Pärast lepingu lõpetamist Wesicoga on Farm In Productions saanud PRIA-lt vajaliku kooskõlastuse uue ehitaja kasutamiseks. Sellele eelnes põhjalik hetkeolukorra kaardistus ehitusobjektil ning ehitushange, mille võitis seni samas ka seadmete tarnija ja paigaldajana tegutsenud RV OÜ.

Tööd esimese etapi – teraviljakuivati ja mahutite – ehitustööde lõpetamiseks jätkuvad, soovitud kuivatuse ning teravilja hoidmise võimekus peaks Imaveres saabuma märtsis. Sellega ollakse kindlasti valmis uuel hooajal valmiva saagi kuivatamiseks ning hoiustamiseks.

PRIA on projektile väga oluline partner, kogueelarve ligi kaheksast miljonist neljandik kaetakse investeeringutoetusega. Kuna toetuse väljamaksed toimuvad vastavalt tehtud kuludele etappide valmimisel, ei ole kuni tänaseni PRIA poolt ka väljamakseid tehtud.

Ehitusjärgus kuivati ja mahutipargi kõrval on projekti lõppeesmärgiks aga samale krundile õlikultuuride töötlemise tehase rajamine. Käesoleval hetkel on tehase projekteerimine lõppjärgus ning käivad läbirääkimised seadmete tootjaga lepingute sõlmimiseks. Tehasehoone ehitustöödega on planeeritud alustada kevadel ning esimesed koormad kohalikust toorainest rapsikooki ning -õli peaks väljuma tehasest 2020. aastal.

Ehitustegevusega Imaveres Tööstuse kinnistul alustati detsembris 2017. Kuna tegemist on väga suure projektiga, jagati tegevused kahte etappi - esimeses osas kuivati ja mahutite ehitus koos kinnistul asuva infrastruktuuriga ning teiseks õlikultuuride töötlemise tehase ehitus.
Esimese etapi ehitustöödeks sõlmiti lepingud peatöövõtja Wesicoga.

Farm In Productionsi jaoks oli esmatähtis, et omanikel ning teistel põllumeestel oleks võimalik 2018. aasta saaki kuivatada.

Läbirääkimistel Wesico kinnitas, et see on võimalik ning sel eeldusel lepingud ka sõlmiti. 2018. aasta juulis oli selge, et Wesicol on raskusi ehitusgraafikust kinnipidamisega ning tööd viibivad. Korduvad järelpärimised ja meeldetuletused olukorda ei muutnud ning ehitusplatsil ei olnud tööde kiirenemist näha.

Kui allkirjastatud lepingu kohaselt oleks pidanud augusti alguseks olema valmisolek kuivatusteenuse osutamiseks, siis kahjuks oli vastuvõtuhoone veel ka septembris seisukorras, kus vastavaid seadmeid sinna paigaldada ei saanud. Seetõttu jäi ka 2018. aasta viljasaak kuivatamata ning põllumeestele antud lubadusi täita ei olnud võimalik.

Septembris esitatud nõudeavaldusele järgnesid kolmenädalased kompromissläbirääkimised, kuid ehitaja keeldus enda poolt välja pakutud tööde lõpetamise graafikule tagatisi andmast. Kindlust töö valmimise osas saamata, otsustas Farm In Productions kasutada õigust ehitusleping lõpetada.

Tänaseks on Wesico ja Farm In Productions vahel käimas kohtuvaidlused ühelt poolt väidetavalt tehtud töö eest tasu saamiseks ning teiselt poolt enammakstud summade tagasinõudmiseks ja leppetrahvi maksmiseks.

Kui esimestes lepingutes olid ehitajaks nii Wesico Project OÜ kui ka Wesico Ehitus OÜ, siis protsessi käigus saime teada, et Wesico Ehitus OÜ oli vahetanud nime ning saanud WPE Ehitus OÜ-ks. Samuti oli vahetunud nii juhatuse liige kui ainuosanik. Kõige suurema lepingu teiseks pooleks on üksnes Wesico Project OÜ.

Tänaseks on selgunud, et objektil tegutsenud alltöövõtjatega oli lepingud sõlminud just WPE Ehitus OÜ, mis on nüüdseks pankrotistunud. Teadaolevalt on mitmetes töölõikudes, mille eest tellija ehitajale täies mahus tasunud on, alltöövõtjatel jätkuvalt tasu saamata.

Farm In Productions OÜ on Eesti põllumeestele kuuluv ettevõte, mille eesmärgiks on rajada Imaverre õlikultuuride töötlemise tehas koos kuivati ning mahutipargiga. Projekti kogueelarve on 8 miljonit eurot.

Detsembris 2016 esitati PRIA-le investeeringutoetuse taotlus, mis 2017. aasta mais ka rahuldati. Uue tehase näol on tegu Eesti piimatootjate ühisprojektiga, kuhu asutajaliikmetena panustavad investeeringutega Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja Metsaküla Piim AS. Tööstuse projekti on osakapitali investeerinud lisaks veel 11 põllumajandustootjat.

Uues tehases hakatakse tootma rapsiseemnest rapsikooki ja rapsitoorõli. Aastas suudab tehas töödelda 42 000 tonni rapsiseemet. Valitud pressimistehnoloogiaga on võimalik töödelda ka teisi Eestis kasvatatavaid õlikultuure nagu lina, kanep ja sojauba. Projektiga liitunud põllumeeste huviks on Eestimaise tooraine töötlemine rapsikoogiks ja rapsiõliks, kuid erilist tähelepanu pööratakse kvaliteetse rapsikoogi tootmisele loomasöödaks.