„Kohtumisel osalenud olid ühel meelel, et juhul, kui Euroopa Komisjon esitab liikmesriikidele hääletamiseks ettepaneku, mis näeb ette võimalikke piiranguid või keeldusid, võiks Eesti toetada glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite mittepõllumajandusliku ja mitteprofessionaalse kasutuse piiramist,“ ütles maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. „Mittepõllumajandusliku kasutamise all mõeldakse ennekõike avalikes parkides, mänguväljakutel, tee- ja raudteehoolduses tehtavaid taimekaitsetöid, mitteprofessionaalse puhul kasutamist koduaedades.“

Seoses glüfosaadi senise kasutusloa lõppemisega on Euroopa Komisjoni laual heakskiidu pikendamise eelnõu, mis on kogu Euroopa Liidus viimase aasta jooksul arutuse all olnud. Euroopa Komisjon esitab glüfosaadi heakskiitmise eelnõu liikmesriikidele hääletamiseks 18. mail, eelnõu lõplik tekst esitatakse liikmesriikidele paar nädalat enne hääletust.

Glüfosaadi ohutust on hinnanud komisjoni poolt toimeaine hindajariigiks määratud Saksamaa, kelle hinnangule tuginedes on oma teadusliku arvamuse andnud Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), hinnangut ohutuse kohta inimese tervisele on koostamas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA). Oma hinnangu on andnud ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC). Samuti on kujundanud oma seisukoha selles küsimuses Euroopa Parlament.

Uuringud on näidanud, et kõige enam ohustatud grupp on just põllumehed ja teised professionaalsed taimekaitsevahendite kasutajad, kes taimekaitsetööde teostamisel nendega otseselt kokku puutuvad, kuid ümarlaual osalenute hinnangul on Eesti põllumeeste hulgas taimekaitsevahendite kasutamise kultuur väga hea. „Põllumehed on koolitatud, teadlikud ja kasutavad taimekaitsevahendeid mõistlikult kõiki ohutusreegleid järgides. Suurima murekohana nähakse pigem hobiaednikke ja koduaiakasutajaid,“ ütles Kevvai.

Eesti lõplik seisukoht kujundatakse pärast riigikogu maaelukomisjoni istungit. Liikmesriigid hääletavad glüfosaadi heakskiitmise eelnõu üle 18.-19 mail toimuval Euroopa Komisjoni taimede, loomade, toidu ning sööda alalise komitee (SCPAFF) istungil. Otsus glüfosaadi heakskiidu pikendamise või sellest keeldumise kohta on Euroopa Liidu ülene ning vajab liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamust.