Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastani 2020 on järjekorras kolmas, mille koostamisel tugineti eelmise perioodi, aastate 2009–2011 tegevuskava elluviimise kogemusele ja uurimistööde ning seirete tulemustele. Vajadusel korrigeeritakse nitraaditundliku ala tegevuskava nelja aasta tagant vastavalt pinna- ja põhjavee seireandmetele.

Tegevuskava kiidab heaks valitsus, kuid enne seda on see avalikul väljapanekul, mille ajal on kõigil võimalik esitada tegevuskava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab tegevuskava koostamise korraldaja keskkonnaministeerium kirjalikult kahe kuu jooksul, arvates alates ettepanekute esitamise tähtaja möödumisest.

Ettepanekuid saab esitada kuni 27. maini 2016. Tegevuskava koostamist korraldab Keskkonnaministeerium.

Tegevuskava ja tegevuskava seletuskiri on leitavad Keskkonnaministeeriumi veebilehel.