaduspension, väljateenitud aastate pension, politseiametniku pension vms), on töötuskindlustusega kindlustatud ja peavad töötuskindlustusmakset maksma.

Töötuna saab arvele võtta inimest, kes ei ole veel jõudnud vanaduspensioniikka.

Töötuna registreeritud inimesele makstakse töötuskindlustushüvitist, kui ta vastab hüvitise määramise tingimustele:

- tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;

- viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).

Lisaks makstakse kindlustushüvitist koondamise korral nii sooduspensioni, invaliidsuspensioni kui ka vanaduspensioni saavale koondatud töötajale, kes on töötanud asutuses üle viie aasta.

Koondamishüvitise taotluse peab töötukassale esitama tööandja – viie päeva jooksul pärast töötaja koondamist.