Keskkonnaministeerium tutuvstas täna koostatava metsanduse arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi. Keskkonnamõjudele lisaks vaagitakse kava kultuurilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid.
Asekantsler Marku Lambi sõnul on programm märgiline vaheetapp arengukava koostamisel.
Metsaosakonna juhataja Meelis Seedre selgitas planeeritava mõjuhindamise erinevust tavalisest kekkonnamõju strateegilisest hindamisest. “See on uudne situatsioon. Eelmise arengukava juhtkogu arvas, et KSHst ei piisa ja on vaja vaadata laiemalt, kuidas MAK2030 Eesti elu mõjutab."
Programm annab tulevastele mõjuhindajatele teada, kui mõni MAK2030 püstitatud eesmärk põhjustab vastuolu riigi teiste eesmärkidega ja sisaldab ettepanekuid leevendusmeetmeteks. Seni on selgunud, et väga selgelt paistvaid konfliktivaldkondasid MAK2030 ja riigi teiste eesmärkide vahel ei ole ette näha.

“See on ka arusaadav,” juhib programmi koostajate esindaja Karl Kupits tähelepanu. “Nagu teiste strateegiadokumentidega on ka MAK2030ga - me ei plaani revolutsiooni, plaanime ikka evolutsiooni.”