Tarvidust selleks näitas eelmise aasta erakordselt jahe kevad – üraskite lendluse hilinemise korral võib tekkida vajadus jätta püünispuud, millele nad haude rajavad, metsa kauemaks, kui lubab kehtiv kord.

Üraski haude arengut jälgib keskkonnaagentuur, mis annab metsaomanikule juhiseid püü­nispuude väljaveo aja kohta selles piirkonnas. Puud tuleb metsast välja viia ja saagida paari nädala jooksul pärast nende asustamist.

“Seega on püünispuude metsa jätmine pärast 1. juunit lubatud ainult erandlike kevadete korral, kui keskkonnaagentuuri kuuse-kooreüraski seire kohaselt on kuuse-kooreüraski lendlus tavapärasest hilisem,” selgitas keskkonnaministeeriumi metsaosakonna spetsialist Sille Rebane.

Kui metsaomanik on vastavalt keskkonnaagentuuri juhistele jätnud püünispuud metsa kauemaks kui väljaveo tähtajad, ei loeta seda rikkumiseks.

Kehtiv kord näeb ette, et toores ja koorimata okaspuidust metsamaterjal (välja arvatud raidmed) tuleb juhul, kui seda on enam kui kümme tihumeetrit ühe hektari kohta, metsast välja vedada hiljemalt 1. juuniks (1. septembrist kuni 30. aprillini raiutud puit) või ühe kuu jooksul pärast raiet (1. maist kuni 31. augustini raiutud puit).